NieuwsNotities uit de Raad (donderdag 1 nov 2018)

 

Het eerste agendapunt betrof een initiatief van Esschenaren ten noordwesten van de Essche Stroom: zij willen liever bij Vught ingedeeld worden. Hoezeer dit burgerinitiatief ook gewaardeerd werd: de raad ging er unaniem voor liggen. Dorpskern en buitengebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en eerder is afgesproken om de dorpen ongedeeld over te dragen.

Dan de begroting. De eerste en de laatste. De eerste van dit nieuwe college en de laatste waar Haaren als zelfstandige gemeente nog wat over te zeggen heeft. Alhoewel, het is maar hoe je het bekijkt: met de ontvangende gemeenten zal er ook financieel een en ander afgekaart moeten worden.
Uiteraard was het ondoenlijk om alle punten uit de begroting te bespreken, en ook in dit verslagje komt slechts een selectie aan bod. Om een en ander te stroomlijnen werd er een procedure gehanteerd. In een eerste ronde konden alle partijen globaal commentaar leveren en vervolgens gedetailleerde bespreekpunten aandragen. Na het antwoord van de verantwoordelijke wethouders werd er gediscussieerd in een tweede ronde.
In de commentaren klonk vooral waardering door voor het vele werk dat is verzet. Complimenten waren er voor het oppakken van wat de Drie Grote Projecten is gaan heten: de gemeenschapshuizen in Haaren en Biezenmortel en de school in Esch. In vorige begrotingen ontbraken die waardoor dit college – aldus Progressief ’96 - feitelijk met een inhaalslag bezig is. Wel miste de oppositie hierbij de vaart in het proces en vooral: een visie. De indruk is ontstaan dat het college afwacht en de andere partijen laat zwemmen. Dit werd ferm tegengesproken door wethouder Vromans: geheel conform de afspraak met de raad wordt er samen met de initiatiefnemers (zoals het bestuur van Den Domp en De Vorselaer) opgetrokken in de zoektocht naar definitieve plannen. Dat vergt veel overleg en dus veel tijd. Als gevolg daarvan zijn ook nog niet alle bedragen bekend. De begroting vertoonde naar de zin van de VVD wel meer hiaten en een motie om een herziene begroting uit te brengen kon ook niet uitblijven. Maar ondanks een lichte aarzeling bij Samenwerking 95 werd die met 13 stemmen tegen verworpen.
Uiteindelijk werd de begroting dus ongewijzigd aangenomen. Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk zorgen werden uitgesproken:

  • het sociaal domein: er moet meer aandacht zijn voor communicatie, voorlichting en mantelzorg;
  • de ondertunneling van de N65: er ontbreekt nog veel informatie; pas tegen het einde van dit jaar komt de minister met meer duidelijkheid;
  • Haarendael: wethouder van Hal zegt toe te streven naar behoud van het erfgoed en de gedenkplaats;
  • lokale lasten: slechts een lichte verhoging (2,4% inflatiecorrectie);
  • Treinstation in Helvoirt: er zijn besprekingen met ProRail op touw gezet om te komen tot een (tijdelijk) station, dat tijdens de werkzaamheden aan de N65 soelaas zou kunnen bieden;
  • de Oude Landmanschool: het gebouw staat er wat verloren bij; mogelijk gaat de huisartsenpraktijk daar zijn intrek nemen maar dat is nog niet zeker.

 

Tot zover. Dit jaar zijn er nog 3 raadsvergaderingen:
donderdag 22 november: o.m. Jeugdhulp en veiligheidsbeleid
dinsdag 18 december: Herindelingsontwerp (extra vergadering)
donderdag 20 december: Agenda nog niet bekend

 

Kees Fennis
Progressief ‘96

 Notities uit de Raad (donderdag 25 okt 2018)

 

Vrijwel centraal in deze extra raadsvergadering stond het agendapunt Inkoopscenario’s specialistische hulp Jeugd en Wmo vanaf 2020. Waar gaat dat over en waarom is dat zo belangrijk?

