De gezichten van Progressief '96Tiny Assink (1943) - fractievoorzitterIk ben geboren en getogen in Helvoirt en gehuwd met Corrie. We hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Van oorsprong ben ik metselaar van beroep. Na een middelbare beroepsopleiding en verschillende kaderopleidingen bij de vakbeweging, heb ik tot juli 2008 gewerkt bij FNV Bouw, een vakbond die actief is in de bouw- en houtnijverheid. Inmiddels kan ik genieten van mijn pensioen. In 2010 werd ik gekozen tot lijsttrekker van Progressief 96. In aanloop naar de verkiezingen van maart 2014 hebben onze leden mij opnieuw gekozen tot lijsttrekker van Progressief 96. Ik besef ter terdege dat er een zware taak op mijn schouders rust. Het brengt immers een flinke verantwoording met zich mee. Net als bij de vakbond spreekt mij het sociale gezicht van Progressief 96 het meeste aan. Daarom ben ik al jarenlang actief in deze partij, sinds maart 2010 als lid van de gemeenteraad. Buiten de gemeentepolitiek heb ik ook nog een paar hobby‘s. Bij badmintonclub BC Shuttle in Helvoirt ben ik al heel lang actief als jeugdleider, trainer en, sinds enkele jaren, ook als voorzitter. Bij FNV bouw ben ik als vrijwilliger actief in het begeleiden van zieke werknemers. Daarnaast ben ik als vrijwilliger van de Knotploeg actief in de natuur met het knotten van wilgen. Met progressieve groet,

Tiny Assink
Fractie voorzitter P96
Tel 0411-641708
e-mail tinyassink@home.nl


Carine Blom-Kerstens (1968) - wethouderWoont in Biezenmortel en daarvoor in Helvoirt. Carine is 50 jaar, getrouwd heeft twee dochters en is afgestudeerd als neerlandicus.
Ze is wethouder geweest voor Progressief‘96 van 2006 tot 2010 en had onder andere Sociale Zaken, Wmo, Onderwijs en Dorpsontwikkelingsplannen in haar portefeuille. Daarna was ze in 2010 en 2011 raadslid in de gemeente Haaren. In haar vrije tijd zet ze zich o.a. in voor voetbalclub VCB in Biezenmortel en muziekvereniging Gregorius in Haaren.
Met name het welzijn van onze inwoners, de leefbaarheid in de dorpen en het op peil houden van voorzieningen in onze 4 dorpen gaat haar zeer aan het hart. Er is de laatste jaren veel en ondoordacht bezuinigd. Veel is weggestreept zonder te kijken of het op een andere manier wèl zou kunnen. Dat er bezuinigd moest worden vanwege de economische omstandigheden is onontkoombaar, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. De inwoners zijn nu meer níet, dan wèl meegenomen in het bezuinigingsproces. Ze zijn achteraf geconfronteerd met voldongen feiten en met de gevolgen. Sommige daarvan dringen nog niet eens door, zoals de peuterspeelzaal die geen geld meer gaat krijgen, de bibliotheek die wegbezuinigd is vanaf 2015 en ook het muziekonderwijs dat abrupt niet meer gesubsidieerd wordt, terwijl dit alles juist zo goed is voor de ontwikkeling van kinderen en voor het plezier dat je met elkaar hebt in je dorp. Mogelijkheden om op inhoud mee te praten en zo gezamenlijk van binnenuit keuzes te maken zijn er niet geweest.
Carine zal zich met name inzetten om dit tij te keren en waar mogelijk te herstellen. Daarnaast moeten kinderen en mensen die (even) niet in een goede positie zitten, in financiële zin of qua gezondheid, in haar ogen waar nodig op maat geholpen worden om dit goed te doorstaan en zoveel mogelijk mee te kunnen blijven doen in de gemeenschap. Zeker ook de kinderen die daarbij betrokken zijn. Je kunt niet alles opvangen, maar veel wèl waardoor levenslange achterstanden niet nodig zijn.

