Nieuws

 

15-07-2020 De herindeling is een feit ...

02-07-2020 Meerderheid in raad voor 2 belangrijke onderwerpen Progressief ’96

06-02-2020 Notities uit de Raad

12-12-2019 Notities uit de Raad

14-11-2019 Notities uit de Raad

07-11-2019 Notities uit de Raad

27-09-2019 Door progressieve bril

26-09-2019 Verslag van de Raadsvergadering van 26 september 2019

10-09-2019 Persbericht

04-07-2019 Notities uit de Raad

06-06-2019 Notities uit de Raden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg

06-06-2019 Notities uit de Raad

25-04-2019 Notities uit de Raad

28-03-2019 Notities uit de Raad

14-02-2019 Notities uit de Raad

18-12-2018 Notities uit de Raden van Oisterwijk, Haaren, Vught en Boxtel

22-11-2018 Notities uit de Raad

01-11-2018 Notities uit de Raad

25-10-2018 Notities uit de Raad

23-10-2018 Veldwerk

20-09-2018 Notities uit de Raad

24-02-2018 Campagnevideo

23-02-2018 Heusden schrikt van kritiek

21-02-2018 Annexatiewens van Heusden

14-02-2018 Verkiezingen in aantocht

06-02-2018 Helvoirt aan zet!

 

 

 


 

De herindeling is een feit ...

 

Wist u dat de opsplitsing van Haaren een zó unieke gebeurtenis is, dat er een speciale wet voor gemaakt is om die opsplitsing mogelijk te maken? Dinsdag 7 juli is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee is de herindeling een feit. De weg naar deze opsplitsing was lang. Wie weet nog hoe en wanneer dit verhaal begon?

Binnen Progressief ’96 werd jaren geleden al gediscussieerd over de bestuurskracht van Haaren in zijn huidige omvang. Als “kleine” gemeente kun je vaak geen vuist maken op momenten dat je dat wel heel graag zou willen.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 was de zelfstandigheid van Haaren als gemeente nog niet echt een issue voor de inwoners. Maar achter de schermen was men het er wel over eens dat helemáál zelfstandig blijven niet lang meer vol te houden was. Het toenmalige college van B&W had een ambtelijke fusie in gedachten met Boxtel en Sint Michielsgestel. Progressief ’96 was hier een felle tegenstander van; deze constructie waarbij iedere gemeente een voltallig college van B&W zou behouden, zou veel te duur worden en niet werkbaar. En bij de inspraakavonden die over dit thema gehouden werden, bleek dat heel veel inwoners dit plan van B&W ook niet steunden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het standpunt van de meeste partijen over dit onderwerp niet duidelijk. Wij van Progressief ’96 wisten echter wél wat wij wilden, en wat de inwoners wilden. De verkiezingsposter uit dat jaar maakt dat duidelijk; wij vonden dat het vijf voor twaalf was en dat de kaarten hoognodig opnieuw geschud moesten worden. Progressief ’96 vond dat Haaren opgesplitst moest worden.

De andere politieken partijen wilden er niet aan. Maar we kregen steun van buitenaf: Belangengroep Toekomst Haaren verzamelde handtekeningen om de opsplitsing op de politieke agenda te krijgen. Helaas waren zo’n 3000 à 4000 handtekeningen nog niet voldoende om het toenmalige college te overtuigen. Progressief ’96 zette zich in voor een referendum zodat de inwoners zich dan maar zélf over dit onderwerp konden uitspreken.

Het college en de andere partijen hebben nog fors proberen te vertragen, maar op 4 oktober 2017 was de burgerpeiling een feit. De inwoners van de gemeente Haaren spraken zich in meerderheid uit vóór opsplitsing. Een besluit tot herindeling kon niet uitblijven.

Daarna raakte alles in een stroomversnelling. Zeker toen er na de verkiezingen een wethouder kwam die zich speciaal met de herindeling ging bezighouden: “onze” Carine Blom. Dat zij die functie ging vervullen was verdiend, en ook heel logisch. Jarenlang was zij het boegbeeld vóór de opsplitsing. Ze heeft jarenlang tegen de stroom op moeten roeien, maar ze hield vol… met dit resultaat. Nu is zij degene die het karwei mag afmaken.

Gelukkig hebben de andere partijen inmiddels ook ingezien dat de inwoners achter deze opsplitsing staan. We proberen zoveel mogelijk samen op te trekken om ervoor te zorgen dat de dorpen goed worden overgedragen aan hun nieuwe gemeenten. Er hebben veel discussies plaatsgevonden over welke zaken Haaren nog zelf moet afronden en welke projecten we al samen met de ontvangende gemeenten aanpakken of al geheel overgedragen hebben aan de nieuwe gemeente.

Het uitzoeken en klaarmaken voor overdracht van de gemeente Haaren is bijna klaar. De volgende uitdaging is het invlechten van onze dorpen in Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Voor u als inwoner vindt de verandering plaats op 1 januari 2021, en voor ons als politici is er in het komende halfjaar dus nog heel veel te doen…

Marion Das
Raadslid Progressief ’96

terug naar nieuwsindex


 

Meerderheid in raad voor 2 belangrijke onderwerpen Progressief ’96

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli jl. haalden twee belangrijke thema’s van Progressief ’96 de meerderheid in de raad: de tunnelbak voor de N65 en compensatie dubbele aanslagen voor minima.

 

Tunnelbak N65

De Tunnelbak bij de N65 Helvoirt gaat er komen.
Progressief ’96 beloofde in maart 2018 een tunnelbak in plaats van een kruispunt met verkeerslichten bij de N65 in Helvoirt. En… die gaat er ook komen!
Donderdag 2 juli stemde de gemeenteraad van Haaren namelijk in met het bestemmingsplan N65. Een historisch moment, want al sinds 1978 zijn er diverse plannen gemaakt om iets te doen aan de ontegenzeggelijk onveilige situaties bij het kruispunt. Dat het bestemmingsplan met tunnelbak er nu is, werd mogelijk gemaakt door wethouder Carine Blom van Progressief ’96.
Met de komst van de tunnelbak verdwijnen de verkeerslichten en komt er een ongelijkvloerse kruising in de vorm van een ovonde. Voor de fietsers komt een veilige oversteek en een vrijliggend twee richtingen (snel)fietspad. Er komen parallelwegen, bij de Kreitestraat komt een fietstunnel en bij het Helvoirts Broek een tunnel voor wandelaars en dieren.
Mede dankzij de motie die ook namens Progressief ’96 is ingediend komt er daarnaast een onderzoek naar de verplaatsing van de bushalte van de kant van Lots naar de kant van de Rijwielcentrale. Wat Progressief ’96 betreft gaat ook dat gebeuren.
De provincie gaat de ombouw van de N65 en aanleg van de fietspaden uitvoeren en wil eind 2021 gaan beginnen. Progressief ’96 kijkt uit naar het moment dat de schop eindelijk de grond in gaat!

 

Compensatie dubbele aanslagen minima
Naar aanleiding van een amendement vanuit Progressief ’96 eind 2019, kwam er 10.000 euro extra ter beschikking voor het minimabeleid. Wethouder Adrienne Verschuren (Progressief ’96) stelt deze middelen beschikbaar om inwoners met een laag inkomen éénmalig (gedeeltelijk) te compenseren voor de afvalstoffenheffing 2019.
Daarnaast heeft de meerderheid van de gemeenteraad een voorstel van wethouder Verschuren aangenomen om ook voor de aanslag Rioolrecht 2020 éénmalig een (gedeeltelijke) compensatie te regelen.
Progressief ’96 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente, zeker inwoners met een smalle beurs. De dubbele aanslag voor gemeentelijke heffingen is voor deze inwoners extra moeilijk op te vangen met een laag inkomen. Daarom zijn we blij voor hen dat we deze last iets kunnen verzachten.
De compensatie is voor inwoners die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, maar wel een tegemoetkoming kunnen ontvangen vanuit het gemeentelijk minimabeleid. De gemeente zal hier op korte termijn over communiceren.

 

Namens de fractie van Progressief ’96,
Marion Das en Brecht Gerritse

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 6 feb 2020)

 

Ziehier een impressie van de recente raadsvergadering. Zoals gebruikelijk zijn alle stukken te lezen op:
www.haaren.nl → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad → Vergaderkalender → 6 februari 2020.

 

N65. Volgens een tweet van een gedeputeerde neemt de Provincie de uitvoering van de N65 over. En de gemeentes dan? Wethouder Blom kon de raad geruststellen: de Provincie neemt de uitvoering inderdaad over, dat wil zeggen: niet van de gemeentes maar van Rijkswaterstaat. Dat heeft alleen maar voordelen: de Provincie zit er dichter op en kan er meer prioriteit aan geven. Als het bestemmingsplan klaar is kan medio 2021 begonnen worden met de uitvoering. Maar dan moet de aannemer nog zijn plannen en calculaties uitwerken dus waarschijnlijk gaat op z’n vroegst eind 2021 de schop in de grond.

Kiosk. Marion Das (P’96) vroeg om opheldering omtrent het gedoe over het huidige ontwerp voor de nieuwe kiosk op het raadhuisplein in Haaren: het voldoet niet volgens sommige verenigingen en is bovendien erg onderhoudsintensief. Wethouder van Hal erkende dat en zegde toe dat het proces opnieuw gedaan wordt om een maximaal draagvlak te krijgen.

Verordening Sociaal Domein. Het Rijk heeft de uitvoering van taken die voortvloeien uit de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en het minimabeleid overgeheveld naar de gemeenten (transitie). De gemeenten moeten die taken omzetten naar gemeentelijke verordeningen. In de gemeente Haaren zijn die verschillende verordeningen vervolgens samengevoegd tot één verordening Sociaal Domein. De raad was unaniem vol lof voor het werk dat wethouder Verschuren en haar ambtenaren verzet hebben. De op handen zijnde herindeling kan echter roet in het eten gooien: de jeugd uit Haaren en Biezenmortel valt straks onder de gemeenten Oisterwijk en Tilburg. Die gemeenten vallen echter niet onder de Regio Noord-Oost terwijl er uitsluitend zorgcontracten zijn afgesloten met aanbieders uit juist díe regio. De raad pleitte voor een soepele transformatie en vond dat er ruimte moest zijn voor gebruikmaking van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De wethouder zag zich gedwongen een motie van die strekking te ontraden: in principe loopt Haaren dan het risico dat er twee keer moet worden betaald. Zij moest echter bakzeil halen: de raadsleden vonden deze bureaucratische beslommering ondergeschikt aan de continuïteit in de jeugdzorg.

Ontvlechting en invlechting. Besproken werd de zg. ABCD-lijst: een overzicht van wat er in principe nog staat te gebeuren. Daarbij is er een onderscheid gemaakt naar maatregelen die òf niet meer worden opgepakt (A), òf door een ontvangende gemeente worden uitgevoerd (B) dan wel samen met die gemeente (C), òf die Haaren zelfstandig nog gaat uitvoeren (D). Iedereen leek doordrongen van het risico om te verzanden in een oeverloos gesteggel over of een B niet een C moest zijn of andersom: zo’n inhoudelijke bespreking moest een andere keer. Toch bleek dat een klip die moeilijk te omzeilen viel en werd er een trits moties ingediend – waarvan een aantal raadsbreed - om de bestaande lettertoekenning aan te passen:

 • Vernieuwing Den Domp: niet uitbesteden aan maar in samenspraak met Oisterwijk realiseren (B → C).
 • Ook voor de actualisatie van bestemmingsplan De Noenes gold dat Haaren daarin zijn zegje moest houden (B → C).
 • Ook omtrent de Milieustraat was men eensgezind; vanuit Vught en Oisterwijk worden de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik onderzocht en Haaren moet samen optrekken met die gemeenten (B → C).
 • Samenwerking vond zo’n opstelling ook gepast inzake het Bestemmingsplan Buitengebied maar stond daarin alleen. Wethouder van Hal legde uit dat de ontvangende gemeenten ons Bestemmingsplan aangepast willen zien aan hun Bestemmingsplan, maar dat zou een onwerkbare situatie worden. Dus de volgorde wordt: Haaren stelt vast, daarna ontvlechten, daarna invlechten (D → D).
 • Het treinstation in Helvoirt kon voor de oppositie wel definitief de ijskast in (A), maar de coalitiepartijen volgden wethouder Blom in haar pleidooi, ook al is het een zaak van lange adem (B → B).