Zoals u wellicht weet heeft de landelijke overheid in het verleden een aantal taken overgeheveld naar de gemeenten; transitie heet dat. Zo zijn de gemeenten sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en de Wmo. Op hun beurt besteden gemeenten dat uit aan lokale instanties die ter zake deskundig zijn. Dat “inkopen” van zorg gebeurt op contractbasis, en dat luistert nauw. In de landelijke pers verschijnen geregeld berichten waaruit blijkt dat dit lang niet overal vlekkeloos verloopt.
Bij het afsluiten van die contracten opereert Haaren niet in z’n eentje maar werkt samen met 6 (in het geval van de Wmo) of 16 (Jeugdhulp) gemeenten in de regio. De huidige contracten die in die samenwerkingsverbanden zijn gesloten lopen 31-12-2019 af. Simpel verlengen zou een optie zijn, ware het niet dat er nog iets anders meespeelt: jawel, de herindeling. Gevolg: de samenwerkingsverbanden met die gemeenten worden óók opgeschud. Men spreekt dan van de ontvlechting van het Sociale Domein. Bijvoorbeeld: de dorpen Biezenmortel en Haaren zullen na 2021 deel gaan uitmaken van een andere regio. En vanaf 2020 willen Haaren, Boxtel en St. Michielsgestel het liefst met z’n drieën zorg gaan inkopen.
Voor Esch betekent het dat dit dorp vanaf 2020 meegaat in het nieuwe inkoopscenario van Boxtel en St. Michielsgestel. Voor de 3 andere dorpen wordt er - samen met de ontvangende gemeenten - een plan van aanpak gemaakt waarin voor deze dorpen een passende oplossing wordt gecreëerd. Immers: tot aan 2021 blijft de gemeente Haaren voor de inkoop van zorg verantwoordelijk voor alle vier dorpen.
Deze uitzonderingspositie voor Esch viel verkeerd bij de rechtervleugel. In een (iets te) uitvoerig exposé protesteerde de VVD tegen wat de partij zag als rechtsongelijkheid en kwam prompt met een motie. Daar waren ze niet van af te brengen, de uitleg van wethouder Verschuren ten spijt. De discussie die volgde leverde zóveel onduidelijkheid op dat Progressief ’96 een schorsing vroeg. Immers: als dit wettelijk niet is toegestaan moest het van de agenda af. Maar dan zou het probleem blijven bestaan voor een zeer kwetsbare groep waarvoor de zorginkoop afloopt, dus het moest wel opgelost worden.
Tijdens de schorsing werden de raadsleden bijgepraat door de betreffende ambtenaar: er wordt in juridische zin geen verschil gemaakt tussen de dorpen. Zo bleek de hele storm terug te brengen tot een formuleringkwestie, vervat in een amendement uit de koker van Samenwerking 95. En omdat het college toezegde met een plan van aanpak en een bestuursrechtelijk onderzoek te komen trok de VVD wijselijk zijn motie in.

Meer lezen? Kijk onder agendapunt 8 van de bovenvermelde vergadering, of klik hier

Kees Fennis
Progressief ‘96
Veldwerk (23 okt 2018)

 

Dat een raadslid regelmatig vergaderingen bijwoont en als voorbereiding hierop heel veel documenten moet lezen, zal iedereen bekend zijn.
Ik haal persoonlijk minstens evenveel voldoening uit het bijwonen van informatieavonden voor inwoners, waarbij ik in discussie kan gaan met de inwoners maar vooral kan luisteren naar de mening, de zorgen en de ideeën van inwoners. Want wát het onderwerp van deze avonden ook is, de inwoners die hiervoor worden uitgenodigd zijn altijd betrokken. Ze zijn dus vaak ook ervaringsdeskundigen en vanuit hun praktijksituatie kunnen zij een essentiële bijdrage leveren aan de oplossing van veel problemen.
Daarnaast komt het voor dat inwoners zelf initiatieven ontplooien waarbij ze de gemeente en de raadsleden willen betrekken. Zo heeft onlangs een inwoner van Haaren een excursie verzorgd naar het Brabantse plaatsje Zeeland. Een inwoner van die plaats heeft een voedselbos aangelegd achter zijn huis. Ambtenaren van onze gemeente, raadsleden, wethouders en mensen van de ZLTO en de DEH kregen de gelegenheid dit voedselbos te bezoeken.
Het “ervaren” van dit voedselbos was uniek. Voor velen lijkt dit misschien een ver-van-mijn-bed show, maar wij hebben gezien dat een dergelijk initiatief erg succesvol kan zijn. Waar je op tv dagelijks items ziet over klimaatakkoorden en hoort dat we de opwarming van de aarde moeten terugdringen, hebben wij gezien hóe we daar zelf een kleine start mee kunnen maken. Het zal een kwestie worden van lange adem, dat wel. Maar het uitvoeren van dergelijke plannen is broodnodig om de landbouw toekomstbestendig te maken en om zo goed mogelijk om te gaan met biodiversiteit, grond, water etc. Daarmee moeten we niet wachten tot het te laat is; daarmee moeten we nú aan de slag.
Om in Haaren iets dergelijks te starten, hebben de initiatiefnemers en de Haarense gemeente elkaar hard nodig. Bemoeienis van organisaties als ZLTO en DEH is hierbij zeer gewenst.
Deze excursie was zeer inspirerend. Het is goed als wij de handen ineen slaan en kijken wat voor mogelijkheden er in Haaren liggen voor een dergelijk initiatief. Dus wat ons betreft: wordt vervolgd!!

Marion Das
Raadslid Progressief ’96Notities uit de Raad (donderdag 20 sep 2018)

 

Dankzij het gegeven dat de agenda een groot aantal hamerstukken bevatte is er één punt dat des te meer in het oog sprong: het bestemmingsplan buitengebied. Er lag namelijk een bestuursopdracht om het huidige bestemmingsplan te actualiseren.
Weliswaar werd het compliment van de VVD (de raad erbij betrekken) breed gedeeld maar Progressief ’96 maakte toch een paar kanttekeningen. Het college pleitte namelijk voor een eenvoudig proces en een eenvoudige actualisatie, waardoor het nieuwe plan vóór 2021 onherroepelijk zal worden.
Als er iets is waarmee de gemeente Haaren over zijn grenzen heen regeert is het dat wel. Immers, de buitengebieden maken na de opsplitsing deel uit van de ontvangende gemeenten, en daar zit direct de spanning. Enerzijds is er het streven onze zaken op orde te hebben maar de andere gemeenten hebben ieder óók een structuurvisie; het Haarense bestemmingsplan moet wel daarop worden afgestemd. Bovendien is er sprake van nieuwe ontwikkelingen (o.a. in de Margriet) en maatschappelijke wensen (permanent wonen) en eisen (Natura 2000).
Er is dus uiterste zorgvuldigheid geboden en dat maakt het een hell of a job. Wethouder van Hal erkende dat ook. Daarnaast stelde hij voor om een klankbordgroep op te zetten om mee te praten en vooral om de richtlijnen aan te geven; daarmee haalde hij ook de kou uit de lucht voor de inspreker die namens de bewonersvereniging van het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos (FESB) zijn zorgen had geuit.
De VVD kwam nog met een sympathiek amendement (aanvulling van aandachtspunten) en een even sympathieke motie (onderzoek doen naar permanent wonen in het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos). De wethouder kon daar wel in mee gaan maar merkte fijntjes op dat de tekst vrijwel letterlijk in het bestuursakkoord was te lezen. Een beetje een motie na de maaltijd dus, maar dat deed geen afbreuk aan de eensgezindheid waarmee beide werden aangenomen.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 23 oktober; dan wordt er in ieder geval tijd ingeruimd voor de Jeugdhulp en de WMO.

De fractie van Progressief ’96 (info@progressief96.nl).
 

24-02-2018 Campagnevideo 1
Onze lijsttrekker, Carine Blom, legt uit waarom wij vinden dat de dorpen van de gemeente Haaren aan zet zijn, zowel nu als na de opsplitsing.23-02-2018 Heusden schrikt van kritiek

Burgemeester Roel Augusteijn van Heusden is blijkbaar geschrokken van de kritiek vanuit Helvoirt. De gemeenteraad van Heusden had deze week zijn voorstel aangenomen om het hele natuurgebied van Helvoirt in te lijven bij Heusden, na de opsplitsing van de gemeente Haaren. Helvoirtenaar Tiny Assink, fractievoorzitter van partij Progressief ’96, had daar scherpe kritiek op. Volgens Assink is dit is een "annexatiepoging". Als het aan Progressief ’96 ligt plaatste Heusden zich met deze opstelling buiten het opsplitsingsgesprek.