Jan van Ginneken (1992) - raadslidWoont in Biezenmortel. 25 jaar. Twee jaar actief lid van P96 en commissielid vanaf augustus 2013. Studie SCW (Sociaal Cultureel Werk) net afgerond; volgend jaar studie Bestuurskunde. Was voorzitter en oprichter van de studentenraad aan het Koning Willem I College te Den Bosch. Daarnaast actief in diverse andere organisaties voor de maatschappij (b.v. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, de vakbond etc.).
Ik richt me met name op de duurzaamheid van de 4 dorpen, waarbij je duurzaamheid moet interpreteren als houdbaar. De gemeente dient zorg te dragen voor een ieder in de vier dorpen en moet streven naar gedegen en houdbare dorpen. Ook als dit betekent dat de gemeente haar gebreken moet blootleggen en de pijnpunten niet wegwuift maar juist nader moet onderzoeken. Ook als dit betekent dat de gemeente er beter aan doet om zich op te splitsen en zo elk dorp zijn eigen weg gaat.
Dit dient te allen tijde getoetst te worden bij onze bewoners. Er moet een eerlijk verhaal uitgaan over de bezuinigingen en de afbraak van sociale - en basisvoorzieningen. Deze zijn immers ook niet meer houdbaar onder de huidige constructie. Daarnaast moeten we ons niet moedeloos vasthouden aan het idee dat onze 4 dorpen bij elkaar moeten blijven. Ook dit is onlogisch gezien de onderlinge contacten en de natuurlijke richtingen waar men naar toe trekt.

Dit staat hoog op mijn agenda: we moeten eerlijk durven zijn, we moeten in de spiegel durven kijken om zo te zien wat er allemaal negatief maar ook positief veranderd is door de jaren heen.


Met vooruitstrevende groet,
Jan van Ginneken
3e op de lijst van P96
Biezenmortelsestraat 35, Biezenmortel
Tel: 06-53 11 49 52

Adrienne Verschuren (1959) - wethouderWoonachtig in Haaren, gehuwd en 2 kinderen in de leeftijd van 21 en 23 jaar. Als 17-jarige, vanwege werkzaamheden op Haarendael, in Haaren komen wonen en er gebleven. Later een studie opgepakt en afgestudeerd in Cultuurwetenschappen, met specialisatie Emancipatie en Ontwikkeling. Jarenlang werkzaam geweest bij Centraal Opvang Asielzoekers en nu al weer enige tijd in relatie tot het primair onderwijs in Tilburg.

In mijn vrije tijd zet ik me veelvuldig in bij voetbalvereniging Nemelaer en ben een fanatieke voorstander van vrouwenvoetbal. Vanuit Nemelaer vind ik het een uitdaging de vereniging te verbinden met het dorp, zoals onlangs met de Voedselbankactie. Dan ben ik geheel in mijn element en ga er compleet voor. Op het politieke vlak heb ik als jonkie al mijn intrede gedaan: als 23-jarige zat ik in het eerste bestuur van Progressief Haaren. Veel geleerd en ondanks dat ik een hele poos niet actief ben geweest, heeft politiek me nooit los gelaten. Dat bleek dan ook meteen, toen de plannen kenbaar werden om de gemeente Haaren ambtelijk samen te voegen met St. Michielsgestel en Boxtel. Ik ben al vrij snel mee op de bres gesprongen en heb me ingezet voor de Belangengroep Toekomst Haaren en de Klankbordgroep Toekomst Haaren. Mijn insteek was: betrek de inwoners bij een dergelijk proces. Laat het proces democratisch verlopen en laat inwoners bepalen welke richting Haaren op zal gaan. Bij de aanbieding van de ingezamelde handtekeningen heb ik gezegd: Ik zou als raadslid superblij zijn als inwoners hun stem laten horen, oftewel een burgerinitiatief tonen. En dat zal ook mijn insteek zijn als ik de mogelijkheid krijg om zitting te nemen in de raad. Als raadslid moet je je voelsprieten uitzetten, naar inwoners luisteren en hen betrekken.

Haaren gaat naar Oisterwijk en daar wil ik, na het voorafgaande proces, me ook voor inzetten. We moeten er voor zorgen dat Haaren Haaren blijft, de overgang op diverse vlakken goed geregeld wordt en dat de stem van Haaren, ook na opsplitsing, gehoord wordt. Na de opsplitsing wil ik me graag verder in blijven zetten voor de politiek, maar dan vanuit de grotere gemeente Oisterwijk.

Mijn kennis en interesses liggen hoofdzakelijk op het sociaal domein, waar ik me in wil zetten voor gelijke kansen en meedoen voor iedereen. Tevens vind ik het belangrijk inwoners te betrekken bij het komende proces met het oog op Haaren naar Oisterwijk.

Jos Barends (1943) - raadslidVan oorsprong Hagenaar. Leef nu al weer tot groot genoegen 48 jaar in Haaren. Heb Nederlands gestudeerd en was jarenlang docent Nederlands aan het Koning Willem I College, later directeur afdeling Economie aan hetzelfde College. Mijn 2 zoons en hun gezin wonen in Oisterwijk, met mijn dierbare kleinkinderen, maar ze zijn geboren en getogen in Haaren. Waarom in Oisterwijk? Omdat er destijds, en nog steeds, onvoldoende woningen beschikbaar waren voor starters.

Stond aan de wieg van Progressief Haaren en ben jarenlang raadslid geweest en twee periodes wethouder. Begonnen in de tijd dat het CDA nog oppermachtig was en strijd nodig was om een bibliotheek, een openbare school, en een peuterspeelzaal van de grond te tillen. Wij moesten daar niet aan beginnen, zo werd mij in die tijd door een collega raadslid toegevoegd, omdat dat "voor tenniswijven was die hun jong kwijt moesten". Heb trouwens uitstekend samengewerkt met CDA-wethouder Harry van Hal, loyaal en goed bestuurder. Heb Haaren pas goed leren kennen en waarderen door, heel lang geleden als "vreemdeling uit het Westen", bij Nemelaer te gaan voetballen. Daarvoor ben ik ze nog steeds dankbaar.
10:12 15-3-2018 Liefhebberijen: Vakanties, een beetje beweging, skiën, een goed boek lezen, mijn kleinkinderen, dan komt er een hele poos niks, en dan Progressief‘96.

Marion Das (1967) - raadslidHoewel ik al bijna 25 jaar lid ben van Progressief ’96 heb ik de politiek altijd slechts vanaf de zijlijn gevolgd. Maar sinds de vorige verkiezingen, in 2014, ben ik steeds meer "insider" geworden en ik maakte het politieke spel van dichtbij mee. Dus toen enkele fractieleden aan mij vroegen of het voor mij niet eens tijd werd de grote stap te wagen, heb ik me opgegeven voor de cursus Politiek Actief! die door de gemeente Haaren is georganiseerd. Het feit dat Progressief ’96 de grootste partij werd en 2 wethouders mocht leveren, maakte dat ik als gemeenteraadslid kon toetreden.

Ik ben geboren in Oisterwijk, maar opgegroeid in Haaren. Ik ben al meer dan 20 jaar werkzaam bij WSD in Boxtel, bij veel mensen is dit bekend als "de sociale werkplaats". Maar WSD is meer dan dat; WSD zet zich in om zoveel mogelijk mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te begeleiden naar werk dat bij hen past. Was dat vroeger alleen via de Wet Sociale Werkvoorziening, sinds 2015 voert WSD ook de Participatiewet uit. Het betreft dan mensen uit 10 gemeenten, waaronder de gemeente Haaren.

Ik maak bij WSD van dichtbij mee wat het betekent als mensen niet goed kunnen meekomen in onze maatschappij, doordat ze beperking hebben. Ik zie tevens de problemen waar mensen tegenaan lopen die kampen met psychische problemen of met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Ook financiële problemen zijn vaak de oorzaak voor sociaal disfunctioneren, iets waar heel veel mensen zich geen voorstelling van kunnen maken. Dat geldt ook voor een deel van onze eigen Haarense inwoners. Voor hen wil ik graag iets betekenen. Progressief ’96 is in Haaren de partij die zich volop inzet voor mensen voor wie niet alles zo vanzelfsprekend is als voor u en voor mij. Ik ben in Haaren 30 jaar actief geweest bij Scouting; eerst als leidster voor meiden van 10 tot 14 jaar en daarna 25 jaar in het bestuur. Ook kunt u mij kennen doordat ik regelmatig te zien ben bij Nemelaer. Ik ben secretaris van de jeugdcommissie van Nemelaer en op zondag begeleid ik vaak de pupil van de week. Met twee kinderen in huis die niet in politiek geïnteresseerd zijn maar wel maatschappelijk betrokken, zie ik ook waar de jeugd behoefte aan heeft. En ik zie ook waar het de jeugdige inwoners aan ontbreekt. Zo ben ik destijds ook verzeild geraakt in de commissie die in de kern Haaren Generation heeft opgericht; carnaval voor de jeugd van de middelbare school die nog geen alcohol mocht drinken.

Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van ons dorp en dat heeft me dus in het verleden al in aanraking gebracht met verschillende verenigingen, commissies en organisaties. Ik wil me hier graag nog tot 2021 voor blijven inzetten, maar daarna is het niet klaar!

Wij hebben de afgelopen tijd al contact gezocht met verschillende partijen in de buurgemeenten, en dat contact zal ongetwijfeld na de verkiezingen verder worden uitgediept. Zo kunnen we zaken die nu spelen en niet een-twee-drie kunnen worden opgelost, tijdig bij de buurgemeenten onder de aandacht brengen. Want voor ons stopt het niet in 2021. Wij wonen vanaf dan officieel in een andere gemeente, maar wij als Progressieven zullen ons ook dan onverminderd inzetten voor het belang van u, als inwoner van ons mooie dorp.

Brecht Gerritse (1970) - raadslidDe herindeling komt er nu echt aan. Wij hebben als politieke partij tégen de stroom in gepleit voor deze ontwikkeling. Het was ons grote thema tijdens de verkiezingen in 2014. We hebben volgehouden terwijl de rest van de gemeenteraad de makkelijkste weg koos: ’afwachten en daarna draaien’.

Op 4 oktober 2017 werd onze inzet verzilverd door het doorslaande advies dat de meerderheid van de stemmende bewoners van Haaren ons gaf: de opsplitsing van onze gemeente.
Ook Haarendael was en is een zorg van mij. Op 15 april 2014 heb ik de voltallige gemeenteraad hartstochtelijk verzocht NIET in te gaan op de wens tot aankoop van Haarendael en er zodoende eigenaar van te worden. Het pand is zwaar verwaarloosd en de belangen van zowel verkopende als kopende partijen waren voor ons erg onduidelijk. Daar zouden we onze vingers zeker aan gaan branden. Maar de grote meerderheid sloeg mijn advies in de wind en nu staan we als gemeenschap voor ongeveer 4 ton aan juridische kosten als gevolg van verloren rechtszaken. Weggegooid geld!


Door mij getekend en gepubliceerd in ’De Leye’, voorjaar 2014


Luisteren naar Progressief ’96 was moeilijk. Vooral ook omdat we voorstander van de herindeling waren. In de raad waren we vier jaar lang stééds in de minderheid en dat doet zeer. We menen namelijk dat Progressief’96 het grootste deel van de gemeente Haaren vertegenwoordigt en dat we de betere argumenten hebben om de zwakten van de gemeente Haaren om te gaan zetten in kracht. Weliswaar door beëindiging van de huidige constellatie en dus ook van onszelf, als partij. Wij hechten niet zo aan het pluche.
Het heeft lang genoeg geduurd en in 2021 of 2022 is het zover, dan gaan de dorpen "ieder hun weg". En zo heeft Progressief ’96 dan toch eigenlijk het hele pleidooi gewonnen.