 

Tot zover. De eerstvolgende raadsvergadering is op 5 maart 2020.

 

Namens de fractie van Progressief ’96,
Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 12 dec 2019)

 

De laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar. Zoals gebruikelijk zijn alle stukken te lezen op:
www.haaren.nl → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad → Vergaderkalender → 12 december 2019. We lichten er een paar punten uit.

 

Noenes. Een inspreker schetste de historische ontwikkeling van de afgelopen 15 jaar, vanaf het moment dat de raad zich uitsprak vóór permanente bewoning. Omdat de provincie en B&W destijds echter tegen waren ontstond er een gedoogconstructie en bleef het lang stil. Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een landschapsvisie ontwikkeld. De provincie ligt niet langer dwars en ook de wethouder van Oisterwijk snapt maar niet dat er geen bestuursopdracht gegeven wordt om het bestemmingsplan aan te passen. Zo ontstond de indruk dat de bal bij de Haarense raad ligt die maar niet wil doorpakken.
Dat beeld werd fors genuanceerd door wethouder van Hal. Met stijgende verbazing memoreerde hij de vele gesprekken die er samen met Oisterwijk en de provincie zijn gevoerd, en wees er fijntjes op dat Oisterwijk met zijn 17 recreatiegebieden wel degelijk benauwd is voor precedentwerking. Op 19 december is er weer een overleg met die drie partijen waarbij permanente bewoning centraal staat. Wordt vervolgd dus.

Herindeling. Wethouder Blom onderscheidde zoals steeds twee trajecten. Wat betreft het wettelijk traject zijn de stukken door de Raad van State geaccepteerd en inmiddels op weg naar de Tweede Kamer. Daarnaast is er een operationeel traject: Het Grote Ontvlechten en Invlechten. Weliswaar moet er nog veel gebeuren maar ook dat ligt op schema. Wel raadde ze de raadsleden aan om in het komende en laatste jaar zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met de raden van de ontvangende gemeenten.

Luiers. Namens Progressief ’96 uitte Marion Das haar teleurstelling over het feit dat er nog steeds niets is geregeld voor mensen die hun incontinentiemateriaal (wat meestal heel veel is) niet apart kunnen inleveren. In maart had zij daarover een motie ingediend en nu pas blijkt dat niet mogelijk te zijn. Kennelijk was er veel tijd nodig om de opties te onderzoeken die òf tot kostenverhoging òf tot contractbreuk zouden leiden. Ook een oplossing à la Zaltbommel – zoals Jos Barends in een interruptie voorstelde – bleek niet haalbaar. Jammer.

Verkoopvoorwaarden. Als iemand een starterswoning koopt mag hij die niet verhuren (zelfbewoningsplicht) of binnen een bepaalde tijd met winst verkopen (antispeculatie-beding). De regels daarvoor werden aangepast, tot verdriet van de VVD die de marktwerking hoog in het vaandel heeft. De grote meerderheid van de raad oordeelde echter dat juist die marktwerking tot ongewenste prijsopdrijving leidt waardoor starterswoningen weer te duur worden voor … juist: starters. Niet voor niets heeft de raad dat eerder ook vastgelegd in de woonvisie.

Hiermee werd het vergaderjaar 2019 besloten. De nieuwjaarsreceptie is op 5 januari in het Gemeentehuis, vanaf 11:30u. In 2020 zijn er nog acht raadsvergaderingen, waarvan de eerste op 6 februari plaats vindt.

Namens de fractie van Progressief ‘96
Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 14 nov 2019)

 

Feitelijk telde de agenda slechts vier agendapunten, waarvan er twee – afgezien van een technisch amendement – rimpelloos de Raad passeerden. De andere twee – Jeugdbeleid en Bieb – werden ook unaniem aangenomen, maar voordat het zover was moesten er wel wat nodige – en soms onnodige – zegjes gedaan worden. Alle stukken zijn weer te lezen op:
www.haaren.nl → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad → Vergaderkalender → 14 nov 2019

 

Jeugdhulp. Aan de orde was het nieuwe regionale beleidsplan 2020-2023. In tegenstelling tot het vorige waarin de nadruk lag op transitie (overhevelen van taken van rijksoverheid naar gemeenten) staat nu de transformatie centraal. Dat speelt op diverse terreinen. Men streeft naar meer aandacht voor preventie en eigen verantwoordelijkheid, sneller hulp op maat zodat dure specialistische zorg achteraf niet nodig is, minder regeldruk, en één procesregisseur als een gezin om hulp vraagt. Dat laatste houdt ook in dat het onderwijs erbij betrokken wordt. Wethouder Verschuren van P96 (en haar ambtenaren) kregen complimenten voor het beleidsstuk dat voor de komende vier jaar is opgesteld. Weliswaar doet de gemeente Haaren maar één jaar mee, maar na de herindeling blijven twee dorpen (Helvoirt en Esch) er wel onder vallen; de dorpen Biezenmortel en Haaren vallen dan onder een andere regio. Er wordt aandacht gevraagd om de continuïteit van Jeugdhulp te waarborgen en te vermijden dat er plotselinge wijzigingen komen in de indicatiestelling. Op de achtergrond speelt natuurlijk mee dat de transitie óók een bezuinigingsmaatregel was. Als gevolg daarvan is er landelijk al heel lang onrust in de jeugdzorg. Reden voor wethouders uit heel het land om binnenkort actie te voeren in de Tweede Kamer om duidelijk te maken dat er echt geld bij moet.

Bieb. Of beter: bibliotheekwerk en taalactiviteiten, want het gaat allang niet meer om een plank met boeken. In feite is dit een reparatie van wat er in 2014 abrupt is wegbezuinigd, iets waar S95 nog even een schimmig achterhoedegevechtje over voerde. Maar ook hier waren de complimenten niet van de lucht: in de voorgelegde plannen is men op een innovatieve en creatieve manier binnen de beschikbare budgetten gebleven. Jongeren lezen steeds minder dus de combinatie met onderwijs is erg belangrijk. Daarom is er gekozen voor een integrale benadering: de bibliotheek als fysiek punt blijft gehandhaafd maar scholen en leerkrachten worden erbij betrokken. Bovendien zijn de regelingen in dit plan toegespitst op het taalachterstandsbeleid. Na de herindeling sluiten de taalactiviteiten aan bij het onderwijsaanbod van de ontvangende gemeentes. Wel zegde wethouder Verschuren toe om te onderzoeken of basisscholen een half jaar eerder dan 1 januari 2021 aan dit programma kunnen meedoen, omdat de datum van herindeling midden in een lopend schooljaar valt.

Namens de fractie van Progressief ‘96
Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 7 nov 2019)

 

Zoals u inmiddels gewend bent bespreken we hier slechts een paar onderdelen. De volledige agenda kunt u altijd

Op de agenda slechts twee punten: de Berap (Bestuursrapportage) en de begroting, ofwel: een terugblik en een vooruitblik. Wat is er gerealiseerd en wat kan er nog gerealiseerd worden? Daarover straks meer; eerst wat Ingekomen Stukken. Overigens zijn alle stukken te lezen op:
www.haaren.nl → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad → Vergaderkalender → 7 november 2019

 

Vermilion. Dit bedrijf heeft een vergunning om naar gas te gaan boren; een aantal inwoners van Biezenmortel heeft daarover een brief gekregen. Weliswaar gaat het vooralsnog om een verkenning (bouwkundige opname van de staat van de huizen in dat gebied) maar velen zijn er niet gerust op. De betrokken gemeenten (o.a. Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand) zijn fel tegen en hebben een procedure aangespannen bij de Raad van State. Haaren is ook tegen en sluit zich bij die gemeenten aan.

LHBTI. Het gaat niet lukken om vóór de herindeling van Haaren een Regenbooggemeente te maken. Wel zijn er flink wat actiepunten; zo spreekt de burgemeester de aanwezigen aan met “Geachte raadsleden” (inclusief taalgebruik) en zijn de toiletten op het gemeentehuis inmiddels genderneutraal. Daarnaast wordt binnen het Sociaal Domein met onderwijs en zorg besproken hoe voor LHBTI’ers zowel jong als oud, een veilig klimaat gecreëerd kan worden. De ontvangende gemeentes zijn ieder op eigen wijze en in eigen tempo aan de slag met Regenbooggemeente.

Dan de Berap en begroting. Omdat het de laatste is waar de gemeenteraad van Haaren over kan beslissen werd er door P96 getrakteerd op gebakjes. Daarnaast had de burgemeester gezorgd voor twee interruptiemicrofoons om het democratisch feestje te vitaliseren. Het zorgde in ieder geval voor een levendig schouwspel.

Afval. Het is een landelijk probleem dat de kosten stijgen naarmate het afval beter gescheiden wordt. Dat is in Haaren niet anders. Wethouder Vromans herhaalde feitelijk zijn betoog van de raadsvergadering van juni. De tariefsverhoging is het gevolg van een raadsbrede afspraak: de afvaltarieven moeten kostendekkend zijn. Daar komt bij dat de premies altijd achteraf geïnd worden maar in 2021 kan dat niet meer omdat de gemeente dan niet meer bestaat. Gevolg: in 2020 moet er voor twee jaar betaald worden: 2019 en 2020. Na enig aandringen kreeg P96 van de wethouder de toezegging dat dit goed gecommuniceerd zal worden en dat waar nodig een betaalregeling mogelijk wordt.

Milieustraat. Het CDA stelde voor om die te privatiseren, wat onmiddellijk pretoogjes bij de VVD opleverde. Maar S95 en P96 zagen meer heil in een regionale functie. Gelukkig is men in ´s-Hertogenbosch daar ook voorstander van en in het lopende afvalstoffenoverleg wordt er eveneens in die richting gedacht.

Monument Vincent van Gogh. Beter: renovatie van de steen op het graf van de oom van de schilder. Kosten: € 10.000,- . Erg veel voor P96. Kan dat niet beter besteed worden? Helaas; wethouder Vromans memoreerde een in 2017 getekend convenant over de Brabantse Van Gogh-route. Drie locaties liggen in Helvoirt en het graf van ome Jan is daar één van. Toch diende P96 met succes een motie in om dat bedrag aan de minima te besteden; alleen het CDA stemde tegen.

Wethouders. De VVD vond het raar dat tot het eind van het herindelingsproces de wettelijke ruimte van 3,3 fte maximaal werd ingevuld. Volgens hen kon men met 2 fte ook wel toe. Wethouder Blom legde nog maar weer eens uit dat het niet ging om een fusie maar om een herindeling. Slechts het wettelijke traject is afgerond. Sinds juni 2018 is het ingewikkelde proces van ontvlechting en invlechting pas echt begonnen. S95 en VVD mopperden dat het allemaal wel èrg lang duurt met de Drie Grote Projecten (Den Domp, Vorselaer, Willibrordusschool) en dat er op het laatste moment nog veel moest gebeuren. Dat kwam hen op hoon van CDA en P96 te staan. Bij Jos Barends kwam zelfverklaard het stoom uit de oren: “Dat komt omdat er acht jaar op dat terrein nauwelijks iets is gebeurd”. Oppositie af.