Burgemeester Augusteijn zegt nu in het Brabants Dagblad dat hij met zijn Haarense collega wil praten of actie nodig is naar aanleiding van de kritiek. Reacties op de social media getuigen van de wens van veel Helvoirtenaren om niet aan Heusden toe te geven maar om heel Helvoirt bij Vught te voegen. Het natuurgebied beslaat ongeveer een derde van het grondgebied van Helvoirt.21-02-2018 Annexatiewens van Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft gisteren besloten om zich nadrukkelijk in te zetten om het gehele natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen, dat zich nu nog op Haarens grondgebied bevindt, toe te delen aan de gemeente Heusden. Progressief ’96 ziet dat als een ongepaste annexatiewens van Heusden. Het gaat om meer dan een derde van het Helvoirtse grondgebied.

Wethouder Wim van Engeland van Heusden zei tegen de Heusdense gemeenteraad dat er nog van alles bekeken moet worden, maar: "Het gaat slechts om een grenscorrectie. Wij kijken ook naar de wensen van de inwoners maar of daar rekening mee wordt gehouden zal blijken". Progressief ’96 heeft daar met grote verbazing kennis van genomen. De Gemeenteraad van Haaren besloot op 21 december 2017 dat bij de opsplitsing de "historische grenzen van de dorpen" uitgangspunt zijn. En de historisch grens van Helvoirt omvat al 800 jaar ook het natuurgebied. Alle partijen in Haaren, behalve de VVD, hebben uitgesproken dat héél Helvoirt bij Vught moet komen. Uitzondering alleen als inwoners specifieke grenscorrecties willen en daar goede gronden voor zijn. Inwoners en omwonenden van het nationaal park hebben in een breed ondertekende petitie aangestuurd op samenvoeging bij Vught. Heusden gaat nu dus dwars tegen die wens van de Helvoirtenaren in.

De reden die Heusden noemt is: "Hiermee komt de zorg voor de natuur, het onderhoud en de handhaving grotendeels in één hand, wat de slagvaardigheid ten goede komt." Progressief ’96 vindt dat kul. Er is een Overlegorgaan Loonse en Drunense Duinen, waarin vijf gemeenten, twee waterschappen, de Provincie en grondeigenaren meedoen. Als Heusden zijn zin krijgt wordt het één gemeente minder. Hoezo "grotendeels in één hand"? Als het aan Progressief ’96 ligt valt over deze insteek van Heusden straks met het nieuwe gemeentebestuur van Haaren niet te praten. Progressief ’96 wil dat héél Helvoirt straks als groot, mooi en sterk dorp naar Vught gaat en niet in tweeën of drieën wordt gescheurd.14-02-2018 Verkiezingen in aantocht
Door Jos Barends

Wekelijks koopt de gemeente 2 pagina's in de Meierij om u op de hoogte te houden van wat zich op het gemeentehuis afspeelt. Geen mens leest ze behalve misschien de columns van de collegeleden. U heeft in de afgelopen 4 jaar niets gemist wanneer u ook daarvan geen kennis heeft genomen. Altijd gingen ze erover hoe fijn en hoe mooi het in Haaren wel is dankzij de tomeloze inzet van de wethouders en de deskundige leiding van de burgemeester. Afgelopen weken veranderde dat. In niet mis te verstane bewoordingen werd Progressief ’96 de maat genomen. Een minder fijnbesnaarde geest zou zeggen "verrot gescholden".

Waar ging het over? Carine Blom heeft zich als lijsttrekker van Progressief ’96 onomwonden uitgesproken voor een tunnelbak voor doorgaand verkeer in plaats van een fietstunnel tussen Helvoirt en Haaren onder de N65. En dat was woordbreuk alsook volksverlakkerij aldus de heer Van den Dungen. In mei 2016 heeft er kennelijk een vergadering plaatsgevonden waarbij de raad unaniem instemde met een fietstunnel. Dat laatste kan niet bestreden worden maar er hoort wel iets bij. Onze wethouder was N65-gedelegeerde namens de raad. Hij bracht verslag uit over de vele bijeenkomsten die hij bijwoonde met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Rijk. In openbare raadsvergaderingen heeft hij daar inderdaad een aantal keren over gemompeld. Belangrijker echter is zijn inzet bij de onderhandelingen. De argeloze Haarense inwoner leefde in de veronderstelling dat Van den Dungen er met bloed zweet en tranen een fietstunnel uit had gesleept en dat dat de enige keuze in 2016 was: helemaal niks of een fietstunneltje. Een kind kan begrijpen dat daar nu protest tegen wordt aangetekend, niet alleen door de bevolking maar eveneens door de politiek die de bevolking zou moeten vertegenwoordigen. Dat de keuze, nu er echt een keuze lijkt te zijn, een heel andere is dan in 2016 zou ook een wethouder met ondermaats onderhandelingsresultaat niet moeten verbazen. Nog bonter maakt wethouder Van den Brand het. Hij is niet boos maar heel verdrietig over het standpunt van Progressief ’96 met betrekking tot Haarendael. Zij hebben immers alle "voorlichtingsavonden" gemist.