We gaan een toekomst tegemoet waarin de mensen in de afzonderlijke dorpen ideeën moeten gaan brengen over wat zij belangrijk vinden, wat zijzelf ervaren en hoe zij daarin willen worden geholpen. Voornaam is daarbij de kans te pakken om als dorp een duidelijk statement te maken in de richting van de ontvangende gemeente; "wie zijn we en wat willen we? en waar willen we naartoe, wat willen we bereiken?".

De afgelopen vier jaren heb ik me gebogen over het vraagstuk van de gemeenschapshuizen. Hoe je in een veranderende tijd, met een minimale bezetting van betaalde krachten tóch een gemeenschapshuis kan laten draaien. Daarnaast ben ik verder gegaan met het bouwen van woningen en probeer daarin de energiezuinigheid en betaalbaarheid met elkaar te verenigen. In juli 2018 start het tweede bouwplan in Den Hoek. Ik ben dan 13 jaren bezig daar een belofte waar te maken waarover ik steeds hard van de toren heb geblazen.

Maar we hebben daarin nog een hele weg te gaan want gemeentelijk beleid loopt flink achter bij wat we nodig hebben: bestemmingsplannen die starters een eerlijke kans geven, gecombineerd met haalbare duurzaamheidsoplossingen. De komende drie jaren moeten we, aan de hand van experts en mensen die het ècht weten, dingen in het beleid gaan aanpassen en gaan veranderen. We hebben daartoe een beter beleid nodig, een progressief beleid.Sander Wieringa (1953)Ondanks mijn geboortejaar 1953 ben ik het ’jongste’ lid van Progressief ’96. Vorig jaar kwam ik bij de progressieven om bij te dragen aan de opsplitsing. Ik heb zeventien jaar in Vught gewoond en nu al bijna dertig jaar in Helvoirt op de Distelberg. In Vught was ik in 1984 oprichter van de lokale omroep Avulo. In Helvoirt was ik de laatste vier jaar bezig met de strijd van de Distelberg tegen de overlast van het pretpark Duinoord.

In vier jaar voerde het Comité Stop Overlast Duinoord dertien procedures tegen de gemeente Haaren. In alle dertien zaken werden de collegebesluiten vernietigd of gecorrigeerd. Het ging dus wel ergens over! De buurt is daardoor vorig jaar verlost van de parkeeroverlast van Duinoord. Tegen illegale uitbreidingen is opgetreden. De schade die de natuur oploopt ligt nog onder de rechter. We zijn er nog niet klaar mee.

Al doende heb ik veel geleerd van bestuursrecht en omgevingsrecht. Ik kwam er snel achter dat de gemeente grove fouten maakt. En dat onze burgemeester er niets van begrijpt. Ik zag bij meer bestemmingsplannen en vergunningen missers en hoorde veel klachten. Dus sta ik ook andere buurten met raad en daad bij. Want onrecht verdraag ik slecht. En ik kan er hier wat tegen doen. Het helpt dat ik universitair geschoold ben, met 30 jaar journalistieke ervaring makkelijk dossiers lees en vlot stukken schrijf, dat ik een bestuurlijk netwerk heb en dat ik een eigen trainingsbedrijf heb dat mij tijd en ruimte geeft om er veel dingen bij te doen. In de voorbije jaren bleek dat de kennis en inzet van veruit de meeste raadsleden over omgevingszaken en bestuursrecht belabberd is. Op Progressief ’96 na hobbelde iedereen klakkeloos achter de burgemeester en de wethouders aan. Dat moet anders en dat kan alleen met de enige kritische groepering Progressief ’96.

© 2018 Mediaontwerp.nl