Trap op – trap af. Dat is de naam van de systematiek volgens welke het Rijk de gemeenten betaalt. Die uitkeringen houden gelijke tred met de uitgaven van de ministeries. Om allerlei redenen zijn de ministeries goedkoper uit waardoor de gemeenten ook minder krijgen. Dat wringt, omdat de gemeenten wèl meer taken toegeschoven hebben gekregen. Sommige regeringspartijen vinden daarom dat het systeem aangepast zou moeten worden. Om dat kracht bij te zetten nam P96 het initiatief om samen met CDA en VVD een motie in te dienen die raadsbreed werd aangenomen.

Namens de fractie van Progressief ‘96
Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Door progressieve bril

 

27-09-2019

 

Als u aanwezig was geweest bij de achterbanvergadering van P96 (24 september) of de raadsvergadering (26 september) had U kunnen horen dat er, ondanks de herindeling, wel degelijk belangrijke zaken voor Helvoirt aan bod komen. Ik noem er enkele:
• Oude Dr. Landmanschool: hier komt geen medische voorziening voor o.a. de huisartsen. De aangrenzende Notenkraker speelt een rol bij toekomstig gebruik. Daarom heeft B&W gesproken met het bestuur van de harmonie. Nu de Landmanschool afvalt heeft P96 bepleit om te kijken naar andere locaties voor een centrale medische post. Wethouder Vromans noemde in dit kader Kastanjelaan 10. P96 volgt de ontwikkelingen op de voet.
• Fietspad achter Guldenberg: Lang geleden (1998!) schreef P96 een fietsnota om aandacht te vragen voor verbetering van de fietspaden. De voorbije jaren is er op dit gebied veel verbeterd, ook door de inzet van de Fietsersbond (met name Chris van Iersel). Het fietspad achter Guldenberg is al jaren aan een opknapbeurt toe. Begin 2020 begint de uitvoering.
• Gescheiden ophalen luiers en incontinentiemateriaal: dit is voor veel inwoners een flinke kostenpost. P96 heeft daar in de raad bij herhaling op gewezen. B&W heeft beloofd uiterlijk 1 oktober met een plan te komen. Als de aanhouder (raadslid Marion Das) wint, zou dat mooi zijn voor veel inwoners.
• Milieustraat: veel mensen vragen zich af of de centrale milieustraat na de herindeling beschikbaar blijft voor inwoners van Helvoirt. Er wordt gewerkt aan een regionale oplossing waarbij dat waarschijnlijk het geval blijft. P96 volgt dit nauwgezet.
• Locatie woonwagens Molenheike: het plan om daar woningen te bouwen is, door ingrijpen van minister Ollongren, van tafel. De drie plaatsen blijven beschikbaar voor woonwagenbewoners. Tiny Assink pleitte ervoor om de vacante plek zo snel mogelijk toe te wijzen aan nieuwe bewoners.
• P96 gaat in Vught nauw samenwerken met PvdA-GroenLinks en D66: beide partijen waren op 21 september aanwezig bij Helvoirt Leeft. Ze willen graag met Helvoirt kennismaken. Bestuur en raadsleden van P96 gaan er samen voor zorgen dat het Helvoirtse progressieve gedachtegoed, zowel op de kandidatenlijst als in de verkiezingsprogramma’s, herkenbaar is bij de verkiezingen in november 2020.
Als u na lezing van het bovenstaande wat dichter bij het ‘politieke vuur’ wilt aanschuiven, dan bent van harte welkom bij P96.


Martin Keijsers, bestuur P96

terug naar nieuwsindex

 


 

Verslag van de Raadsvergadering van 26 september 2019

 

Namens de Vereniging de Noenes wordt ingesproken door de heer Van Laarhoven. Hij wijst erop dat er nog steeds geen nieuw bestemmingsplan ligt ondanks het feit dat de Provincie geen bezwaar maakt. Oisterwijk lijkt daarentegen weinig haast te hebben. Hij verzoekt de gemeente Haaren haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Bij het Vragenhalfuur stelt P’96 een aantal vragen:
Er is beloofd aandacht te besteden aan opslag en verwerking van incontinentiemateriaal. Hoe staat het ervoor? De wethouder antwoordt dat de Raad spoedig na 1 oktober een voorstel zal ontvangen.
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de nieuwsvoorziening van Haaren in relatie tot de Meierij en het Stadsnieuws en de regio die zij bedienen. De gemeente blijkt hier geen enkele invloed op te hebben: het betreft een louter commerciële aangelegenheid. Daarnaast wordt aandacht gevestigd op de nieuwe situatie aangaande de lokale omroepen.
Als laatste wordt verzocht aandacht te schenken aan dementievriendelijkheid bij de reconstructie van het Monseigneur Bekkersplein. Het College neemt er goede nota van maar wijst op het gevaar de belangen van andere doelgroepen aan te tasten.
P’96 blijft aandringen op een clustering in Helvoirt voor de eerstelijnszorg en een plaats voor de Harmonie.
Samenwerking informeert naar de gevaren van uitrolling van het 5G netwerk. De wethouder zegt dat we daar geen enkele zeggenschap over hebben. We behoeven zelfs niet op de hoogte gesteld worden.


Bestemmingsplan Udenhoutseweg. De vraag is of er gevaar kan ontstaan voor lintbebouwing in het buitengebied. Door strenge regelgeving is het bestemmingplan is dat uitgesloten. Het moet passend zijn en in dit specifieke geval moet er een zichtlijn tussen de 2 woningen blijven. Tot slot wordt een VVD-voorstel aangenomen bij de reconstructie van de Kerkweg eerst te inventariseren wie aan het project ‘infiltratieriolering’ wil deelnemen alvorens daarvoor een krediet ter beschikking te stellen.

 

Jos Barends

terug naar nieuwsindex

 


 

Persbericht (dinsdag 10 september 2019)

 

P96 zoekt politieke samenwerking vanwege herindeling


Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 heeft het bestuur van Progressief 96 (P96) in de periode tussen oktober 2018 en mei 2019 op basis van een analyse van de verkiezingsprogramma's kennismakingsgesprekken gevoerd met 18 geestverwante politieke partijen in Vught (PvdA-Groenlinks, D66 en Gemeentebelangen), Boxtel (PvdA/GroenLinks, D66, Combinatie '95, SP, INBox en Balans), Oisterwijk (PRO, Algemeen Belang, Partij Gemeente Belangen en Jan de Laat) en Tilburg (GroenLinks, PvdA, D66, SP en Lokaal Tilburg). Doel van die gesprekken was om voor elk dorp c.q. nieuwe gemeenten helder te krijgen met welke politieke partijen P96 zich zodanig verwant voelt dat het daar bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen nauw mee willen samenwerken. De uitkomsten van die gesprekken zijn in de maanden mei, juni en juli door het bestuur besproken met de raadsfractie en de twee P96 wethouders.

 

Bij alle 18 kennismakingsgesprekken zijn we zonder uitzondering gastvrij ontvangen. De gesprekken vonden plaats in een uitstekende sfeer en de betrokken gesprekspartners waren zeer belangstellend naar de problemen en zorgen in het dorp dat straks aan hun gemeente wordt toegevoegd. Men bewonderde onze zorg voor een goede overdracht van het Haarense progressieve gedachtegoed naar de nieuwe gemeenten. Het was voor het bestuur van P96 een omvangrijke, maar tevens leuke klus. De conclusies zijn voorgelegd aan de ledenvergadering van 3 september j.l. wat resulteerde in het besluit om de politieke samenwerking te intensiveren met de volgende progressieve partijen:

 • in Vught met PvdA-Groenlinks en D66
 • in Boxtel met Combinatie '95
 • in Oisterwijk met PRO
 • in Tilburg spreken we nog geen voorkeur uit omdat daar in 2020 nog geen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.


Bij het bepalen van deze voorkeuren is gelet op de volgende uitgangspunten:

 1. P96 zoekt aansluiting bij een landelijke of lokale progressieve partij.
 2. P96 zoekt aansluiting met een partij waar bekende P96 leden op de kandidatenlijst kunnen voorkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2020.
 3. P96 zoekt aansluiting bij een partij die door haar zetelaantal of collegedeelname een grote invloed heeft of kan hebben op het gemeentelijk beleid.

 

Alle partijen waarmee kennismakingsgesprekken zijn gevoerd zijn eerder deze week door P96 geïnformeerd over de voorkeuren die de ledenvergadering van P96 heeft uitgesproken. In de maanden september tot en met december worden de contacten met de voorkeurspartijen geïntensiveerd door middel van bezoeken aan raads- en achterbanvergaderingen. Uiteindelijk zal dit resulteren in persoonlijke keuzes van de (eventueel nieuwe) leden van P96 uit Helvoirt, Esch en Haaren, zodat ook in de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's helder zichtbaar wordt dat het Haarense progressieve gedachtegoed gewaarborgd is in de nieuwe gemeentes. Voor Biezenmortel vinden in 2020 nog geen verkiezingen plaats.


Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2020 wil P96 (liefst samen met de nieuwe gemeenten) een tweetal bijeenkomsten organiseren:

 1. Vóór mei 2020 een kennismakingsbijeenkomst in zowel Esch, Haaren als Helvoirt waarvoor alle huidige politieke partijen uit respectievelijk Boxtel, Oisterwijk en Vught én de betreffende colleges van B&W worden uitgenodigd. Voor de inwoners van Esch, Haaren en Helvoirt is dat een mooie gelegenheid om nader met hen kennis te maken en de partijen te informeren over de lokale wensen en zorgen. Voor de partijen uit de nieuwe gemeenten is dat wellicht een kans om nieuwe leden of (verkiesbare) kandidaten te werven.
 2. Medio 2020 zal P96 het initiatief nemen om in het najaar van 2020 in Esch, Haaren en Helvoirt een politieke markt te organiseren als voorbereiding op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Voor nadere toelichting of informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Martin Keijsers, email m.keijsers@home.nl; telefonisch 0411-641928

terug naar nieuwsindex


 

Notities uit de Raad (donderdag 4 juli 2019)

 

De laatste vergadering vóór het zomerreces. Hieronder een selectie van thema’s zoals die soms verspreid over meerdere agendapunten aan de orde zijn gekomen. De volledige agenda vindt u op www.haaren.nl -> Bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsvergadering.

 

Eikenprocessierups
Het probleem is bekend en niet alleen in Haaren: het heeft provinciale en landelijke proporties. De technische dienst doet wat ze kan. De komende jaren wordt het mogelijk nog erger. Daarom wordt er beleid gemaakt om de overlast in de toekomst te voorkomen: beplantingsplan aanpassen, nestkasten ophangen en - in een uiterste geval - bomen kappen of vervangen.

Den Domp
Er wordt maar geen besluit genomen over verbouwing of nieuwbouw en - mede aangezwengeld door een inspreker - kwam ter sprake dat dat wel èrg lang duurt. Wethouder van Hal legde maar weer eens uit dat een en ander in samenspraak met Oisterwijk tot stand moet komen. Pas zeer recent is er overeenstemming bereikt over investeringen in een duurzame gemeenschapsvoorziening in Haaren en Oisterwijk. Daarmee is hij al verder gekomen dan het vorige college dat nog niet eens met een buurgemeente rekening hoefde te houden. Per saldo is er nu ook een verdeelsleutel bekend voor de drie grote projecten: Vorselaer, Willibrordusschool en Den Domp. Het gaat dan om respectievelijk 1,5 – 1 – 1,5 miljoen.

Afval
Beetje raar: wij inwoners scheiden het afval nog beter dan vorig jaar maar moeten wèl meer gaan betalen. De VVD zag er zijn Maandelijks Motie Moment in en werd daarin gesteund door de voltallige raad. Wethouder Vromans benadrukte echter dat deze tariefsverhoging het gevolg is van een andere raadsbrede afspraak: de afvaltarieven moeten kostendekkend zijn. Hij kon dus niets beloven.

Jaarstukken en Berap, ofwel: terugblik en vooruitblik
Bij uitstek een onderwerp waarover coalitie en oppositie van mening verschillen. Onmiskenbaar is de invloed van de herindeling: het tekort loop op, er is een andere prioriteit in de projecten en het realiseren van ambities vereist overleg met de ontvangende gemeente.
Niettemin is er veel gebeurd maar er moet ook nog veel gebeuren. De druk op het ambtenarenapparaat neemt toe en er moeten soms ‘interim-mers’ worden ingehuurd. Wethouder Blom erkende dat er een groter verloop is dan voorheen maar bezwoer dat er van leegloop geen sprake is. Ook de andere wethouders beklommen het spreekgestoelte om de kritiek van de oppositie te pareren: de onderhandelingen over de Vorselaer zitten niet in een impasse, wat betreft woningbouw kunnen we voorlopig vooruit, en inderdaad is er soms weinig transparantie omdat een onderhandeling nu eenmaal vereist dat je de kaarten tegen de borst houdt.
Uiteindelijk kwam geen van hen in de problemen want beide raadsvoorstellen werden unaniem aangenomen.

Reconstructie N65.
Wethouder Blom oogstte veel lof van de zijde van P’96 over het eindresultaat. Er is stevig onderhandeld; niet alleen met de bekende partijen (Ministerie, Provincie en Rijkswaterstaat) maar - zeker met de herindeling op komst - ook met Vught. Niettemin is er extra geld nodig en die oproep viel niet overal in goede aarde. S95 vergat in zijn kritiek dat het veiligheidsprobleem van de N65 een Helvoirt-overstijgende zaak was en vond dat dat extra geld beter besteed kon worden; zij stemden uiteindelijk als enige tegen. De wethouder maakte duidelijk dat nu afhaken zou betekenen dat er de komende tien jaar niets zou veranderen. En ja, onderhandelingen kosten tijd en duidelijkheid over de consequenties laat soms lang op zich wachten. In dit verband haalde zij de woorden aan van vertrekkend burgemeester Pommer van Sint Michielsgestel: “In je eentje ga je sneller maar samen kom je verder.”

Namens de fractie van Progressief ‘96
Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg (donderdag 6 juni 2019)

 

Van ontwerp naar advies

 

In de raadsvergadering van 6 juni werd het herindelingsadvies in stemming gebracht. In feite vormt dat het sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling waaraan door diverse sprekers werd gememoreerd.
Progressief´96 trapte af met een korte historische terugblik. Na de vórige verkiezingen werd er in 2014 in het coalitie akkoord vastgelegd dat er een dialoog met de inwoners moest komen over een voorgenomen ambtelijke fusie met St-Michielsgestel en Boxtel. Maar tijdens de dialoogavonden bleek dat er bij de inwoners geen draagvlak was voor zo’n fusie. Een referendum kwam ook niet van de grond: men kon het niet eens worden over o.m. de vraagstelling waarna de raad op 28 januari 2016 besloot om er van af te zien. Dat kon niet verhinderen dat er de afgelopen jaren veel overleg is geweest over de toekomst van onze gemeente; inwoners, bedrijven, belangengroeperingen, provincie, buurgemeente, de raad en het college hebben intensief met elkaar gesproken. In een burgerpeiling op 4 oktober 2017 sprak een meerderheid (56,1%) zich uit vóór herindeling, op 21 december 2017 nam de raad het historische besluit om de gemeente Haaren te herindelen met als voorkeursdatum 1 januari 2021. De dag erop zijn de raden van de omliggende gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught schriftelijk geïnformeerd.
Een procesregisseur werd aangesteld en de project organisatie startte met de voorbereiding voor de herindeling. Na de verkiezingen in maart 2018 kwam er een nieuwe coalitie bestaande uit P96 en CDA en werd Carine Blom het aanspreek punt van de herindeling. In gespreksrondes in het voorjaar van 2018 zijn de inwoners uitgenodigd om mee denken over de richting bepaling. Op 5 juni 2018 besloot de gemeenteraad - uiteraard in samenspraak met de betrokken gemeente – dat Biezenmortel naar Tilburg gaat, Haaren naar Oisterwijk, Esch naar Boxtel en Helvoirt naar Vught.
Het daaruit voortvloeiende herindelingsontwerp werd op 18 dec 2018 in de diverse gemeenteraden vastgesteld. In de daaropvolgende maanden zijn er veel onderwerpen (zoals nieuwe grenzen, financiën, personeel) besproken in diverse werkgroepen. Ook de raden van de ontvangende gemeenten zijn via een klankbordgroep hierbij betrokken geweest. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het voorliggende herindelingsadvies.
Het kan dus geen verbazing wekken dat Progressief 96 vóór dit herindelingsadvies stemde.
Het CDA blikte alvast vooruit naar de tijd waarin er voor de inwoners weer meer duidelijk moet gaan worden, maar waarbij er ook een rol ligt voor allen (bevolking, raad en college). Men blijft waarde hechten aan verworvenheden en omarmt het adagium “sterke dorpen goed overdragen”. Samenwerking ’95 was consequent in het benoemen van wat heikele punten (we schieten er weinig mee op, de kosten rijzen de pan uit, er is geen nieuw beleid meer mogelijk) maar dit achterhoedegevecht weerhield hen er niet van om vóór te stemmen. Zelfs de VVD kwam terug op het eerder ingenomen standpunt om tégen het herindelingsontwerp te stemmen: men dacht dat er meer bezwaren zouden komen, maar degenen waar de VVD zich hard voor maakte hebben geen zienswijzen ingediend.
Kortom: de raad van Haaren was unaniem in zijn besluit om vóór het herindelingsadvies te stemmen.

In Oisterwijk had het meer voeten in aarde. Weliswaar waren er vanuit de zes fracties complimenten en lovende woorden aan de portefeuillehouders(s) en projectmedewerkers voor de openheid van de gevoerde gesprekken en de goede procesbewaking. Haaren was en is welkom bij Oisterwijk en het voorstel werd dan ook unaniem goedgekeurd. Er stond echter ook nog een voorstel op de agenda over het delegeren van bevoegdheden van de raad aan B&W; dat betrof dan besluiten van de Haarense gemeenteraad die financiële consequenties hebben ná de herindeling. De partijen waren hier niet zo gelukkig mee omdat dit in feite de raad belemmert in haar controlefunctie. Vanwege het nodige uitzoekwerk werd dit punt verdaagd tot het einde van de vergadering. Na een urenlange discussie over de Perspectiefnota voor 2020 werd uiteindelijk na 24.00u ook dit tweede voorstel goedgekeurd met 16 tegen 4 (1 lid was afwezig). Er komt een klankbordgroep die gaat functioneren als sparringpartner voor het B&W. Het herindelingsproces gaat hiermee in ieder geval geen vertraging oplopen.

In Vught werd het ook nachtwerk. Door de vele moties en emoties bij eerdere agendapunten was het al na twaalven toen het Herindelingsadvies eindelijk aan bod kwam. Misschien was het daarom dat drie van de vijf fracties het agendapunt als hamerstuk kwalificeerden en er verder het zwijgen toe deden. Gelukkig realiseerden D66 en VVD zich beiden wél dat er sprake was van een historisch moment. Beide partijen heetten Helvoirt nu al van harte welkom bij Vught en verwachtten zelfs een positieve invloed op de Vughtse vergader- en bestuurscultuur. Tevens werden de ambtelijke en bestuurlijke werkers achter de schermen bedankt voor de geweldige inzet en het bereikte resultaat. Binnen twee minuten was de behandeling afgerond en kon burgemeester Van de Mortel concluderen dat het herindelingsadvies unaniem was aangenomen.

In Boxtel was eensgezindheid troef. In wisselende superlatieven roemden de sprekers de voortvarendheid en de deskundigheid van de actoren, het respect voor elkaar, het harmonieus verloop van de gesprekken, het professioneel afhandelen van de ingediende zienswijzen. Men was blij dat Beukenhorst ‘geregeld’ is. Het geplande tijdspad was keurig doorlopen zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid.
Cruciaal voor herindeling is dat er draagvlak voor is, en dat is er. Men is zich echter terdege bewust van de zorgen van Esschenaren om de eigen identiteit. Het is dan ook zaak om de inwoners warm welkom te heten en hen snel te betrekken bij wat hen direct aangaat, bv. het verplaatsen van de overweg over de Leunisdijk.

In Tilburg tenslotte was dit alles inmiddels verleden tijd omdat de raad al op maandag 3 juni had vergaderd. Het raadsvoorstel Herindelingsadvies werd ingeleid door Frans Vriens (50Plus) die als woordvoerder van de Klankbordgroep optrad. In een paar zinnen schetste hij het verloop van de procedure die staande de vergadering ook zijn eindpunt kent: hierna is de provincie aan zet en vervolgens het ministerie van BiZa. Veel tevredenheid bij de deelnemers aan de gespreksronden over de wijze waarop het proces is gevoerd, veel lof voor de Coöperatie Biezenmortel die de zorgen van de 1400 inwoners voor het voetlicht wist te brengen: woningbouw, Vorselaer, Franciscusschool, openbaar vervoer, ouderenzorg. Ook het Landpark Assisië werd genoemd met de plannen voor duurzame woonvormen. Al deze zorgen waren gaandeweg in kaart gebracht en ingebed in een warme overdracht.
Dit ceremoniële pleidooi was echter niet van invloed op de status van het agendapunt: het bleef een hamerstuk, er was geen behoefte aan een stemverklaring, er waren geen tegenstemmers. Kortom: als het aan de raad van Tilburg ligt komt per 1-1-2021 het dorp Biezenmortel erbij.

Van onze verslaggevers ter plekke
Haaren: Antoon van de Ven en Tiny Assink
Oisterwijk: Henry Molenaar
Vught: Martin Keijsers
Boxtel en Tilburg: Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 6 juni 2019)

 

Democratie.


Een vergadering met vier insprekers voorafgaand aan de vergadering.

 

 1. “De bosbewoners Distelberg”. Met voelde zich niet gehoord. In het kader van de eventuele herziening van het buitengebied wil men meer inspraak, anders dan tot nu toe gegaan is.
 2. Een bewoner van een “recreatiewoning” die er een vaste woonbestemming voor wil. Bang dat, door alles gelijk te stellen, zijn mogelijkheden minder worden, terwijl hij al vele jaren ermee bezig is en ook al toezeggingen heeft.
 3. Een vertegenwoordiger van de ZLTO die graag heeft dat ondernemers bij hun eigen bedrijf tot maximaal 11 maanden arbeidsmigranten mogen huisvesten. Tevens werd er gepleit voor gewasrotatie, waarbij het er op leek dat zo op een “slinkse” manier omgegaan kan worden met de beschermende status van de Belvertse Akkers. Daarnaast pleitte men voor geen bebouwing of Ruimte voor Ruimte-bouw in primair agrarisch gebied . Kort gezegd wilde men net een beetje meer dan voorgesteld werd en waarbij het college al verder was gegaan dan ooit.
 4. En dan stoorde iemand zich erg aan de paardenpoep op fietspaden en wegen: waar voor honden in de APV een en ander opgenomen is, is dat niet voor paarden.

