Nieuws

 

 Persbericht (dinsdag 10 september 2019)

 

P96 zoekt politieke samenwerking vanwege herindeling


Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 heeft het bestuur van Progressief 96 (P96) in de periode tussen oktober 2018 en mei 2019 op basis van een analyse van de verkiezingsprogramma's kennismakingsgesprekken gevoerd met 18 geestverwante politieke partijen in Vught (PvdA-Groenlinks, D66 en Gemeentebelangen), Boxtel (PvdA/GroenLinks, D66, Combinatie '95, SP, INBox en Balans), Oisterwijk (PRO, Algemeen Belang, Partij Gemeente Belangen en Jan de Laat) en Tilburg (GroenLinks, PvdA, D66, SP en Lokaal Tilburg). Doel van die gesprekken was om voor elk dorp c.q. nieuwe gemeenten helder te krijgen met welke politieke partijen P96 zich zodanig verwant voelt dat het daar bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen nauw mee willen samenwerken. De uitkomsten van die gesprekken zijn in de maanden mei, juni en juli door het bestuur besproken met de raadsfractie en de twee P96 wethouders.

 

Bij alle 18 kennismakingsgesprekken zijn we zonder uitzondering gastvrij ontvangen. De gesprekken vonden plaats in een uitstekende sfeer en de betrokken gesprekspartners waren zeer belangstellend naar de problemen en zorgen in het dorp dat straks aan hun gemeente wordt toegevoegd. Men bewonderde onze zorg voor een goede overdracht van het Haarense progressieve gedachtegoed naar de nieuwe gemeenten. Het was voor het bestuur van P96 een omvangrijke, maar tevens leuke klus. De conclusies zijn voorgelegd aan de ledenvergadering van 3 september j.l. wat resulteerde in het besluit om de politieke samenwerking te intensiveren met de volgende progressieve partijen:

 • in Vught met PvdA-Groenlinks en D66
 • in Boxtel met Combinatie '95
 • in Oisterwijk met PRO
 • in Tilburg spreken we nog geen voorkeur uit omdat daar in 2020 nog geen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.


Bij het bepalen van deze voorkeuren is gelet op de volgende uitgangspunten:

 1. P96 zoekt aansluiting bij een landelijke of lokale progressieve partij.
 2. P96 zoekt aansluiting met een partij waar bekende P96 leden op de kandidatenlijst kunnen voorkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2020.
 3. P96 zoekt aansluiting bij een partij die door haar zetelaantal of collegedeelname een grote invloed heeft of kan hebben op het gemeentelijk beleid.

 

Alle partijen waarmee kennismakingsgesprekken zijn gevoerd zijn eerder deze week door P96 geïnformeerd over de voorkeuren die de ledenvergadering van P96 heeft uitgesproken. In de maanden september tot en met december worden de contacten met de voorkeurspartijen geïntensiveerd door middel van bezoeken aan raads- en achterbanvergaderingen. Uiteindelijk zal dit resulteren in persoonlijke keuzes van de (eventueel nieuwe) leden van P96 uit Helvoirt, Esch en Haaren, zodat ook in de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's helder zichtbaar wordt dat het Haarense progressieve gedachtegoed gewaarborgd is in de nieuwe gemeentes. Voor Biezenmortel vinden in 2020 nog geen verkiezingen plaats.


Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2020 wil P96 (liefst samen met de nieuwe gemeenten) een tweetal bijeenkomsten organiseren:

 1. Vóór mei 2020 een kennismakingsbijeenkomst in zowel Esch, Haaren als Helvoirt waarvoor alle huidige politieke partijen uit respectievelijk Boxtel, Oisterwijk en Vught én de betreffende colleges van B&W worden uitgenodigd. Voor de inwoners van Esch, Haaren en Helvoirt is dat een mooie gelegenheid om nader met hen kennis te maken en de partijen te informeren over de lokale wensen en zorgen. Voor de partijen uit de nieuwe gemeenten is dat wellicht een kans om nieuwe leden of (verkiesbare) kandidaten te werven.
 2. Medio 2020 zal P96 het initiatief nemen om in het najaar van 2020 in Esch, Haaren en Helvoirt een politieke markt te organiseren als voorbereiding op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Voor nadere toelichting of informatie kunt u contact opnemen met bestuurslid Martin Keijsers, email m.keijsers@home.nl; telefonisch 0411-641928

 Notities uit de Raden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg (donderdag 6 juni 2019)

 

Van ontwerp naar advies

 

In de raadsvergadering van 6 juni werd het herindelingsadvies in stemming gebracht. In feite vormt dat het sluitstuk van een jarenlange ontwikkeling waaraan door diverse sprekers werd gememoreerd.
Progressief´96 trapte af met een korte historische terugblik. Na de vórige verkiezingen werd er in 2014 in het coalitie akkoord vastgelegd dat er een dialoog met de inwoners moest komen over een voorgenomen ambtelijke fusie met St-Michielsgestel en Boxtel. Maar tijdens de dialoogavonden bleek dat er bij de inwoners geen draagvlak was voor zo’n fusie. Een referendum kwam ook niet van de grond: men kon het niet eens worden over o.m. de vraagstelling waarna de raad op 28 januari 2016 besloot om er van af te zien. Dat kon niet verhinderen dat er de afgelopen jaren veel overleg is geweest over de toekomst van onze gemeente; inwoners, bedrijven, belangengroeperingen, provincie, buurgemeente, de raad en het college hebben intensief met elkaar gesproken. In een burgerpeiling op 4 oktober 2017 sprak een meerderheid (56,1%) zich uit vóór herindeling, op 21 december 2017 nam de raad het historische besluit om de gemeente Haaren te herindelen met als voorkeursdatum 1 januari 2021. De dag erop zijn de raden van de omliggende gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught schriftelijk geïnformeerd.
Een procesregisseur werd aangesteld en de project organisatie startte met de voorbereiding voor de herindeling. Na de verkiezingen in maart 2018 kwam er een nieuwe coalitie bestaande uit P96 en CDA en werd Carine Blom het aanspreek punt van de herindeling. In gespreksrondes in het voorjaar van 2018 zijn de inwoners uitgenodigd om mee denken over de richting bepaling. Op 5 juni 2018 besloot de gemeenteraad - uiteraard in samenspraak met de betrokken gemeente – dat Biezenmortel naar Tilburg gaat, Haaren naar Oisterwijk, Esch naar Boxtel en Helvoirt naar Vught.
Het daaruit voortvloeiende herindelingsontwerp werd op 18 dec 2018 in de diverse gemeenteraden vastgesteld. In de daaropvolgende maanden zijn er veel onderwerpen (zoals nieuwe grenzen, financiën, personeel) besproken in diverse werkgroepen. Ook de raden van de ontvangende gemeenten zijn via een klankbordgroep hierbij betrokken geweest. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het voorliggende herindelingsadvies.
Het kan dus geen verbazing wekken dat Progressief 96 vóór dit herindelingsadvies stemde.
Het CDA blikte alvast vooruit naar de tijd waarin er voor de inwoners weer meer duidelijk moet gaan worden, maar waarbij er ook een rol ligt voor allen (bevolking, raad en college). Men blijft waarde hechten aan verworvenheden en omarmt het adagium “sterke dorpen goed overdragen”. Samenwerking ’95 was consequent in het benoemen van wat heikele punten (we schieten er weinig mee op, de kosten rijzen de pan uit, er is geen nieuw beleid meer mogelijk) maar dit achterhoedegevecht weerhield hen er niet van om vóór te stemmen. Zelfs de VVD kwam terug op het eerder ingenomen standpunt om tégen het herindelingsontwerp te stemmen: men dacht dat er meer bezwaren zouden komen, maar degenen waar de VVD zich hard voor maakte hebben geen zienswijzen ingediend.
Kortom: de raad van Haaren was unaniem in zijn besluit om vóór het herindelingsadvies te stemmen.

In Oisterwijk had het meer voeten in aarde. Weliswaar waren er vanuit de zes fracties complimenten en lovende woorden aan de portefeuillehouders(s) en projectmedewerkers voor de openheid van de gevoerde gesprekken en de goede procesbewaking. Haaren was en is welkom bij Oisterwijk en het voorstel werd dan ook unaniem goedgekeurd. Er stond echter ook nog een voorstel op de agenda over het delegeren van bevoegdheden van de raad aan B&W; dat betrof dan besluiten van de Haarense gemeenteraad die financiële consequenties hebben ná de herindeling. De partijen waren hier niet zo gelukkig mee omdat dit in feite de raad belemmert in haar controlefunctie. Vanwege het nodige uitzoekwerk werd dit punt verdaagd tot het einde van de vergadering. Na een urenlange discussie over de Perspectiefnota voor 2020 werd uiteindelijk na 24.00u ook dit tweede voorstel goedgekeurd met 16 tegen 4 (1 lid was afwezig). Er komt een klankbordgroep die gaat functioneren als sparringpartner voor het B&W. Het herindelingsproces gaat hiermee in ieder geval geen vertraging oplopen.

In Vught werd het ook nachtwerk. Door de vele moties en emoties bij eerdere agendapunten was het al na twaalven toen het Herindelingsadvies eindelijk aan bod kwam. Misschien was het daarom dat drie van de vijf fracties het agendapunt als hamerstuk kwalificeerden en er verder het zwijgen toe deden. Gelukkig realiseerden D66 en VVD zich beiden wél dat er sprake was van een historisch moment. Beide partijen heetten Helvoirt nu al van harte welkom bij Vught en verwachtten zelfs een positieve invloed op de Vughtse vergader- en bestuurscultuur. Tevens werden de ambtelijke en bestuurlijke werkers achter de schermen bedankt voor de geweldige inzet en het bereikte resultaat. Binnen twee minuten was de behandeling afgerond en kon burgemeester Van de Mortel concluderen dat het herindelingsadvies unaniem was aangenomen.

In Boxtel was eensgezindheid troef. In wisselende superlatieven roemden de sprekers de voortvarendheid en de deskundigheid van de actoren, het respect voor elkaar, het harmonieus verloop van de gesprekken, het professioneel afhandelen van de ingediende zienswijzen. Men was blij dat Beukenhorst ‘geregeld’ is. Het geplande tijdspad was keurig doorlopen zonder afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid.
Cruciaal voor herindeling is dat er draagvlak voor is, en dat is er. Men is zich echter terdege bewust van de zorgen van Esschenaren om de eigen identiteit. Het is dan ook zaak om de inwoners warm welkom te heten en hen snel te betrekken bij wat hen direct aangaat, bv. het verplaatsen van de overweg over de Leunisdijk.

In Tilburg tenslotte was dit alles inmiddels verleden tijd omdat de raad al op maandag 3 juni had vergaderd. Het raadsvoorstel Herindelingsadvies werd ingeleid door Frans Vriens (50Plus) die als woordvoerder van de Klankbordgroep optrad. In een paar zinnen schetste hij het verloop van de procedure die staande de vergadering ook zijn eindpunt kent: hierna is de provincie aan zet en vervolgens het ministerie van BiZa. Veel tevredenheid bij de deelnemers aan de gespreksronden over de wijze waarop het proces is gevoerd, veel lof voor de Coöperatie Biezenmortel die de zorgen van de 1400 inwoners voor het voetlicht wist te brengen: woningbouw, Vorselaer, Franciscusschool, openbaar vervoer, ouderenzorg. Ook het Landpark Assisië werd genoemd met de plannen voor duurzame woonvormen. Al deze zorgen waren gaandeweg in kaart gebracht en ingebed in een warme overdracht.
Dit ceremoniële pleidooi was echter niet van invloed op de status van het agendapunt: het bleef een hamerstuk, er was geen behoefte aan een stemverklaring, er waren geen tegenstemmers. Kortom: als het aan de raad van Tilburg ligt komt per 1-1-2021 het dorp Biezenmortel erbij.

Van onze verslaggevers ter plekke
Haaren: Antoon van de Ven en Tiny Assink
Oisterwijk: Henry Molenaar
Vught: Martin Keijsers
Boxtel en Tilburg: Kees Fennis

 Notities uit de Raad (donderdag 25 apr 2019)

 

Zoals u inmiddels gewend bent bespreken we hier slechts een paar onderdelen. De volledige agenda kunt u altijd terugvinden op de website van de gemeente (haaren.nl -> Bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsvergadering).

 

Portefeuilleverdeling.
S95 wekte de irritatie van de burgemeester door de suggestieve wijze waarop opnieuw om opheldering werd gevraagd over de herverdeling van taken binnen het college. Het antwoord was echter klip en klaar: de portefeuille Herindeling en het daaraan gelinkte P&O blijven bij Carine Blom. Niet alleen omdat zij als geen ander is ingevoerd in de materie maar ook omdat zij tot volle tevredenheid van alle betrokken colleges haar werk doet. Een en ander valt nu eenmaal binnen de beslissingsbevoegdheid van B&W. Dat laatste heeft gekozen voor onderlinge overeenstemming en een zorgvuldige procedure waarin ook de ‘overwegingen van de CdK’ zijn meegenomen, en dan is dit de uitkomst.

Herindeling.
Er is begin april een hoorzitting geweest vanwege de ingediende zienswijzen. De stuurgroep is bezig het herindelingsadvies op te stellen dat 14 mei naar de betrokken colleges gaat; dat is één week eerder dan gepland. Op 23 mei komt het in het Raadsplein, op 3 juni passeert het in de gemeenteraad van Tilburg en op 6 juni in die van Haaren, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Daarna begint Het Grote Ontvlechten.

Geurnormen.
De oude Geurverordening uit 2010 moest geactualiseerd worden. Aanpassen aan de nieuwe inzichten betekende in dit geval: strengere eisen. In dat kader had de wethouder overleg gevoerd met alle betrokken partijen: bewoners, agrariërs, gemeenten, GGD, ZLTO en LNMH. Alle ingediende bezwaren waren meegenomen in de nieuwe verordening. Per saldo werden de geurnormen verscherpt, waardoor sommige agrariërs zich gedwarsboomd zagen in hun bedrijfsontwikkeling. Een groot deel van de raad bleek gevoelig voor het pleidooi van de inspreker van het ZLTO en had daarop vooruitlopend al een motie opgesteld om de normen iets te versoepelen. Die werd uiteindelijk na hoofdelijke stemming aangenomen want P’96 bleek verdeeld: Jos Barends en Marion Das vonden dat de wethouder en zijn ambtenaren een uitstekend stuk hadden geproduceerd en alle ingediende bezwaren afdoende hadden weersproken.

Energietransitie.
Hier werpt de herindeling zijn schaduw vooruit. In het Klimaatakkoord is bepaald dat iedere regio een Regionale Energiestrategie (RES) moet opstellen. De vier dorpskernen vallen echter in verschillende regio’s: Haaren en Biezenmortel in regio Hart van Brabant, Esch en Helvoirt in Noordoost Brabant. Bijgevolg werden er twee plannen besproken. Hoewel de inhoudelijke discussie op een ander moment gaat plaatsvinden tekenden zich hier al de verschillen af. Het CDA stelde zich afhoudend op: de ambities van Haaren zijn hoger dan de landelijke, het klimaatakkoord moet nog vastgesteld worden, we moeten eerst weten wat de omliggende gemeenten doen. P’96 daarentegen erkende dat Nederland in dit opzicht achterloopt en dat er stappen gezet moeten worden. Maar dat kost geld; de minder bedeelden kunnen de vereiste investeringen niet betalen en lopen dan ook de subsidies mis. Kortom: er zal zwaar ingezet moeten worden op communicatie om iedereen over de streep te krijgen.

Kinderpardon.
Jos Barends dwong respect af met een gloedvol betoog waarin hij ervoor pleitte coulant om te gaan met kinderen van asielzoekers die al langere tijd in Nederland wonen. Afgezien van de warmbloedige steun van zijn eigen fractie vond hij bij de andere partijen weinig weerklank. Zeker: de complimenten waren niet van de lucht en zijn betoog werd bij herhaling ‘emotioneel’ genoemd. Dat kan positief klinken maar een ervaren debater is dan op zijn hoede. Voor je het weet zit je op een glijdende schaal van bewondering naar diskwalificatie. Zo ook hier: van verschillende kanten werd er tegenin gebracht dat we ons moeten baseren op de feiten. Alleen: die ‘feiten' blijken vaak ook vatbaar voor interpretatie. Voorbeeld: men vreest (emotie) dat er misbruik gemaakt wordt van de regeling door asielprocedures oneindig op te rekken. Maar cijfers (feiten) zijn er niet want daar is nooit onderzoek naar gedaan. Zo koos de raad ervoor om er zijn vingers niet aan te branden. Jammer. Waar het een maand geleden geen probleem was om toe te treden tot de kring van 53 Regenboogsteden, bleek het een brug te ver om zich te scharen onder de 164 (!) gemeenten die het Kinderpardon steunen.

Kees Fennis
Progressief ‘96

 

 Notities uit de Raad (donderdag 28 mrt 2019)

 

De eerste raadsvergadering die door waarnemend burgemeester Yves de Boer werd voorgezeten. Vrij snel werd duidelijk dat hij meer dan tegen zijn taak opgewassen is, en dat hij ferm boven de partijen staat. P96 heeft er alle vertrouwen in!
De volledige agenda kunt u zoals altijd terugvinden op de website van de gemeente (haaren.nl -> Bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsvergadering). We bespreken hier slechts een paar onderdelen.

 

 • Portefeuilleverdeling. Naar aanleiding van berichten in de pers werd er om opheldering gevraagd over de herverdeling van taken van wethouders en burgemeester. Deze laatste liet zich echter niet vermurwen: het college is daar mee bezig, het vereist zorgvuldigheid en onderlinge overeenstemming, en u hoort vanzelf wat de uitkomst is.
 • Ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw van Den Domp. Dit moet in overleg met Oisterwijk wat gevolgen heeft voor de voortvarendheid van wethouder Van Hal. Niettemin komt er in april een raadsvoorstel.
 • Aanrijtijden ambulance. De norm van 15 minuten wordt in Haaren niet gehaald. De RAV belooft keer op keer beterschap en investeert daar weliswaar in, maar kampt ook met een probleem van landelijke omvang: gebrek aan personeel. Gelukkig heeft het nog niet tot gevaarlijke situaties geleid. Wethouder Verschuren zit er boven op maar kan ook niets afdwingen.
 • Herindeling. Het proces ligt op schema. 73 Personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Binnenkort komt er met hen een hoorzitting. Naar verwachting is in juni het herindelingsadvies klaar.

 

Tot slot waren er maar liefst vier moties “Vreemd aan de orde van de dag”, een gedefinieerde term in gemeenteraadskringen. Anders dan de titel suggereert zijn dat geen onbelangrijke aanhangsels aan de officiële raadsagenda: er worden actuele thema´s in stemming gebracht die juist níet op de agenda staan.

 1. Allereerst een gezamenlijke motie van alle partijen over de verkeersveiligheid op de N65: er werd o.m. voorgesteld flitspalen te plaatsen omdat er vaak door rood gereden wordt. Dit is een zaak voor Rijkswaterstaat. De wethouder beloofde het aan te kaarten maar verwacht er niet veel van.
 2. Progressief ’96 diende bij monde van Marion Das een motie in om incontinentiemateriaal (8 à 12 % van het restafval) apart in te zamelen. Jonge gezinnen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen zouden daarmee gebaat zijn. Deze werd unaniem aangenomen, zij het in iets afgezwakte vorm: de gemeente heeft geen mankracht om de financiële gevolgen in kaart te brengen.
 3. De VVD kwam met een motie om het vertrouwen in democratie en politiek te herstellen, maar kreeg alleen Progressief’96 aan zijn zijde. De andere partijen vonden het voldoende dat er al gespreksavonden in de afzonderlijke kernen georganiseerd worden.
 4. Tot slot was daar de Regenboog-motie van Boy Scholtze. Een “Regenbooggemeente” voert actief beleid ter acceptatie van LHBTI-inwoners en hij stelde voor dat Haaren zich daarbij aansluit. Op het eerste gezicht kon hij op veel sympathie rekenen maar dat kantelde toen het CDA waarschuwde voor een vergrootglas-werking: doelgroepenbeleid heeft vaak een averechts effect. Wethouder Verschuren zag zich zelfs gedwongen de motie te ontraden en had daar twee argumenten voor:
 • Het moet consequenties hebben en die kan ze niet waarmaken. Het moet meer inhouden dan alleen de regenboogvlag hijsen op Coming Out Day (11 okt - overigens gebeurt dat al); nog liever zou ze een inclusieve gemeente zijn die beleid voert op àlle doelgroepen, dus bv. óók armoedebeleid. Maar: ze heeft geen ambtenaren om beleid te voeren.
 • We zijn een herindelingsgemeente en geen van de ontvangende gemeentes voert dit beleid.
  Vervolgens ontspon zich een gepassioneerde grondslagendiscussie tussen ‘signaalpolitiek’ en ‘symboolpolitiek’ waarna er even geschorst werd. Tijdens dat overleg werd de motie een beetje aangepast, zodat deze uiteindelijk unaniem kon worden goedgekeurd.


Kees Fennis
Progressief ‘96

 Notities uit de Raad (donderdag 14 feb 2019)

 

Wegens afwezigheid van de burgemeester werd de hamer gehanteerd door de plaatsvervangende voorzitter Boy Scholtze, wat hij overigens uitstekend deed. Hij zag zich geconfronteerd met een lange lijst van agendapunten. We beperken ons in dit stukje tot de belangrijkste onderwerpen.

Er waren wat vragen over de ingekomen stukken.

 • De VVD uitte zijn zorgen over de extra kosten van het VKA (voorkeursalternatief) van de N65. Volgens wethouder Blom vallen deze kosten binnen de draagkracht; in april wordt het in de raad besproken.
 • Het CDA vroeg naar de stand van zaken van Haarendael: er dreigt verloedering door achterstallig onderhoud. Volgens wethouder van Hal gaat de inspectie handhavend optreden om af te dwingen dat het gebouw in ieder geval waterdicht gemaakt wordt.

 

Dan Driehoeven fase 2. De inspreker (een advocaat van Copal) verwees naar het oorspronkelijke inbreidingsplan uit 2002 waarin sprake was van maximaal 108 woningen en 4000 m2 commerciële ruimte, wat later is teruggebracht tot 1850 m2. Het college wil dat nu – in navolging van het vorige college van S95 en VVD – definitief reduceren tot 0 m2. Dat voortschrijdend inzicht niet persé tot een begrijpelijk standpunt leidt bewees S95. Zij schaarde zich aan de zijde van Copal in hun pleidooi om weer wél commerciële ruimte toe te staan. Zij vonden onder meer Progressief ’96 op hun weg, dat bij monde van Jos Barends betoogde dat het rapport van DTNP overtuigend aantoonde dat er geen behoefte meer is aan zoveel commerciële ruimte omdat er nu al bedrijfspanden leeg staan. