VerkiezingsprogrammaTIJD OM TE KIEZEN ...voor gemeentelijke herindeling
Het complete programma:

(vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 18 december 2013)

In de afgelopen vier jaar is heel veel veranderd voor Haaren. Steeds meer rijkstaken werden naar de gemeenten geschoven, zonder dat daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking werden gesteld. We staan als gemeente voor ingrijpende keuzes. De komende periode zal intensief worden gesproken over de vraag of Haaren zelfstandig kan blijven, moet samenwerken met andere gemeenten of moet kiezen voor een bestuurlijke fusie (herindeling). Haaren loopt als zelfstandige gemeente tegen de grenzen aan van wat het volgens P96 voor zijn inwoners moet en kan betekenen. Dit dwingt tot pijnlijke maar noodzakelijke keuzes voor de nabije toekomst.

Basisvoorzieningen

Progressief '96 legt zich niet neer bij afbraak van voorzieningen die onze dorpen leefbaar maken. In ons vorige verkiezingsprogramma was de bibliotheek nog een basisvoorziening. Nu is die geruisloos verdwenen. Waarderings -en prestatiesubsidies zijn in snel tempo afgebouwd en juist de meest kwetsbare mensen in onze dorpen zijn hard geraakt door verregaande bezuinigingen. Omdat die voorzieningen dikwijls opnieuw bevochten moeten worden treft u ze (wederom) aan in dit verkiezingsprogramma.

Herindeling

Haaren kan het niet meer alleen. Onze gemeente slaagt er niet meer in onze inwoners in toereikende mate dienstbaar te zijn voor een aanvaardbaar bedrag aan gemeentelijke lasten. Progressief '96 kiest daarom voor een bestuurlijke fusie zonder daaraan voorafgaande experimenten om slechts op ambtelijk niveau samenwerking te zoeken. Progressief 96 vindt dat de discussie open gevoerd moet worden, samen met de inwoners. We vinden dat de gemeente Haaren moet gaan fuseren met andere gemeenten, waarbij niet perse de gemeente Haaren als geheel moet fuseren met anderen, maar dat per dorp bekeken moet worden wat de beste partner is om bij aan te sluiten.

Groene dorpen

Voor Progressief '96 is en blijft Haaren een gemeente met groene dorpen waar het goed wonen is, met binnen de dorpen een hechte sociale samenhang, waarin het verenigingsleven een belangrijke rol vervult. Wij zijn er van overtuigd dat die verworvenheden het beste te behouden zijn als de gemeente Haaren haar bestuurlijke zelfstandigheid opgeeft. Daarom blijven wij werken aan een vitale gemeente, waarin mensen graag wonen, werken en recreëren, binnen een snel veranderend politiek landschap. Samen met de inwoners gaan we dat gestalte geven en daarbij hanteren wij enkele belangrijke uitgangspunten.

UITGANGSPUNTEN

Elk van de 4 dorpen heeft recht op eigen basisvoorzieningen. We hebben veel aandacht voor het sociale welbevinden en willen de zorg voor elkaar in de dorpen versterken waarbij de gemeente uitdrukkelijk een regiefunctie vervult. We zetten ons in voor verbetering van de positie van de inwoners die maatschappelijk kwetsbaar zijn. We streven naar duurzame ontwikkeling: samenwerking gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van iedereen, van de contacten tussen mensen en tussen mens en natuur.

P96 onderscheidt zeven maatschappelijke them’ s en werkt die nader uit:
 1. sociale voorzieningen
 2. wonen en leefomgeving
 3. mobiliteit en vervoer
 4. bedrijvigheid en werk
 5. onderwijs
 6. duurzaamheid en milieu
 7. orde en veiligheid
De belangrijke twee randvoorwaarden zijn:
 • A. de gemeentelijke organisatie
 • B. de politieke besluitvorming en contact met Haarense inwoners


1. SOCIALE VOORZIENINGEN

Algemeen

Een basisschool, een gemeenschapshuis, kinderopvang/peuterspeelzaal, bibliotheekvoorziening en sportaccommodaties, bij voorkeur ondergebracht in multifunctionele gebouwen, zijn basisvoorzieningen in elk dorp. Zorg en inkomen

Wat voorheen voor het grootste gedeelte tot de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid behoorde, Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt nu allemaal de taak van de gemeente. Op dit moment is onduidelijk op welke wijze deze wetten concreet worden ingevuld, welke verantwoordelijkheden waar komen te liggen. Een ding is helder: we zullen het met veel minder geld moeten doen dan we gewend waren. Zaken die juist Progressief '96 aan het hart gaan als jeugdzorg, de zorg voor langdurig zieken en gehandicapten, alsmede het armoedebeleid komen onder druk te staan. Begrippen als 'Kanteling' of 'Maatschappelijke Participatie', waaronder begrepen wordt dat een groter beroep op onze medeburgers wordt gedaan, onderschrijft Progressief '96 in die zin, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet blijven nemen en de mensen hierbij moet begeleiden en helpen. De Kanteling of de introductie van Maatschappelijke participatie mag niet uitmonden in kille bezuinigingen en in afschuiven van verantwoordelijkheden. Binnenkort wordt de Participatiewet in werking gesteld. Het idee erachter is dat mensen geen etiket meer krijgen naar wat ze niet kunnen, maar gewaardeerd worden naar wat ze wél kunnen. Mensen zullen dan naar mate van hun mogelijkheid tot participeren ondersteund worden in het vinden van betaald werk. Dit brengt veel verandering mee, met name voor mensen die hierdoor herkeurd zullen worden. Wij vinden dat dit zorgvuldig moet gebeuren, waarbij de betrokkenen zoveel mogelijk begeleid moeten worden.

 • Bij de verdere uitwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is handhaving van een adequaat voorzieningenniveau het uitgangspunt.


 • Voor de doelgroepen binnen de Wmo, Wajong, AWBZ en het armoedebeleid dienen de van rijkswege ter beschikking gestelde middelen geoormerkt te worden.P96 wil niet dat ze opgaan aan andere gemeentelijke taken.


 • Mantelzorg (burenhulp, hulp van familieleden, vrienden of kennissen) is geen automatisme, ook niet in onze dorpen. Wanneer de gemeente oplossingen aandraagt buiten de professionele hulp, dient dat samen te gaan met een meer faciliterende houding. Progressief 96 ondersteunt een particulier initiatief tot oprichting van een zorgcoöperatie, in combinatie met de herinvoering van de wijkverpleegkundige, zodat er een coördinatie is van zorg en toezicht op de kwaliteit van de benodigde en geboden zorg. Dit om mantelzorgers te ontlasten en zaken beter te laten verlopen.


 • Er dient een meldpunt te komen voor mensen die een beroep doen op de voorzieningen maar zich door het ‘maatwerk’ te kort voelen gedaan. Gegevens, geanonimiseerd, vanuit dit meldpunt worden ook gerapporteerd aan de gemeenteraad.


 • De gemeente is in hoge mate verantwoordelijk voor hulp aan mensen die kwijtschelding of bijstand aanvragen. Zij neemt de verplichting op zich deze mensen in raad en daad bij te staan.


 • Progressief 96 wil de jarenlange opgebouwde expertise, die de WSD heeft op het gebied van re-integratietrajecten voor de WWB en met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, inzetten voor de uitvoering van de Participatiewet. Zij kennen de doelgroep goed. Voor veel mensen die behoren tot deze doelgroep brengt de participatiewet immers veel veranderingen met zich mee.


Ouderen

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom

 • zetten wij in op maatregelen en voorzieningen die ouderen ook in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

 • zal er voor de groeiende groep ouderen in elk dorp binnen de bestaande accommodatie een passende ontmoetingsruimte moeten zijn.

 • zijn we voorstander van de verruiming van de mogelijkheden voor woningaanpassing of woningsplitsing ten behoeve van mantelzorg, ook buiten de bebouwde kom.

 • zijn we voor bouwen in eigen beheer voor iedereen, dus ook voor senioren.

Jongeren

P96 wil in gesprek blijven met de jongeren over concrete zaken die voor hen van belang zijn. Dat varieert van sport en ontspanning, hun soms riskante leefgewoonten tot de realisatie van starterwoningen, waaronder betaalbare (huur-)huurwoningen. P96 wil jongeren actief betrekken bij voor hun belangrijke beleidsbeslissingen.

Kinderopvang

 • P96 is voorstander van voldoende kinderopvang in de gemeente Haaren, ook als die gehuisvest wordt in het buitengebied.

  Kinderopvang, binnen of buiten het kader van de Brede School, blijft nodig om ouders de gelegenheid te geven om hun (betaalde of onbetaalde) maatschappelijke functies te vervullen.


 • P96 vindt dat de peuterspeelzaal, in welke vorm dan ook, voor alle kinderen mogelijk moet zijn. De ouderbijdrage moet betaalbaar blijven.


Mondiaal beleid

 • Asielzoekers zijn welkom in onze gemeente. Een goede inburgering in onze dorpen is van groot belang. Vrijwilligers zijn onontbeerlijk bij de opvang van deze mensen. De gemeente dient hen met raad en daad terzijde te staan, waarbij voldoende financiële middelen ter beschikking staan.


 • Mondiaal beleid, een van de zaken waar P96 trots op was, is geofferd aan de bezuinigingswoede. P96 vindt dat dorpsbewoners, die zich belangeloos inzetten op het gebied van de derde wereld, mensenrechten, milieu en internationale samenwerking, een steun in de rug moeten krijgen om hun werk mogelijk te maken en te houden. Het ondersteunen van deze mondiaal gerichte, lokale initiatieven beschouwen wij dan ook als een gemeentelijke taak en geeft mede uitdrukking aan onze solidariteit met minder- bedeelden elders in de wereld.


Armoedebeleid

Door de huidige economische situatie moeten steeds meer mensen momenteel een beroep doen op het armoedebeleid van de gemeente Haaren. Voor velen is dit nieuw en onwennig. Daarom moet het bestaande beleid opnieuw en nóg duidelijker onder de aandacht gebracht worden door:

 • Ondersteuning (ook in financiële zin) van uitgiftepunten van de voedselbank binnen de gemeente Haaren.

 • Mensen, die daarvoor in aanmerking komen, actief te benaderen en te begeleiden.


 • Verbeteren van de voorlichting.


 • Aandacht voor en opsporen van stille armoede.

 • De bureaucratie bij de aanvraag van een uitkering te bestrijden.


 • Er steeds attent op te zijn dat aanvragers, bij gelijkblijvende omstandigheden, niet telkens weer dezelfde formulieren hoeven in te vullen.


 • Aandacht op maat te hebben voor de begeleiding naar werk. De gemeente vervult daarbij zelf een actieve rol.


 • Automatische kwijtschelding van ozb, rioolrecht en afvalstoffenheffing voor inwoners met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm. Dit om de armoedeval van werkenden te verkleinen.


 • Jaarlijks te toetsen of het bestaande armoedebeleid leidt tot minder uitvoeringskosten, minder bureaucratie en een groter gebruik van de mogelijkheden die het armoedebeleid biedt.
 • Herijking van het huidige welzijnsfonds.
Mensen met een beperking

 • P96 wil dat er actief gezocht wordt naar mogelijkheden, om de integratie van mensen met een beperking te kunnen bevorderen.
 • De gemeente heeft bij haar eigen personeelsbeleid een voorbeeldrol ten opzicht van mensen met een beperking.


 • Binnen de Wmo vraagt het gehandicaptenbeleid om extra aandacht. Bij nieuwe plannen van de gemeente moet toetsing plaatsvinden wat die plannen voor gehandicapten betekenen.

Verenigingen

Een bloeiend verenigingsleven is van essentieel belang voor onze dorpen Vrijwilligers zijn als dragers van verenigingsactiviteiten en onmisbaar. Zij vervullen, naast hun specifieke verenigingstaken, veelal taken die vanuit de zorgplicht anders op het bord van de gemeente zouden liggen. Het voortbestaan van verenigingen mag niet in gevaar komen door het snijden in subsidies. P96 zal zich blijven inzetten voor adequate subsidiëring, zodat met name de deelname van de jeugd, maar ook van ouderen, aan het verenigingsleven gewaarborgd blijft.

2. WONEN EN LEEFOMGEVING

Algemeen

 • Voor P96 heeft het bouwen van betaalbare woningen voor starters en senioren met een laag inkomen absolute prioriteit. Met name de bouw van huurwoningen zal in de komende periode prioriteit moeten hebben.


 • Gezien de economische situatie, de woningbehoefte in Haaren en de beschikbare ruimte dient bij elk bouwplan de afweging gemaakt te worden of het aanbod nog aansluit bij de woningbehoefte. We willen niet bouwen voor leegstand.

  Binnen de bebouwde kom


 • Bij woningbouwplannen gaat de voorkeur uit naar inbreiding boven uitbreiding.


 • P96 steunt initiatieven voor de bouw van woningen via ‘bouwen in eigen beheer’.


 • Het openbaar groen moet op een aantal plaatsen aangepast worden. Vooral in het voorjaar dienen de dorpskernen van de gemeente Haaren uit te stralen dat ze behoren tot de ‘tuin van Brabant’.


 • P96 is voor het inroepen van de hulp van aanwonenden bij het onderhoud van het openbaar groen en speelplekken, met als doel een win-winsituatie te realiseren voor de buurt en het groen. Het mag niet leiden tot achteruitgang van de biodiversiteit.


 • Initiatieven zoals volkstuinieren of zwerflandbouw op braakliggende (bouw)grond worden door de gemeente serieus onderzocht en gesteund. Zoals bijvoorbeeld het verbouwen van groente voor de eigen voedselbank door vrijwilligers.

  Buiten de bebouwde kom


 • Gemeentelijk grondbezit moet worden ingezet voor natuurontwikkeling of ter ondersteuning van extensivering van de landbouw.


 • Initiatieven van particulieren tot natuurbeheer en totstandkoming van landschapsparken dienen nauwkeurig getoetst te worden aan bestaande wet -en regelgeving evenals de vereiste voortgang van die initiatieven op vooraf bepaalde data. In dit verband gaat het aanleggen van natuur (groen) vooraf aan het bouwen van vastgoed (rood).


 • P96 wil activiteiten tegengaan die een storende invloed hebben op natuurgebieden.


 • Initiatieven om te komen tot een meer duurzame veehouderij (zoals door de Duinboeren) worden door ons ondersteund. Voor en in samenwerking met onze boomteeltsector worden initiatieven onderzocht en uitgevoerd om de boomteeltsector te verduurzamen.


 • P96 zal zich met kracht blijven verzetten tegen nog meer intensieve veeteelt, megastallen, verder gaande verstening, verglazing, verdroging en plastificering in ons buitengebied.


 • Verharding van tot heden onverharde wegen dient voorkomen te worden. Afsluiting van onverharde wegen voor gemotoriseerd verkeer is denkbaar.


3. MOBILITEIT EN VERVOER

 • Verbetering van de verkeersveiligheid van de N65 heeft hoge prioriteit. De gemeente dient zich hiervoor actief te blijven inzetten, samen met Rijkswaterstaat en andere belanghebbende gemeenten.


 • P96 is geen voorstander van ondergrondse aanleg van de N65 op het grondgebied van de gemeente Haaren: de kosten daarvoor zijn te hoog.


 • P96 kiest voor een duurzaam veilige inrichting van wegen binnen en buiten de bebouwde kom: de verkeersveiligheid van langzaam verkeer heeft prioriteit boven de belangen van het gemotoriseerd verkeer. Om kosten te besparen kiezen we voor een gefaseerde uitvoering en afstemming van werkzaamheden aan riolering of herbestrating.


 • P96 vindt dat de gemeente zich tot taak moet stellen om elke vorm van openbaar vervoer te bevorderen.


 • P96 wil het vrachtverkeer door de dorpen beperken.


 • De toename van treinverkeer door en langs onze dorpen heeft nadelige gevolgen voor leefbaarheid, verkeersdoorstroming en veiligheid. De gemeente zal hierover actief het gesprek aangaan met de spoorwegen.

4. BEDRIJVIGHEID EN WERK

 • P96 ondersteunt activiteiten op het gebied van plattelandsverbreding zoals landschapsbeheer, ‘goei kamer’ accommodatie, de verkoop van streekproducten, een minicamping, bed and breakfast, kinderopvang of een zorgboerderij.


 • Kleinschalige toeristische activiteiten in het buitengebied, mits goed ingepast, vindt P96 acceptabel, grootschalige toeristische activiteiten zijn dat niet omdat ze, bijvoorbeeld voor de aanleg van parkeervoorzieningen, teveel schade toebrengen aan de natuur.


 • P96 ondersteunt initiatieven om binnen de gemeente Haaren te komen tot een verzamelgebouw voor (kleine) ondernemers.


 • Regionale initiatieven met betrekking tot werkgelegenheid ondersteunt P96 met dien verstande dat vooraf een duidelijk beeld wordt geschetst van concrete doelen die gehaald moeten worden, met wie en voor wie.


5. ONDERWIJS

 • P96 onderschrijft het belang van Brede scholen en streeft naar een optimale invulling om deze tot een succes te maken.


 • P96 is voorstander van multifunctionele voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van de scholen, zodat bijvoorbeeld verenigingen en school van elkaars accommodatie gebruik kunnen maken. In dit kader zijn wij bijvoorbeeld voor de aanleg en gezamenlijk gebruik van een kunstgrasveld bij voetbalclub Nemelaer.


 • Er zijn door de recente bezuinigingen geen bibliotheken meer in de gemeente Haaren. P96 betreurt dit en acht de nabije bereikbaarheid van leespunten, vooral voor de jeugd, van essentieel belang. Daarom blijven wij voorstander van zo’n voorziening binnen de scholen, waaraan de gemeente, ook financieel, meedoet. P96 wil daarnaast dat de mogelijkheden onderzocht worden voor een haal- en brengservice door de regionale bibliotheek, zodat fysieke informatie en literatuur bereikbaar blijft.


6. DUURZAAMHEID EN MILIEU

 • P96 wil dat de gemeente actiever voorlichting geeft ter bevordering van het gebruik van: groene stroom (ook door gemeente zelf), duurzame energiebronnen door bedrijven en huishoudens, zoals zonnepanelen en windenergie. Waar burgers uit onze dorpen op allerlei gebieden wat betreft duurzaamheid het initiatief nemen, kan de gemeente niet achterblijven. Zij stimuleert concreet deze activiteiten.


 • Haaren moet een schaliegasvrije gemeente blijven.
 • P96 wil dat de gemeente het principe van duurzaam bouwen toepast bij alle nieuwbouw.


 • P96 is voor de toepassing van milieu-en welzijnsvriendelijke landbouwmethoden.


 • Vanuit een oogpunt van duurzaam waterbeheer kiezen we bij vervanging van bestaande of de aanleg van nieuwe rioleringssystemen voor zgn. gescheiden watersystemen (afkoppeling hemelwater). Bij nieuwe (bestemmings-)plannen worden maatregelen genomen om de verdroging als gevolg van toename van verhard oppervlak te compenseren (b.v. infiltratiebassins)
 • Bij de vaststelling van de hoogte van het tarief

  afvalstoffenheffing geldt het principe ‘de vervuiler betaalt'.

  P96 blijft voorstander van een zo gedifferentieerd mogelijk tarief.


 • Wanneer de opbrengst van de afvalstoffenheffing hoger uitvalt dan de kosten, dient de meeropbrengst te worden terugbetaald aan de burgers van Haaren met inachtneming van een redelijke egalisatiereserve.


7. ORDE EN VEILIGHEID

  Haaren is een veilige gemeente. Dat willen wij graag zo houden.
 • P96 vindt dat vandalisme en overlast het beste bestreden kan worden in nauw overleg met betrokkenen.


 • P96 wil meer voorlichtingscampagnes binnen de gemeente over huiselijk geweld.


A. GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

De gemeente krijgt steeds meer en meer complexe taken, die door de rijksoverheid worden afgestoten. Haaren beschikt niet over voldoende financiële middelen en daardoor niet over voldoende capaciteit, kwantitatief en kwalitatief, om de desbetreffende hoeveelheid aan taken naar behoren uit te voeren. Daarmee doen we onze inwoners te kort. Zij mogen niet in een nadelige positie komen te verkeren ten opzichte van omliggende gemeenten. Ook Haarense burgers hebben recht op een goed voorzieningenniveau tegen een aanvaardbare kosten: sociale- en zorgvoorzieningen, maar ook voorzieningen en subsidie voor het mogelijk maken van sport en ontspanning, cultuur en muziek. Onze gemeente behoort echter nog steeds tot de duurste in het land, terwijl het voorzieningen niveau daalt. Kleinschaligheid en een sterke sociale samenhang zijn een groot goed in onze dorpen. Naar onze vaste overtuiging is bestuurlijke schaalvergroting noodzakelijk om die te bewaren. De meerwaarde van een eigen raad en college, de eigen ‘onmisbaarheid’, vallen volgens P96 in het niet tegen de voordelen van bestuurlijke fusie. Korte lijnen en een goede bereikbaarheid van de gemeenteraad en gemeentehuis dienen dan wel goed georganiseerd te zijn binnen de nieuwe grotere gemeente, bijvoorbeeld door binnengemeentelijke decentralisatie, dorpsraden of het inrichten van servicepunten binnen de nieuwe gemeente.

P96 is daarom een groot voorstander van opdeling van de gemeente Haaren: bijvoorbeeld het dorp Haaren richting Oisterwijk, Helvoirt richting Vught (Den Bosch), Esch richting Boxtel, Biezenmortel richting Udenhout (Tilburg). Andere opties zijn bespreekbaar. Bestuurlijke heroriëntatie levert volgens P96 behoud van de eigenheid van onze dorpen op. De eigenheid van de dorpen kan zodoende beter bewaard en geborgd worden. Uitgangspunt is dat je per dorp bekijkt wat het beste aansluit, eventueel na een referendum. In een sterke gemeente blijft het voorzieningenniveau, waar ook onze burgers recht op hebben, juist beter op peil.

 • Een goed lopende gemeentelijke organisatie is de basis voor een goede gemeentelijke dienstverlening.


 • Burgers van Haaren hebben recht op een goede en snelle afhandeling van hun zaak alsmede kennis van het tijdpad waarbinnen een verzoek wordt afgehandeld.


 • P96 is voorstander van een actief handhavingsbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Wanneer een en ander gestalte krijgt binnen een gemeenschappelijke regeling dienen de doelstellingen helder te zijn alsmede de controle op de uitvoering


 • Privatisering van gemeentelijke taken is alleen acceptabel als daar aantoonbare voordelen voor de gemeenschap uit voortvloeien. De regiefunctie moet in handen blijven van de gemeente.


 • Beoogde bezuinigingen binnen de ambtelijke organisatie dienen inzichtelijk te worden gemaakt naar fasering, financiële baten en effecten op de dienstverlening.


 • Er dient nog steeds extra aandacht te worden geschonken aan het terugdringen van de bureaucratie.


Financiën

 • In verband met de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Haaren dient het ambitieniveau bijgesteld te worden. Soberheid en duidelijkheid ten aanzien van de noodzaak van beleidsplannen zijn voorwaarden.


 • Een geringe stijging van de gemeentelijke belastingen die uitgaat boven de inflatiecorrectie is voor P96 alleen bespreekbaar wanneer zo'n stijging ten bate komt aan ‘mensen’ en niet aan ‘stenen’.


 • De bouwleges dienen kostendekkend te zijn.


 • Als de opbrengsten van gemeentelijke heffingen hoger uitvallen dan begroot, dient de meeropbrengst te worden terugbetaald aan de burgers van Haaren.
B. POLITIEKE BESLUITVORMING EN CONTACT MET DE INWONERS VAN HAAREN

 • P 96 vindt dat de bewoners actief en met open vizier betrokken moeten worden bij de stappen die de gemeente zet op het gebied van bestuurlijke samenwerking of herindeling.


 • P96 wil de inwoners van de gemeente Haaren betrekken bij het bestuur, door hen zelf voorstellen in te laten brengen,


 • initiatieven te laten ontplooien en de mogelijkheid te bieden actuele kwesties aan de orde te stellen. Het instrument daarvoor, het huidige raadsplein, voldoet volgens P96 niet. P96 wil zich beraden hoe het anders en beter kan. Instrumenten als raadgevend referendum, burgerinitiatief, jeugdraad en instelling van klankbordgroepen, maar ook de mogelijkheden van nieuwe media, worden daarbij nadrukkelijk onderzocht.

 • P96 wil de afstand tussen burgers en politiek klein houden en daarmee hun betrokkenheid bij de politieke besluitvorming vergroten. Hierbij letten we bijzonder op de groep jonge en oude inwoners. We willen burgers actief betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte (wijken en straten).


 • P96 kiest voor een transparante bestuursstijl die gekenmerkt wordt door:
  • een goede bereikbaarheid van haar raadsleden.


  • te overleggen met lokale organisaties en belangengroepen.

  • de aanwezigheid van minstens een raadslid bij elke
  • of informatieavond.

  • de mogelijkheden van informatie -en communicatietechnologie beter te benutten

  • door openbaarheid van de fractievergaderingen.


  • vrijwilligers met raad en daad, maar ook met financiële middelen, terzijde te staan.

  Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2013

© 2015 Mediaontwerp.nl