 

En dan de vragen van raadsleden.

 

 1. Op een perceel aan de Helvoirtseweg lijkt weer bouwactiviteit te zijn, maar zegt de wethouder: “Er zat veel wit zand in de grond en dat wordt elders gebruikt. Vandaar dat het lijkt op bouwactiviteiten” (vraag van dhr. de Werd, CDA).
 2. Luistert het college wel naar de verkeersdenktank uit Esch die zich bijvoorbeeld grote zorgen maakt over de wegversmallingen in de Dorpstraat. “Natuurlijk”, zegt de wethouder, “maar deze verkeersdenktank is opgegaan in PEP en daar heeft het college overleg mee” (vraag van dhr. Stark, VVD).
 3. Stopt de peuteropvang in Esch? Heeft de gemeente daar geen rol in? “Nee” zegt de wethouder, “We hebben daar geen rol in, de marktwerking telt in dit geval. Maar de basisschool denkt er over en er is nog een ander particulier initiatief in Esch dat het eventueel over kan nemen” (vraag van dhr. Van den Brand, Samenwerking ‘95).
 4. Een ander raadslid vraag zich af wat voor type woningen er in Reigerskant komen, maar dat is nog niet helemaal rond (vraag van dhr. Den Ouden, Samenwerking ‘95).

 

Daarna startte de raadsvergadering met onder andere de volgende vastgestelde agendapunten.

 

Afhandeling ingekomen stukken

Jan van Ginneken (Progressief ’96) vroeg speciaal aandacht voor de goede inburgering van statushouders. Hoe kun je de integratie wat betreft taal en cultuur zo goed mogelijk bevorderen?

 

 

Plansystematiek en uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied

Het CDA had een inbreng die sterk overeen kwam met de inspreker van ZLTO. Daarnaast vroegen ze zich af hoe een en ander goed geregeld kan worden voor de “Bosbewoners Distelberg” (bewoners Spechtbos e.d.).
Progressief’96 vroeg zich af waarom er geen klankbordgroep samengesteld was voor de actualisatie van het buitengebied. Tevens vroeg men zich af wat de reacties van de ontvangende gemeentes waren op deze notitie. En waarom het aantal maanden verblijf voor arbeidsmigranten werd verhoogd van 6 naar 9 maanden.
Samenwerking ’95 miste de onderbouwing van een aantal uitgangspunten.
En de VVD had waardering voor het geheel, maar vroeg zich wel af hoe het nou verder moet met de “Bosbewoners Distelberg”.

Wethouder Van Hal reageerde onder andere met de opmerking dat het op verzoek van de raad was dat deze tussenstop is gemaakt. Dat geldt voor de vrijkomende agrarische bebouwing en wat daar kan gebeuren (categorie 2 vergunningen).
Het noemen van een brede klankbordgroep had te hoge verwachtingen opgeroepen.
Voor het Spechtbos en omgeving (“Bewonersgroep Distelberg”) kan een gebiedsvisie gemaakt worden. Hetgeen betekent dat de groep daarvoor een subsidie krijgt en daar zelf een bureau opdracht voor kan verstrekken. Dezelfde werkwijze als met De Noenes is gebeurd.

In het hele antwoord kregen de raadsleden regelmatig te horen dat alles is gedaan op verzoek van de Raad. Hetgeen er op leek dat men niet moest zeuren.

Tot slot diende Samenwerking ’95 met de VVD een amendement in: zij stelden voor dat de notitie voor kennisgeving aangenomen zou worden. Zodat het als uitgangspunt kan gelden maar niet meer dan dat, omdat de onderbouwing dan nog verwerkt kan en moet worden. De wethouder ontraadde het amendement en deed de toezegging dat hij niemand zal vastpinnen op zaken die nu in de notitie staan en waar men later op terug wil komen. Voor Progressief ’96 was dit als collegepartij een dilemma. De toezegging van de wethouder gaf na schorsing de doorslag: Jan van Ginneken van Progressief ’96 stemde met Samenwerking ’95 en de VVD voor het amendement. Vier leden van Progressief ’96 en het CDA stemden tegen waardoor het amendement werd verworpen.

En zo werkt dan de democratie: inspreken, vragen stellen, bespreken en een keuze maken. Hopelijk zal de wethouder bij de volgende behandeling niet telkens zeggen dat de raad hier zelf voor gekozen heeft.

Namens de fractie Progressief ’96
Antoon van de Ven

terug naar nieuwsindex

 


 

 

Notities uit de Raad (donderdag 25 apr 2019)

 

Zoals u inmiddels gewend bent bespreken we hier slechts een paar onderdelen. De volledige agenda kunt u altijd terugvinden op de website van de gemeente (haaren.nl -> Bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsvergadering).

 

Portefeuilleverdeling.
S95 wekte de irritatie van de burgemeester door de suggestieve wijze waarop opnieuw om opheldering werd gevraagd over de herverdeling van taken binnen het college. Het antwoord was echter klip en klaar: de portefeuille Herindeling en het daaraan gelinkte P&O blijven bij Carine Blom. Niet alleen omdat zij als geen ander is ingevoerd in de materie maar ook omdat zij tot volle tevredenheid van alle betrokken colleges haar werk doet. Een en ander valt nu eenmaal binnen de beslissingsbevoegdheid van B&W. Dat laatste heeft gekozen voor onderlinge overeenstemming en een zorgvuldige procedure waarin ook de ‘overwegingen van de CdK’ zijn meegenomen, en dan is dit de uitkomst.

Herindeling.
Er is begin april een hoorzitting geweest vanwege de ingediende zienswijzen. De stuurgroep is bezig het herindelingsadvies op te stellen dat 14 mei naar de betrokken colleges gaat; dat is één week eerder dan gepland. Op 23 mei komt het in het Raadsplein, op 3 juni passeert het in de gemeenteraad van Tilburg en op 6 juni in die van Haaren, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Daarna begint Het Grote Ontvlechten.

Geurnormen.
De oude Geurverordening uit 2010 moest geactualiseerd worden. Aanpassen aan de nieuwe inzichten betekende in dit geval: strengere eisen. In dat kader had de wethouder overleg gevoerd met alle betrokken partijen: bewoners, agrariërs, gemeenten, GGD, ZLTO en LNMH. Alle ingediende bezwaren waren meegenomen in de nieuwe verordening. Per saldo werden de geurnormen verscherpt, waardoor sommige agrariërs zich gedwarsboomd zagen in hun bedrijfsontwikkeling. Een groot deel van de raad bleek gevoelig voor het pleidooi van de inspreker van het ZLTO en had daarop vooruitlopend al een motie opgesteld om de normen iets te versoepelen. Die werd uiteindelijk na hoofdelijke stemming aangenomen want P’96 bleek verdeeld: Jos Barends en Marion Das vonden dat de wethouder en zijn ambtenaren een uitstekend stuk hadden geproduceerd en alle ingediende bezwaren afdoende hadden weersproken.

Energietransitie.
Hier werpt de herindeling zijn schaduw vooruit. In het Klimaatakkoord is bepaald dat iedere regio een Regionale Energiestrategie (RES) moet opstellen. De vier dorpskernen vallen echter in verschillende regio’s: Haaren en Biezenmortel in regio Hart van Brabant, Esch en Helvoirt in Noordoost Brabant. Bijgevolg werden er twee plannen besproken. Hoewel de inhoudelijke discussie op een ander moment gaat plaatsvinden tekenden zich hier al de verschillen af. Het CDA stelde zich afhoudend op: de ambities van Haaren zijn hoger dan de landelijke, het klimaatakkoord moet nog vastgesteld worden, we moeten eerst weten wat de omliggende gemeenten doen. P’96 daarentegen erkende dat Nederland in dit opzicht achterloopt en dat er stappen gezet moeten worden. Maar dat kost geld; de minder bedeelden kunnen de vereiste investeringen niet betalen en lopen dan ook de subsidies mis. Kortom: er zal zwaar ingezet moeten worden op communicatie om iedereen over de streep te krijgen.

Kinderpardon.
Jos Barends dwong respect af met een gloedvol betoog waarin hij ervoor pleitte coulant om te gaan met kinderen van asielzoekers die al langere tijd in Nederland wonen. Afgezien van de warmbloedige steun van zijn eigen fractie vond hij bij de andere partijen weinig weerklank. Zeker: de complimenten waren niet van de lucht en zijn betoog werd bij herhaling ‘emotioneel’ genoemd. Dat kan positief klinken maar een ervaren debater is dan op zijn hoede. Voor je het weet zit je op een glijdende schaal van bewondering naar diskwalificatie. Zo ook hier: van verschillende kanten werd er tegenin gebracht dat we ons moeten baseren op de feiten. Alleen: die ‘feiten' blijken vaak ook vatbaar voor interpretatie. Voorbeeld: men vreest (emotie) dat er misbruik gemaakt wordt van de regeling door asielprocedures oneindig op te rekken. Maar cijfers (feiten) zijn er niet want daar is nooit onderzoek naar gedaan. Zo koos de raad ervoor om er zijn vingers niet aan te branden. Jammer. Waar het een maand geleden geen probleem was om toe te treden tot de kring van 53 Regenboogsteden, bleek het een brug te ver om zich te scharen onder de 164 (!) gemeenten die het Kinderpardon steunen.

Kees Fennis
Progressief ‘96

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 28 mrt 2019)

 

De eerste raadsvergadering die door waarnemend burgemeester Yves de Boer werd voorgezeten. Vrij snel werd duidelijk dat hij meer dan tegen zijn taak opgewassen is, en dat hij ferm boven de partijen staat. P96 heeft er alle vertrouwen in!
De volledige agenda kunt u zoals altijd terugvinden op de website van de gemeente (haaren.nl -> Bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsvergadering). We bespreken hier slechts een paar onderdelen.

 

 • Portefeuilleverdeling. Naar aanleiding van berichten in de pers werd er om opheldering gevraagd over de herverdeling van taken van wethouders en burgemeester. Deze laatste liet zich echter niet vermurwen: het college is daar mee bezig, het vereist zorgvuldigheid en onderlinge overeenstemming, en u hoort vanzelf wat de uitkomst is.
 • Ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw van Den Domp. Dit moet in overleg met Oisterwijk wat gevolgen heeft voor de voortvarendheid van wethouder Van Hal. Niettemin komt er in april een raadsvoorstel.
 • Aanrijtijden ambulance. De norm van 15 minuten wordt in Haaren niet gehaald. De RAV belooft keer op keer beterschap en investeert daar weliswaar in, maar kampt ook met een probleem van landelijke omvang: gebrek aan personeel. Gelukkig heeft het nog niet tot gevaarlijke situaties geleid. Wethouder Verschuren zit er boven op maar kan ook niets afdwingen.
 • Herindeling. Het proces ligt op schema. 73 Personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Binnenkort komt er met hen een hoorzitting. Naar verwachting is in juni het herindelingsadvies klaar.

 

Tot slot waren er maar liefst vier moties “Vreemd aan de orde van de dag”, een gedefinieerde term in gemeenteraadskringen. Anders dan de titel suggereert zijn dat geen onbelangrijke aanhangsels aan de officiële raadsagenda: er worden actuele thema´s in stemming gebracht die juist níet op de agenda staan.

