VerkiezingsprogrammaDORPEN AAN ZET !


De gemeente Haaren bestaat uit vier unieke karakteristieke dorpen met elk hun eigen sterke punten en uitdagingen. Progressief ’96 wil de dorpen versterken en samen met de inwoners klaarmaken voor de toekomst, die wat ons betreft per 2021 ligt bij andere gemeenten.

Verantwoording nemen voor elkaar, samen leven met respect. Vooruitgang met behoud van natuur en milieu.

Daar staat Progressief ’96 voor.

Progressief ’96 vindt dat de inwoners van de dorpen met elkaar op een prettige manier moeten kunnen leven en wonen in mooie, ruime, groene en duurzaam ingerichte dorpen. Progressief ’96 vindt dat iedere inwoner volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving en zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen: scholing, werk, inkomen, zorg, sport, kunst en cultuur. Hier maken wij ons sterk voor. Progressief ’96 staat voor een maatschappij waarin we met respect voor elkaar, met de natuur en het milieu omgaan.

Mensen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en plek in de samenleving. De meeste inwoners kunnen op eigen kracht via algemeen toegankelijke voorzieningen, scholen en middelen volwaardig meedoen in de samenleving. Maar voor sommigen geldt dat dit door omstandigheden niet lukt. Progressief ’96 vindt het een taak van de gemeente om inwoners waar nodig te ondersteunen en waar mogelijk obstakels weg te nemen en nieuwe mogelijkheden te bieden. Deze zelfde zorg en verantwoording heeft zij ook voor de natuur en het milieu, voor de omgeving waarin wij leven, voor onze dorpen.

De dorpen zijn van de inwoners en het beleid dat gemaakt wordt is voor de inwoners. Progressief ’96 vindt daarom dat inwoners vooraf en tijdens de ontwikkeling en evaluatie van beleid betrokken dienen te worden. De inwoners dragen bij voorkeur zelf punten aan waarmee de gemeente samen met hen aan de slag gaat. Progressief ’96 staat voor een gemeente die luistert naar de inwoners in plaats van een gemeente waar de inwoners naar moeten luisteren.

Voor de opsplitsing


De afgelopen jaren heeft Progressief ’96 zich hard gemaakt voor opsplitsing van de gemeente Haaren. Dit opsplitsingproces en het klaarmaken van de dorpen daarvoor krijgt de komende periode de prioriteit.

We staan voor de opdracht om onze dorpen goed door te geven. Progressief ’96 wil dit doen door per gemeente en per dorp vast te leggen wat belangrijk is, wat de waarden zijn waar het dorp voor staat. Wij willen dit doen samen met de inwoners. Waar de inwoners zichzelf organiseren in dorpsraden of coöperaties om straks als dorp sterker te staan, steunen wij dat van harte. Deze verbanden werken als katalysator om de zaken op gang te brengen en te houden, te coördineren en te creëren.

Projecten die lopen of op het punt staan gestart te worden willen wij niet uitstellen. Deze moeten doorgaan of gewoon opgestart worden, of naar voren gehaald worden. Om te zorgen dat de ontvangende gemeente verder kan met de basis die gelegd is. Progressief ’96 wil dat samen met de inwoners doen. Want zij weten het beste wat ze nodig hebben en hoe. De historische gemeentegrenzen zijn voor Progressief ’96 het uitgangspunt. Grenscorrecties kunnen alleen op aanvraag van de inwoners zelf.

 • Ieder van onze dorpen is uniek en dat moet ook zo blijven.
 • Dorpen versterken door stimuleren van bijvoorbeeld dorpsraden of coöperaties.
 • De dorpen zijn aan zet. Zij zijn bepalend in wat op de gemeentelijke agenda moet komen met betrekking tot hun dorp.

Per dorp is er een lijst met concrete zaken waar Progressief ’96 de komende jaren mee aan de slag gaat, waar nodig samen met de betreffende toekomstige gemeente, o.a.:

 • Vernieuwing van Den Domp in Haaren, De Vorselaer en de school in Biezenmortel, en De Es en de school in Esch.
 • Gebiedsvisies van de Noenes, De Distelberg maar ook de nieuwe Omgevingswet.
 • Achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden afwerken zodat de dorpen netjes overgaan naar de nieuwe gemeenten.
 • Ontwikkeling van een verkeersomleiding rondom de kom van Esch, zeker nu afsluiting N65 voor minimaal enkele maanden dreigt.

Reconstructie N65


De aanpassing van de N65 en hoe dat het beste kan staat de komende jaren op de agenda. Het is een ingrijpende operatie met grote impact en een blijvende aanpassing van de omgeving.

 • Voorkeur voor tunnelbak bij kruispunt Torenstraat-Molenstraat Helvoirt.
 • Waar oversteekplaatsen dicht gaan moeten parallelwegen de huizen en bedrijven goed en verantwoord ontsluiten.
 • Deze parallelwegen moeten problemen oplossen, niet veroorzaken. Dus geen afwikkeling van verkeer via smalle, historische straatjes als het Schilderstraatje en de Antwerpsebaan of via woonwijken.
 • Er dient een goed verkeerscirculatieplan te komen voor afwikkeling van het verkeer bij afsluiting van de N65 door werkzaamheden.
 • Progressief ’96 is er op tegen dat de N65 voor de reconstructie 7 maanden lang volledig wordt afgesloten.
 • Inwoners, bedrijven, evenementenorganisaties (Rebirth, Helvoirts Weekend, Outdoor Helvoirt, Jaarmarkt Haaren en Bierpompfeest Esch) en buurgemeenten constant betrekken bij de ontwikkeling van te nemen maatregelen.
 • Esch kan het doorgaande verkeer nu al niet aan. Hier moet een omleiding komen en deze moet klaar zijn VOOR de afsluiting van de N65.
 • Verhoogde hinder door geluid en fijnstof tegengaan door verdieping van de N65, schermen en/of beplanting.

Leefbaarheid


Voor Progressief ’96 is de leefbaarheid in een dorp goed, wanneer de mensen die er wonen er graag zijn en blijven. Waar het als een thuis voelt, waar je kinderen veilig zijn, naar een goede school kunnen en waar je samen met je dorpsgenoten in je vrije tijd kunt ontspannen.

Dus ook een dorp waar je tot rust komt en je je onderdeel van een samenleving voelt. Waar je trots bent op je dorp en omgeving. Een dorp is leefbaar wanneer je samen een gemeenschap vormt én wanneer de voorwaarden aanwezig zijn om die situatie te behouden. Voorwaarde voor deze leefbaarheid is ook dat bepaalde basisvoorzieningen aanwezig zijn.
Voor Progressief ’96 zijn die basisvoorzieningen minimaal:

 • Een brede school met geïntegreerde kinderopvang en peuterspeelzaal.
 • Een adequaat gemeenschapshuis en sportaccommodaties die in de behoefte voorzien, bij voorkeur in multifunctionele gebouwen.
 • Voldoende, betaalbaar aanbod van sport, kunst en cultuur, bibliotheek.
 • Een constante stroom van betaalbare bouwmogelijkheden voor eigen jeugd in elk dorp. Een aantal kavels per jaar in plaats van om de paar jaar een bulk aan kavels en daarna weer lange tijd niks.
 • Mogelijkheden voor levensloopbestendige bouw voor ouderen.


De gemeente moet deze zaken mede mogelijk maken, door waar nodig te initiëren, te faciliteren en (financieel) te ondersteunen. Ook vrijwilligers en verenigingen moeten waar nodig hulp en ondersteuning krijgen vanuit de gemeente.


Onderwijs


Voor de dorpen is het belangrijk dat de scholen er zijn en blijven. Progressief ’96 maakt zich hier sterk voor.

 • De scholen zijn georganiseerd als een Brede school.
 • Voorzieningen en verenigingen werken zo veel mogelijk samen met de scholen.
 • Aanwezigheid van bibliotheekwerk is een voorwaarde voor een goede taalontwikkeling en leesbevordering.
 • Subsidie op aanschaf bibliotheekpassen.

Kunst en cultuur


De afgelopen jaren is er veel wegbezuinigd aan kunst en cultuur in onze dorpen. Progressief ’96 vindt dat niet goed. Progressief ’96 wil een klimaat scheppen waarin kunst en cultuur in onze dorpen weer kunnen bloeien en gedijen.

Progressief ’96 zet zich in voor kunst en cultuur in de dorpen, met het volgende.

 • Helvoirt is officieel een Vincent Van Gogh gemeente. Deze kans moeten we aangrijpen, koesteren en uitbouwen.
 • Muziek maken is belangrijk voor de hersenontwikkeling van kinderen. Dit moet weer terug in de dorpen en betaalbaar worden voor ieder kind.
 • Financiële ondersteuning kunst- en cultuureducatie voor jeugd.

Wonen en leefomgeving


 • Progressief ’96 wil bouwen voor jongeren (starters), eenoudergezinnen en ouderen (levensloopbestendig).
 • Bouwen voor en door jongeren in het eigen dorp.
 • Er moet hiervoor een constante stroom van bouwmogelijkheden komen en blijven in elk dorp.
 • (Sociale) Huurwoningen voor mensen met een laag inkomen moeten in voldoende mate aanwezig zijn, woningbouwcoöperaties moeten hier hun verantwoording oppakken.
 • Bij nieuwe plannen van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening moet toetsing plaatsvinden of het ook toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Inkomensondersteuning


De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning voor mensen die bijvoorbeeld door ziekte of werkeloosheid niet zelf in voldoende inkomen kunnen voorzien, zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan het dagelijkse leven en het sociale leven.

 • Naast toereikende inkomensondersteuning zijn schuldhulpverlening, preventieve educatie, begeleiding en hulp ter voorkoming van schulden en terugval, voor Progressief ’96 onbetwistbare voorzieningen.
 • Een uitgiftepunt van de voedselbank moet binnen de gemeente Haaren aanwezig blijven en hoort daarom structureel gefinancierd te worden.
 • Progressief ’96 is voor inkomensondersteuning voor gezinnen met inkomens lager dan 130% van het sociaal minimum.
 • Niet alleen hulp bieden als er schulden zijn, maar ook voordat ze ontstaan.
 • Het bestaan van inkomensondersteuning dient actief uitgedragen te worden.
 • Inkomensondersteuning moet voor degenen die er recht op hebben gemakkelijk aan te vragen zijn.
 • Er dient daarom adequate ondersteuning te zijn bij de aanvraag van onder andere een uitkering, om gebruik te kunnen maken van de Participatiewet, inkomensondersteuning of hulp bij inburgering.
 • Nieuwkomers en statushouders moeten goed opgevangen en begeleid worden. Professionele ondersteuning door bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk is daarbij noodzakelijk.

Scholing en werk:


Te veel mensen staan aan de kant en de werkloosheid is nog altijd te hoog. De maatschappij verandert en het soort banen waar vraag naar is ook. Daardoor is ondersteuning vanuit de gemeente bij het vinden van, het omscholen naar en het creëren van banen noodzakelijk.

 • Werk en voldoende inkomen is een basisbehoefte en voorwaarde voor participatie in de samenleving.
 • De gemeente dient ervoor te zorgen dat mensen die dat zelf niet kunnen, door wat voor oorzaak ook, (weer) aan het arbeidsproces deel kunnen nemen. Progressief ’96 wil hier maatwerk in. Ieder heeft een unieke hulpvraag.
 • De gemeente voert de participatiewet uit waarbij gekeken wordt naar de talenten en mogelijkheden van mensen, zodat voor iedereen het maximale behaald kan worden.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ondersteund worden met zorg en opleiding om (weer) in te kunnen stromen.
 • Jongeren moeten op zijn minst hun startkwalificatie halen. Degenen die het zelf niet lukt, moeten hierbij adequaat ondersteund worden.

Zorg en welzijn


De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de preventieve gezondheidszorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg. Mantelzorg (hulp van gezinsleden, buren en kennissen) en vrijwilligerswerk zijn inmiddels een onmisbaar onderdeel van de Wmo.

 • Bij de Wmo en (preventieve) jeugdzorg is maatwerk en lokaal beleid een vereiste.
 • Denken vanuit degene die zorg nodig heeft, in plaats van aanbodgericht.
 • Goed kijken naar wat we willen bereiken, wat nodig is om geholpen te worden en of de instrumenten die we nu inzetten dat wel opleveren. Dit wordt momenteel niet gedaan.Er wordt alleen gestuurd op uren en niet op wat het oplevert, zowel voor Wmo als voor (preventieve) jeugdzorg. Dit moet anders.
 • Makkelijke en snelle toegang tot deze zorg, geen wachtlijsten.
 • Hulp in huishouding, maatschappelijk werk en (preventieve) jeugdzorg moet direct beschikbaar zijn.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers moeten adequaat ondersteund worden om hun zorgtaken te kunnen uitvoeren. Ook hier maatwerk, uitgaan van wat zij nodig hebben.
 • Inwoners, jong en oud, die zorgbehoevend zijn moeten in staat gesteld worden zo lang mogelijk thuis te wonen.
 • Voor de doelgroepen binnen de Wmo, Wajong, AWBZ dienen de van rijkswege beschikbaar gestelde middelen als geheel geoormerkt te worden, waardoor ze traceerbaar en beschikbaar blijven.
 • Gezinnen die met verschillende problemen (qua zorg of anders) te maken hebben, dienen één aanspreekpunt voor het gezin te krijgen, zodat er rust en overzicht blijft.
 • Er is aandacht nodig voor problematiek onder jongeren: depressies maar ook gebruik van alcohol en drugs. Belangrijk is dat we gaan bereiken dat we ons als geheel verantwoordelijk gaan voelen en niet langer wegkijken.

Natuur


De dorpen van Haaren liggen midden in of grenzen aan natuurgebieden. Het is er prettig wonen. Progressief ’96 vindt dat dit behouden moet blijven en beseft dat dit verplichtingen met zich meebrengt: de zorg voor behoud en bescherming van de natuur.

 • Met natuur dient respectvol en zorgvuldig omgegaan te worden.
 • Zacht voor dieren en natuur, dus investeer in dierenwelzijn en dierenopvang.
 • Samen met natuurorganisaties werken aan een goed leefklimaat en bescherming tegen verkeer voor in het wild levende dieren.
 • Geen activiteiten toestaan die een (blijvend) storende invloed hebben op natuurgebieden.
 • Goed gereguleerde permanente bewoning van bestaande recreatiewoningen in natuurgebieden is beter voor natuurbehoud dan ongecontroleerde wisselende recreatie.
 • Wij ondersteunen activiteiten op het gebied van landschapsverbreding zoals landschapsbeheer, de verkoop van streekproducten, bed & breakfast, kinderopvang of een zorgboerderij. Medewerking op die terreinen voor wat betreft wet- en regelgeving.
 • Kleinschalige toeristische activiteiten, mits in balans met de omgeving, vinden wij acceptabel. Grootschalige activiteiten niet omdat ze bijvoorbeeld door de aanleg van parkeervoorzieningen teveel schade toebrengen aan de natuur of tot verkeersoverlast leiden.
 • Initiatieven om te komen tot een meer duurzame veehouderij ondersteunen we.
 • Progressief ’96 zal zich met kracht blijven verzetten tegen nog meer intensieve veeteelt, megastallen, verdergaande verstening, verglazing en plastificering in het buitengebied.

Duurzaamheid en milieu


Voor Progressief ’96 is duurzaamheid en milieu al jaren een speerpunt.

 • Haaren moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.
 • Lokale initiatieven op dit gebied verdienen ondersteuning en facilitering.
 • Samenwerking met DEH continueren en waar mogelijk uitbreiden.
 • Progressief ’96 vindt dat inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen gemotiveerd en (financieel) geholpen moeten worden om energiezuiniger te worden.
 • Gemeente moet actief voorlichting geven over wat mogelijk is voor inwoners om hun huis energiezuinig te maken.
 • Progressief ’96 wil een team waar inwoners en ondernemers hun vragen neer kunnen leggen en dat mee zoekt naar passende oplossingen.
 • Nieuwbouwprojecten alleen met duurzame, energiezuinige, gasvrije woningen.
 • Progressief ’96 is voor de toepassing en stimulering van milieu- en welzijnsvriendelijke landbouwmethoden.
 • Ontwikkelingen die uitstoot van CO2 en Stikstof tegengaan dienen gesteund en gestimuleerd te worden.
 • Bij de vaststelling van de afvalstoffenheffing geldt het principe dat de vervuiler betaalt waarbij een gedifferentieerd tarief wordt gehanteerd.

Mobiliteit en vervoer


Waar gewoond en gewerkt wordt zijn ook wegen en is ook vervoer. De N65 doorkruist de gemeente en door alle dorpen loopt een spoorlijn. Het Hoogfrequent spoor zorgt voor nieuwe uitdagingen.

 • Inrichting van wegen zodat ze duurzaam en veilig zijn, binnen en buiten de bebouwde kom.
 • De verkeersveiligheid van langzaam verkeer heeft prioriteit boven het belang van gemotoriseerd verkeer.
 • Fietspaden liefst gescheiden van wegen, maar in ieder geval gemarkeerd.
 • Doorgaand vrachtverkeer binnen de dorpen blijvend ontmoedigen, met name in Esch.
 • Voor Esch wil Progressief ’96 een omleiding om het dorp.
 • Fiets- en voetpaden goed onderhouden, in het belang van fietsers, wandelaars en mensen met minder mobiliteit.
 • Progressief ’96 stimuleert en ondersteunt ontwikkelingen die uitstoot tegengaan en luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld: Samen Slim rijden, en een tunnelbak bij kruispunt N65 Torenstraat-Molenstraat Helvoirt.
 • Doorgaande wegen in de dorpen aanpakken zodat ze veiliger worden. Bijvoorbeeld de Torenstraat in Helvoirt en de Leunisdijk in Esch.
 • Bevorder elke vorm van openbaar vervoer, bekijk steeds opnieuw de mogelijkheden zoals een treinstop in Helvoirt.
 • Omlegging van de spoorwegovergang en aansluiting op doorgaande weg in Esch.
 • Vrij liggende fietsoversteek bij spoorwegovergang.
 • Ontwikkelingen Hoogfrequent spoor nauwgezet volgen. Dus: Controle of de maatregelen tegen de geluidsbelasting voldoende zijn.
 • Bewaken van de toegankelijkheid van Esch voor eigen inwoners en bedrijven maar ook voor hulpdiensten.

© 2018 Mediaontwerp.nl