Hoe zat het werkelijk?

Vier jaar geleden, toen het College zijn grip op het proces begon te verliezen en de zaak gierend uit de hand ging lopen, kwamen burgemeester en wethouders met het voorstel uitsluitend en alleen in beslotenheid over Haarendael te vergaderen. Progressief ’96 deed daar niet aan mee. Progressief ’96 vond het namelijk een zaak die in de openbaarheid bediscussieerd moest worden. Zo hebben ze inmiddels inderdaad vele "voorlichtingsavonden" gemist. Nu de chaos compleet is, er 4 ton aan juristen is uitgegeven en de gedenkplaats gesloten is, klaagt de wethouder dat Progressief ’96 zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen. Je moet maar lef hebben. De verkiezingen zijn in aantocht. De collegeleden manen iedereen zich fatsoenlijk te gedragen. Terecht. Daar hoort ook bij dat je als College geen misbruik maakt van door de belastingbetaler gefinancierde redactionele pagina's zonder mogelijkheden tot weerwoord.06-02-2018 Helvoirt aan zet!
Op 21 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad van Haaren kiezen. Voor de laatste keer. Want de gemeente Haaren wordt binnen drie jaar opgesplitst. Progressief ’96 heeft daar jarenlang, als enige partij, voor geknokt. Een grote meerderheid is het daarmee eens, bleek uit de burgerpeiling van vorig jaar. Vooral hier in Helvoirt. Helvoirt wil bij Vught. En dan héél Helvoirt, inclusief de Distelberg, het Nationaal Park en de delen onder de N65. Progressief ’96 staat daar vierkant achter. Andere politici willen dat van Helvoirt een stuk naar Heusden gaat, een stuk bij Haaren naar Oisterwijk en de rest naar Vught. Maar Progressief ’96 ziet daar niks in en vindt dat de historische dorpsgrens van Helvoirt moet blijven zoals die is en zoals die al sinds eeuwen was. Zie de gemeentekaart van 1868. In oppervlakte bijna net zo groot als Vught plus Cromvoirt.

Zo blijft Helvoirt een groot en mooi dorp in het groen. Een dorp waar Vught rekening mee moet houden. Wij willen ervoor zorgen dat Helvoirt nog sterker wordt. Grote bestuurszaken kun je beter in een groter verband aanpakken, maar dorpszaken moet je in je eigen dorp regelen. Dus krijgt Helvoirt wat ons betreft straks een dorpsraad of een ander stevig inwonersplatform. Want dat zei ons de burgerpeiling: de inwoners van Helvoirt willen weer baas in eigen dorp zijn.

Intussen moeten we nog enkele acute problemen opruimen. De reconstructie N65 moet anders: een tunnelbak en goede oversteken. En geen ellendige afsluiting tijdens het werk. De natuur van Helvoirt moet beter beschermd worden. Er moet beter overleg zijn met betrokkenen in plaats van heilloze rechtszaken. Drugshandel en verslaving willen we lokaal en met elkaar aanpakken. Helvoirt moet als groot en sterk dorp naar Vught. Een dorp dat voorop loopt met duurzaamheid, rust, verenigingen, mooi wonen, zorgzame mensen en goede voorzieningen.

Daar maakt Progressief ’96 zich sterk voor.

Uw raadskandidaten voor Helvoirt zijn Carine Blom, Tiny Assink, Brecht Gerritse en Sander Wieringa.

© 2017 Mediaontwerp.nl