 1. Allereerst een gezamenlijke motie van alle partijen over de verkeersveiligheid op de N65: er werd o.m. voorgesteld flitspalen te plaatsen omdat er vaak door rood gereden wordt. Dit is een zaak voor Rijkswaterstaat. De wethouder beloofde het aan te kaarten maar verwacht er niet veel van.
 2. Progressief ’96 diende bij monde van Marion Das een motie in om incontinentiemateriaal (8 à 12 % van het restafval) apart in te zamelen. Jonge gezinnen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen zouden daarmee gebaat zijn. Deze werd unaniem aangenomen, zij het in iets afgezwakte vorm: de gemeente heeft geen mankracht om de financiële gevolgen in kaart te brengen.
 3. De VVD kwam met een motie om het vertrouwen in democratie en politiek te herstellen, maar kreeg alleen Progressief’96 aan zijn zijde. De andere partijen vonden het voldoende dat er al gespreksavonden in de afzonderlijke kernen georganiseerd worden.
 4. Tot slot was daar de Regenboog-motie van Boy Scholtze. Een “Regenbooggemeente” voert actief beleid ter acceptatie van LHBTI-inwoners en hij stelde voor dat Haaren zich daarbij aansluit. Op het eerste gezicht kon hij op veel sympathie rekenen maar dat kantelde toen het CDA waarschuwde voor een vergrootglas-werking: doelgroepenbeleid heeft vaak een averechts effect. Wethouder Verschuren zag zich zelfs gedwongen de motie te ontraden en had daar twee argumenten voor:
 • Het moet consequenties hebben en die kan ze niet waarmaken. Het moet meer inhouden dan alleen de regenboogvlag hijsen op Coming Out Day (11 okt - overigens gebeurt dat al); nog liever zou ze een inclusieve gemeente zijn die beleid voert op àlle doelgroepen, dus bv. óók armoedebeleid. Maar: ze heeft geen ambtenaren om beleid te voeren.
 • We zijn een herindelingsgemeente en geen van de ontvangende gemeentes voert dit beleid.
  Vervolgens ontspon zich een gepassioneerde grondslagendiscussie tussen ‘signaalpolitiek’ en ‘symboolpolitiek’ waarna er even geschorst werd. Tijdens dat overleg werd de motie een beetje aangepast, zodat deze uiteindelijk unaniem kon worden goedgekeurd.


Kees Fennis
Progressief ‘96

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 14 feb 2019)

 

Wegens afwezigheid van de burgemeester werd de hamer gehanteerd door de plaatsvervangende voorzitter Boy Scholtze, wat hij overigens uitstekend deed. Hij zag zich geconfronteerd met een lange lijst van agendapunten. We beperken ons in dit stukje tot de belangrijkste onderwerpen.

Er waren wat vragen over de ingekomen stukken.

 • De VVD uitte zijn zorgen over de extra kosten van het VKA (voorkeursalternatief) van de N65. Volgens wethouder Blom vallen deze kosten binnen de draagkracht; in april wordt het in de raad besproken.
 • Het CDA vroeg naar de stand van zaken van Haarendael: er dreigt verloedering door achterstallig onderhoud. Volgens wethouder van Hal gaat de inspectie handhavend optreden om af te dwingen dat het gebouw in ieder geval waterdicht gemaakt wordt.

 

Dan Driehoeven fase 2. De inspreker (een advocaat van Copal) verwees naar het oorspronkelijke inbreidingsplan uit 2002 waarin sprake was van maximaal 108 woningen en 4000 m2 commerciële ruimte, wat later is teruggebracht tot 1850 m2. Het college wil dat nu – in navolging van het vorige college van S95 en VVD – definitief reduceren tot 0 m2. Dat voortschrijdend inzicht niet persé tot een begrijpelijk standpunt leidt bewees S95. Zij schaarde zich aan de zijde van Copal in hun pleidooi om weer wél commerciële ruimte toe te staan. Zij vonden onder meer Progressief ’96 op hun weg, dat bij monde van Jos Barends betoogde dat het rapport van DTNP overtuigend aantoonde dat er geen behoefte meer is aan zoveel commerciële ruimte omdat er nu al bedrijfspanden leeg staan. Nog meer bouwen voor leegstand werkt alleen maar verloedering in de hand. Natuurlijk moeten afspraken nagekomen worden maar als de wereld verandert is het logisch dat dat verdisconteerd wordt. In dat kader heeft Copal zelf al bedrijfsruimte omgezet in woningen. Na veel argumentaties over en weer werd besloten de uitspraak van de Raad van State af te wachten. De enige tegemoetkoming van gemeentezijde bleef een uitnodiging voor een gesprek.

Inkoop specialistische hulp WMO: deze wordt met 6 gemeentes ingekocht. Er is een toenemende vraag, want mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. P´96 vond het een prima voorstel, maar Tiny Assink drong er wel op aan om toe te zien dat het geld terecht komt waar het nodig is.
Kadernota WSD: P´96 uitte zijn zorgen over het voortbestaan van de WSD, mede als gevolg van de bezuinigingen door de rijksoverheid. Weliswaar is er voor de komende twee jaar genoeg financiële reserve, maar na 2020 wordt het zorgelijk.

Als laatste werd er nog een motie behandeld. Aanleiding was de ziekmelding van burgemeester Zwijnenburg, twee dagen eerder. De oppositie was het niet eens met de manier waarop de wethouders deze zaak hadden aangepakt, en kwam daarom met een motie van afkeuring. Aangezien de fracties van CDA en Progressief’96 vierkant achter hun wethouders bleven staan, werd deze motie verworpen. Daarmee was de vergadering officieel ten einde.

Misschien had u verwacht dat wij dieper zouden ingaan op de kwestie rondom burgemeester Zwijnenburg. Wij beperken ons echter tot de feiten; we willen niet anders en we kunnen niet anders. De burgemeester heeft zich ziek gemeld en door de Commissaris van de Koning is een waarnemer aangesteld.
Wij wensen Yves de Boer veel succes bij het uitvoeren van zijn taak. Progressief 96 heeft alle vertrouwen in een prettige samenwerking.

Kees Fennis
Progressief ‘96

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raden van Oisterwijk, Haaren, Vught en Boxtel (dinsdag 18 dec 2018)

 

Er was eens een herindeling ...

 

Het is u vast bekend: Progressief 96 roept al jaren dat de gemeente Haaren te klein is maar kreeg pas in najaar 2017 voet aan de grond. Enkele historische data:
4 okt 2017: in een burgerpeiling spreekt een meerderheid van de bevolking zich uit vóór opsplitsing.
21 dec 2017: de raad van de gemeente Haaren neemt het besluit om op te splitsen.
21 mrt 2018: P’96 wint de verkiezingen met de slogan “Dorpen aan zet”.
In de periode daarna wordt er een plan van aanpak opgesteld. Er komt een procesregisseur en in diverse werkgroepen worden de besluiten voorbereid.
5 juli 2018: de Raad bepaalt de ‘richting’ van elk dorp.
1 nov 2018: de Raad bevestigt dat elk dorp in zijn geheel overgaat naar de ontvangende gemeente.
Dit alles heeft geleid tot een Herindelingsontwerp.

Afgelopen dinsdag 18 december was het dan eindelijk H-Day: de dag waarop in vier gemeenteraden (Boxtel, Haaren, Oisterwijk en Vught) dit Herindelingsontwerp in de raad werd besproken. In Tilburg was dat één dag eerder al als hamerstuk gepasseerd. Progressief’96 had zijn ‘verslaggevers’ strategisch ingezet om nagenoeg simultaan van dichtbij te kunnen optekenen hoe het kroonjuweel ontvangen werd. Het nu volgende is een samenvatting van die vier impressies.

Met wisselende toonzetting werd in alle raden de loftrompet gestoken over de professionaliteit, de zorgvuldigheid, de transparantie en het strakke schema waarmee het proces verlopen is. Ook was er respect en bewondering voor de voortgang, de kwaliteit van de besluitvorming en voor de zorg voor het personeel. Daarnaast klonk er in diverse bewoordingen een warm welkom aan het toetredende dorp. Er werd daarbij ook gezocht naar concrete invullingen, zoals het betrekken van de Esschenaren bij de benoeming van de nieuwe burgemeester van Boxtel, of het openstellen van de raadscommissies in Oisterwijk voor belangstellenden uit Haaren.

Er waren ook verschillen, vooral als het ging om de grenzen. Niet in Oisterwijk: daar was unanimiteit troef. In Haaren speelde de VVD zich in de kijker door als enige tégen het Herindelingsontwerp te stemmen … om vervolgens vrolijk méé te gaan met een motie die namens alle fractie werd ingediend waarin benadrukt werd dat elk dorp in zijn geheel overgedragen moest worden. Onderwerp van gesprek in diverse raden vormde de huidige gemeentegrens dwars door het landgoed Beukenhorst dat zowel op het grondgebied van Vught als van Esch ligt. Voor Boxtel was dat een uitgemaakte zaak: “Esch blijft Esch”. De lokale partij Inbox was zelfs voorstander van het verwijderen van de hekken en het openstellen van het landgoed voor wandelaars. In dezelfde lijn maar veel krachtiger hield een inspreker van Pep bij de raad in Haaren een warm pleidooi voor het bijeenhouden van het dorp Esch: de geméénte wordt opgesplitst maar niet de dorpen. In feite is dit ook steeds de inzet van de herindeling geweest: sterke dorpen in zijn geheel overdragen. Dit algemeen belang kwam in botsing met een individueel belang, want als tweede inspreker in Haaren tapte eigenaar Van Rijckevorsel uit een heel ander vaatje. Namens de aandeelhouders pleitte hij voor het bijeenhouden van het landgoed door het onder te brengen bij één gemeente, i.c. Vught; dit zou dus betekenen dat grondgebied van Esch naar Vught wordt overgeheveld. Hij werd daarin gesteund door de raad van Vught die unaniem een motie van dezelfde strekking aannam. Toch werd ook daar het Herindelingsontwerp aangenomen.

Van onze verslaggevers ter plekke
Oisterwijk: Antoon van de Ven
Haaren: Henry Molenaar en Tiny Assink
Vught: Sander Wieringa
Boxtel: Kees Fennis

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 22 nov 2018)

 

Dit keer een korte agenda, dus ook een korte vergadering: om goed en wel 21:30 uur stond iedereen in principe weer buiten. Daarom een kort verslag.
Belangrijkste punten: Commissie bezwaarschriften, APV, Veiligheidsbeleid.

Commissie bezwaarschriften
In de ingekomen stukken zat het verslag over de jaren 2016 en 2017. Progressief ’96 had eerder dit jaar al eens gevraagd om een overzicht. Het blijkt dat het vorige college eigen regels hanteerde en geen verantwoording aan de raad aflegde over dit falend beleid. Beetje lastig om het huidige college daarop aan te spreken. B&W had zelf al opdracht gegeven om een plan met verbeterpunten op te stellen. Voorstel van P’96: las een extra overleg in met de drie partijen (vergunningaanvragers, bezwaarmakers en commissie) alvorens het definitieve besluit openbaar te maken. Zodra het plan van aanpak klaar is wordt het besproken met de raad.

APV
Het betrof een update van de Algemene Plaatselijke Verordening: een pakket van regels die niet in bestaande wetgeving zijn vastgelegd. Het stelt de gemeente in staat om bv. bij evenementen het geluid aan banden te leggen. Het schenken van alcohol onder de 18 valt daar niet onder: dat is gewoon verboden. Belangrijke aanpassing: een weigeringsgrond op basis van de Bibob-toets is nu wèl opgenomen in de APV. Dat zit zo. De commissie Van Traa had in 1996 al geconstateerd dat de criminele onderwereld bezig was te infiltreren in de legale bovenwereld door o.a. misbruik te maken van vergunningen en subsidies. Daarom is in 2003 de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) ingesteld. Met zo’n integriteitstoets kan de gemeente een vergunning weigeren als blijkt dat er criminele activiteiten in het geding zijn.

Veiligheidsbeleid.
In feite ging het om twee agendapunten: Regionaal Veiligheidsplan en Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2020. Vaak gaat het bij veiligheid om criminaliteit van alle dag zoals fietsendiefstal of woninginbraak; daar is een daling te zien. Maar op het gebied van ondermijning (lees: de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld) krijgen we steeds vaker te maken met grootstedelijke problematieken; de georganiseerde criminaliteit op b.v. het gebied van de productie van en handel in drugs neemt toe.
Het immer geduldige papier loopt over van ambitie, of in de woorden van de burgemeester als portefeuillehouder: “Wie geen ambitie heeft, heeft geen toekomst”. Maar hoe kun je slagvaardig en zichtbaar optreden als men de norm hanteert van één wijkagent per 5000 inwoners? Voor de gemeente Haaren komt dat neer op drie wijkagenten voor vier dorpen! Voorlopig komt daar geen verandering in, alle inspanningen en protesten van burgemeesters in Brabant ten spijt. En herindeling of niet: de bevoegdheden van een kleine gemeente zijn per definitie beperkt. De – voorlopig nog onveilige - N65 is een rijksweg, en de reorganisatie van de landelijke politie is een overheidsbesluit.

Tot zover. Dit jaar is er in principe nog 1 raadsvergadering en wel op dinsdag 18 december. Op de agenda de herindeling, de gevolgen voor het personeel en de financiële positie van de gemeente. Als in de loop van die dinsdag blijkt dat de agenda ’s avonds niet afgewerkt kan worden kan er voor donderdag 20 december nog een vergadering gepland worden.

Kees Fennis
Progressief ‘96

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 1 nov 2018)

 

Het eerste agendapunt betrof een initiatief van Esschenaren ten noordwesten van de Essche Stroom: zij willen liever bij Vught ingedeeld worden. Hoezeer dit burgerinitiatief ook gewaardeerd werd: de raad ging er unaniem voor liggen. Dorpskern en buitengebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en eerder is afgesproken om de dorpen ongedeeld over te dragen.

Dan de begroting. De eerste en de laatste. De eerste van dit nieuwe college en de laatste waar Haaren als zelfstandige gemeente nog wat over te zeggen heeft. Alhoewel, het is maar hoe je het bekijkt: met de ontvangende gemeenten zal er ook financieel een en ander afgekaart moeten worden.
Uiteraard was het ondoenlijk om alle punten uit de begroting te bespreken, en ook in dit verslagje komt slechts een selectie aan bod. Om een en ander te stroomlijnen werd er een procedure gehanteerd. In een eerste ronde konden alle partijen globaal commentaar leveren en vervolgens gedetailleerde bespreekpunten aandragen. Na het antwoord van de verantwoordelijke wethouders werd er gediscussieerd in een tweede ronde.
In de commentaren klonk vooral waardering door voor het vele werk dat is verzet. Complimenten waren er voor het oppakken van wat de Drie Grote Projecten is gaan heten: de gemeenschapshuizen in Haaren en Biezenmortel en de school in Esch. In vorige begrotingen ontbraken die waardoor dit college – aldus Progressief ’96 - feitelijk met een inhaalslag bezig is. Wel miste de oppositie hierbij de vaart in het proces en vooral: een visie. De indruk is ontstaan dat het college afwacht en de andere partijen laat zwemmen. Dit werd ferm tegengesproken door wethouder Vromans: geheel conform de afspraak met de raad wordt er samen met de initiatiefnemers (zoals het bestuur van Den Domp en De Vorselaer) opgetrokken in de zoektocht naar definitieve plannen. Dat vergt veel overleg en dus veel tijd. Als gevolg daarvan zijn ook nog niet alle bedragen bekend. De begroting vertoonde naar de zin van de VVD wel meer hiaten en een motie om een herziene begroting uit te brengen kon ook niet uitblijven. Maar ondanks een lichte aarzeling bij Samenwerking 95 werd die met 13 stemmen tegen verworpen.
Uiteindelijk werd de begroting dus ongewijzigd aangenomen. Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk zorgen werden uitgesproken:

 • het sociaal domein: er moet meer aandacht zijn voor communicatie, voorlichting en mantelzorg;
 • de ondertunneling van de N65: er ontbreekt nog veel informatie; pas tegen het einde van dit jaar komt de minister met meer duidelijkheid;
 • Haarendael: wethouder van Hal zegt toe te streven naar behoud van het erfgoed en de gedenkplaats;
 • lokale lasten: slechts een lichte verhoging (2,4% inflatiecorrectie);
 • Treinstation in Helvoirt: er zijn besprekingen met ProRail op touw gezet om te komen tot een (tijdelijk) station, dat tijdens de werkzaamheden aan de N65 soelaas zou kunnen bieden;
 • de Oude Landmanschool: het gebouw staat er wat verloren bij; mogelijk gaat de huisartsenpraktijk daar zijn intrek nemen maar dat is nog niet zeker.

 

Tot zover. Dit jaar zijn er nog 3 raadsvergaderingen:
donderdag 22 november: o.m. Jeugdhulp en veiligheidsbeleid
dinsdag 18 december: Herindelingsontwerp (extra vergadering)
donderdag 20 december: Agenda nog niet bekend

 

Kees Fennis
Progressief ‘96

terug naar nieuwsindex

 


 

Notities uit de Raad (donderdag 25 okt 2018)

 

Vrijwel centraal in deze extra raadsvergadering stond het agendapunt Inkoopscenario’s specialistische hulp Jeugd en Wmo vanaf 2020. Waar gaat dat over en waarom is dat zo belangrijk?

Zoals u wellicht weet heeft de landelijke overheid in het verleden een aantal taken overgeheveld naar de gemeenten; transitie heet dat. Zo zijn de gemeenten sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en de Wmo. Op hun beurt besteden gemeenten dat uit aan lokale instanties die ter zake deskundig zijn. Dat “inkopen” van zorg gebeurt op contractbasis, en dat luistert nauw. In de landelijke pers verschijnen geregeld berichten waaruit blijkt dat dit lang niet overal vlekkeloos verloopt.
Bij het afsluiten van die contracten opereert Haaren niet in z’n eentje maar werkt samen met 6 (in het geval van de Wmo) of 16 (Jeugdhulp) gemeenten in de regio. De huidige contracten die in die samenwerkingsverbanden zijn gesloten lopen 31-12-2019 af. Simpel verlengen zou een optie zijn, ware het niet dat er nog iets anders meespeelt: jawel, de herindeling. Gevolg: de samenwerkingsverbanden met die gemeenten worden óók opgeschud. Men spreekt dan van de ontvlechting van het Sociale Domein. Bijvoorbeeld: de dorpen Biezenmortel en Haaren zullen na 2021 deel gaan uitmaken van een andere regio. En vanaf 2020 willen Haaren, Boxtel en St. Michielsgestel het liefst met z’n drieën zorg gaan inkopen.
Voor Esch betekent het dat dit dorp vanaf 2020 meegaat in het nieuwe inkoopscenario van Boxtel en St. Michielsgestel. Voor de 3 andere dorpen wordt er - samen met de ontvangende gemeenten - een plan van aanpak gemaakt waarin voor deze dorpen een passende oplossing wordt gecreëerd. Immers: tot aan 2021 blijft de gemeente Haaren voor de inkoop van zorg verantwoordelijk voor alle vier dorpen.
Deze uitzonderingspositie voor Esch viel verkeerd bij de rechtervleugel. In een (iets te) uitvoerig exposé protesteerde de VVD tegen wat de partij zag als rechtsongelijkheid en kwam prompt met een motie. Daar waren ze niet van af te brengen, de uitleg van wethouder Verschuren ten spijt. De discussie die volgde leverde zóveel onduidelijkheid op dat Progressief ’96 een schorsing vroeg. Immers: als dit wettelijk niet is toegestaan moest het van de agenda af. Maar dan zou het probleem blijven bestaan voor een zeer kwetsbare groep waarvoor de zorginkoop afloopt, dus het moest wel opgelost worden.
Tijdens de schorsing werden de raadsleden bijgepraat door de betreffende ambtenaar: er wordt in juridische zin geen verschil gemaakt tussen de dorpen. Zo bleek de hele storm terug te brengen tot een formuleringkwestie, vervat in een amendement uit de koker van Samenwerking 95. En omdat het college toezegde met een plan van aanpak en een bestuursrechtelijk onderzoek te komen trok de VVD wijselijk zijn motie in.

Meer lezen? Kijk onder agendapunt 8 van de bovenvermelde vergadering, of klik hier

Kees Fennis
Progressief ‘96

terug naar nieuwsindex 

Veldwerk (23 okt 2018)

 

Dat een raadslid regelmatig vergaderingen bijwoont en als voorbereiding hierop heel veel documenten moet lezen, zal iedereen bekend zijn.
Ik haal persoonlijk minstens evenveel voldoening uit het bijwonen van informatieavonden voor inwoners, waarbij ik in discussie kan gaan met de inwoners maar vooral kan luisteren naar de mening, de zorgen en de ideeën van inwoners. Want wát het onderwerp van deze avonden ook is, de inwoners die hiervoor worden uitgenodigd zijn altijd betrokken. Ze zijn dus vaak ook ervaringsdeskundigen en vanuit hun praktijksituatie kunnen zij een essentiële bijdrage leveren aan de oplossing van veel problemen.
Daarnaast komt het voor dat inwoners zelf initiatieven ontplooien waarbij ze de gemeente en de raadsleden willen betrekken. Zo heeft onlangs een inwoner van Haaren een excursie verzorgd naar het Brabantse plaatsje Zeeland. Een inwoner van die plaats heeft een voedselbos aangelegd achter zijn huis. Ambtenaren van onze gemeente, raadsleden, wethouders en mensen van de ZLTO en de DEH kregen de gelegenheid dit voedselbos te bezoeken.
Het “ervaren” van dit voedselbos was uniek. Voor velen lijkt dit misschien een ver-van-mijn-bed show, maar wij hebben gezien dat een dergelijk initiatief erg succesvol kan zijn. Waar je op tv dagelijks items ziet over klimaatakkoorden en hoort dat we de opwarming van de aarde moeten terugdringen, hebben wij gezien hóe we daar zelf een kleine start mee kunnen maken. Het zal een kwestie worden van lange adem, dat wel. Maar het uitvoeren van dergelijke plannen is broodnodig om de landbouw toekomstbestendig te maken en om zo goed mogelijk om te gaan met biodiversiteit, grond, water etc. Daarmee moeten we niet wachten tot het te laat is; daarmee moeten we nú aan de slag.
Om in Haaren iets dergelijks te starten, hebben de initiatiefnemers en de Haarense gemeente elkaar hard nodig. Bemoeienis van organisaties als ZLTO en DEH is hierbij zeer gewenst.
Deze excursie was zeer inspirerend. Het is goed als wij de handen ineen slaan en kijken wat voor mogelijkheden er in Haaren liggen voor een dergelijk initiatief. Dus wat ons betreft: wordt vervolgd!!

Marion Das
Raadslid Progressief ’96

terug naar nieuwsindex 

Notities uit de Raad (donderdag 20 sep 2018)

 

Dankzij het gegeven dat de agenda een groot aantal hamerstukken bevatte is er één punt dat des te meer in het oog sprong: het bestemmingsplan buitengebied. Er lag namelijk een bestuursopdracht om het huidige bestemmingsplan te actualiseren.
Weliswaar werd het compliment van de VVD (de raad erbij betrekken) breed gedeeld maar Progressief ’96 maakte toch een paar kanttekeningen. Het college pleitte namelijk voor een eenvoudig proces en een eenvoudige actualisatie, waardoor het nieuwe plan vóór 2021 onherroepelijk zal worden.
Als er iets is waarmee de gemeente Haaren over zijn grenzen heen regeert is het dat wel. Immers, de buitengebieden maken na de opsplitsing deel uit van de ontvangende gemeenten, en daar zit direct de spanning. Enerzijds is er het streven onze zaken op orde te hebben maar de andere gemeenten hebben ieder óók een structuurvisie; het Haarense bestemmingsplan moet wel daarop worden afgestemd. Bovendien is er sprake van nieuwe ontwikkelingen (o.a. in de Margriet) en maatschappelijke wensen (permanent wonen) en eisen (Natura 2000).
Er is dus uiterste zorgvuldigheid geboden en dat maakt het een hell of a job. Wethouder van Hal erkende dat ook. Daarnaast stelde hij voor om een klankbordgroep op te zetten om mee te praten en vooral om de richtlijnen aan te geven; daarmee haalde hij ook de kou uit de lucht voor de inspreker die namens de bewonersvereniging van het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos (FESB) zijn zorgen had geuit.
De VVD kwam nog met een sympathiek amendement (aanvulling van aandachtspunten) en een even sympathieke motie (onderzoek doen naar permanent wonen in het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos). De wethouder kon daar wel in mee gaan maar merkte fijntjes op dat de tekst vrijwel letterlijk in het bestuursakkoord was te lezen. Een beetje een motie na de maaltijd dus, maar dat deed geen afbreuk aan de eensgezindheid waarmee beide werden aangenomen.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 23 oktober; dan wordt er in ieder geval tijd ingeruimd voor de Jeugdhulp en de WMO.

De fractie van Progressief ’96 (info@progressief96.nl).

terug naar nieuwsindex 

 

24-02-2018 Campagnevideo 1

 

Onze lijsttrekker, Carine Blom, legt uit waarom wij vinden dat de dorpen van de gemeente Haaren aan zet zijn, zowel nu als na de opsplitsing. 

terug naar nieuwsindex 

 

23-02-2018 Heusden schrikt van kritiek

Burgemeester Roel Augusteijn van Heusden is blijkbaar geschrokken van de kritiek vanuit Helvoirt. De gemeenteraad van Heusden had deze week zijn voorstel aangenomen om het hele natuurgebied van Helvoirt in te lijven bij Heusden, na de opsplitsing van de gemeente Haaren. Helvoirtenaar Tiny Assink, fractievoorzitter van partij Progressief ’96, had daar scherpe kritiek op. Volgens Assink is dit is een "annexatiepoging". Als het aan Progressief ’96 ligt plaatste Heusden zich met deze opstelling buiten het opsplitsingsgesprek.

Burgemeester Augusteijn zegt nu in het Brabants Dagblad dat hij met zijn Haarense collega wil praten of actie nodig is naar aanleiding van de kritiek. Reacties op de social media getuigen van de wens van veel Helvoirtenaren om niet aan Heusden toe te geven maar om heel Helvoirt bij Vught te voegen. Het natuurgebied beslaat ongeveer een derde van het grondgebied van Helvoirt.

 

terug naar nieuwsindex 

 

21-02-2018 Annexatiewens van Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft gisteren besloten om zich nadrukkelijk in te zetten om het gehele natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen, dat zich nu nog op Haarens grondgebied bevindt, toe te delen aan de gemeente Heusden. Progressief ’96 ziet dat als een ongepaste annexatiewens van Heusden. Het gaat om meer dan een derde van het Helvoirtse grondgebied.

Wethouder Wim van Engeland van Heusden zei tegen de Heusdense gemeenteraad dat er nog van alles bekeken moet worden, maar: "Het gaat slechts om een grenscorrectie. Wij kijken ook naar de wensen van de inwoners maar of daar rekening mee wordt gehouden zal blijken". Progressief ’96 heeft daar met grote verbazing kennis van genomen. De Gemeenteraad van Haaren besloot op 21 december 2017 dat bij de opsplitsing de "historische grenzen van de dorpen" uitgangspunt zijn. En de historisch grens van Helvoirt omvat al 800 jaar ook het natuurgebied. Alle partijen in Haaren, behalve de VVD, hebben uitgesproken dat héél Helvoirt bij Vught moet komen. Uitzondering alleen als inwoners specifieke grenscorrecties willen en daar goede gronden voor zijn. Inwoners en omwonenden van het nationaal park hebben in een breed ondertekende petitie aangestuurd op samenvoeging bij Vught. Heusden gaat nu dus dwars tegen die wens van de Helvoirtenaren in.

De reden die Heusden noemt is: "Hiermee komt de zorg voor de natuur, het onderhoud en de handhaving grotendeels in één hand, wat de slagvaardigheid ten goede komt." Progressief ’96 vindt dat kul. Er is een Overlegorgaan Loonse en Drunense Duinen, waarin vijf gemeenten, twee waterschappen, de Provincie en grondeigenaren meedoen. Als Heusden zijn zin krijgt wordt het één gemeente minder. Hoezo "grotendeels in één hand"? Als het aan Progressief ’96 ligt valt over deze insteek van Heusden straks met het nieuwe gemeentebestuur van Haaren niet te praten. Progressief ’96 wil dat héél Helvoirt straks als groot, mooi en sterk dorp naar Vught gaat en niet in tweeën of drieën wordt gescheurd.

 

terug naar nieuwsindex
 

14-02-2018 Verkiezingen in aantocht
Door Jos Barends

Wekelijks koopt de gemeente 2 pagina's in de Meierij om u op de hoogte te houden van wat zich op het gemeentehuis afspeelt. Geen mens leest ze behalve misschien de columns van de collegeleden. U heeft in de afgelopen 4 jaar niets gemist wanneer u ook daarvan geen kennis heeft genomen. Altijd gingen ze erover hoe fijn en hoe mooi het in Haaren wel is dankzij de tomeloze inzet van de wethouders en de deskundige leiding van de burgemeester. Afgelopen weken veranderde dat. In niet mis te verstane bewoordingen werd Progressief ’96 de maat genomen. Een minder fijnbesnaarde geest zou zeggen "verrot gescholden".

Waar ging het over? Carine Blom heeft zich als lijsttrekker van Progressief ’96 onomwonden uitgesproken voor een tunnelbak voor doorgaand verkeer in plaats van een fietstunnel tussen Helvoirt en Haaren onder de N65. En dat was woordbreuk alsook volksverlakkerij aldus de heer Van den Dungen. In mei 2016 heeft er kennelijk een vergadering plaatsgevonden waarbij de raad unaniem instemde met een fietstunnel. Dat laatste kan niet bestreden worden maar er hoort wel iets bij. Onze wethouder was N65-gedelegeerde namens de raad. Hij bracht verslag uit over de vele bijeenkomsten die hij bijwoonde met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Rijk. In openbare raadsvergaderingen heeft hij daar inderdaad een aantal keren over gemompeld. Belangrijker echter is zijn inzet bij de onderhandelingen. De argeloze Haarense inwoner leefde in de veronderstelling dat Van den Dungen er met bloed zweet en tranen een fietstunnel uit had gesleept en dat dat de enige keuze in 2016 was: helemaal niks of een fietstunneltje. Een kind kan begrijpen dat daar nu protest tegen wordt aangetekend, niet alleen door de bevolking maar eveneens door de politiek die de bevolking zou moeten vertegenwoordigen. Dat de keuze, nu er echt een keuze lijkt te zijn, een heel andere is dan in 2016 zou ook een wethouder met ondermaats onderhandelingsresultaat niet moeten verbazen. Nog bonter maakt wethouder Van den Brand het. Hij is niet boos maar heel verdrietig over het standpunt van Progressief ’96 met betrekking tot Haarendael. Zij hebben immers alle "voorlichtingsavonden" gemist.

Hoe zat het werkelijk?

Vier jaar geleden, toen het College zijn grip op het proces begon te verliezen en de zaak gierend uit de hand ging lopen, kwamen burgemeester en wethouders met het voorstel uitsluitend en alleen in beslotenheid over Haarendael te vergaderen. Progressief ’96 deed daar niet aan mee. Progressief ’96 vond het namelijk een zaak die in de openbaarheid bediscussieerd moest worden. Zo hebben ze inmiddels inderdaad vele "voorlichtingsavonden" gemist. Nu de chaos compleet is, er 4 ton aan juristen is uitgegeven en de gedenkplaats gesloten is, klaagt de wethouder dat Progressief ’96 zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen. Je moet maar lef hebben. De verkiezingen zijn in aantocht. De collegeleden manen iedereen zich fatsoenlijk te gedragen. Terecht. Daar hoort ook bij dat je als College geen misbruik maakt van door de belastingbetaler gefinancierde redactionele pagina's zonder mogelijkheden tot weerwoord.

 

terug naar nieuwsindex
 

06-02-2018 Helvoirt aan zet!


Op 21 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad van Haaren kiezen. Voor de laatste keer. Want de gemeente Haaren wordt binnen drie jaar opgesplitst. Progressief ’96 heeft daar jarenlang, als enige partij, voor geknokt. Een grote meerderheid is het daarmee eens, bleek uit de burgerpeiling van vorig jaar. Vooral hier in Helvoirt. Helvoirt wil bij Vught. En dan héél Helvoirt, inclusief de Distelberg, het Nationaal Park en de delen onder de N65. Progressief ’96 staat daar vierkant achter. Andere politici willen dat van Helvoirt een stuk naar Heusden gaat, een stuk bij Haaren naar Oisterwijk en de rest naar Vught. Maar Progressief ’96 ziet daar niks in en vindt dat de historische dorpsgrens van Helvoirt moet blijven zoals die is en zoals die al sinds eeuwen was. Zie de gemeentekaart van 1868. In oppervlakte bijna net zo groot als Vught plus Cromvoirt.

Zo blijft Helvoirt een groot en mooi dorp in het groen. Een dorp waar Vught rekening mee moet houden. Wij willen ervoor zorgen dat Helvoirt nog sterker wordt. Grote bestuurszaken kun je beter in een groter verband aanpakken, maar dorpszaken moet je in je eigen dorp regelen. Dus krijgt Helvoirt wat ons betreft straks een dorpsraad of een ander stevig inwonersplatform. Want dat zei ons de burgerpeiling: de inwoners van Helvoirt willen weer baas in eigen dorp zijn.

Intussen moeten we nog enkele acute problemen opruimen. De reconstructie N65 moet anders: een tunnelbak en goede oversteken. En geen ellendige afsluiting tijdens het werk. De natuur van Helvoirt moet beter beschermd worden. Er moet beter overleg zijn met betrokkenen in plaats van heilloze rechtszaken. Drugshandel en verslaving willen we lokaal en met elkaar aanpakken. Helvoirt moet als groot en sterk dorp naar Vught. Een dorp dat voorop loopt met duurzaamheid, rust, verenigingen, mooi wonen, zorgzame mensen en goede voorzieningen.

Daar maakt Progressief ’96 zich sterk voor.

Uw raadskandidaten voor Helvoirt zijn Carine Blom, Tiny Assink, Brecht Gerritse en Sander Wieringa.

terug naar nieuwsindex© 2017 Mediaontwerp.nl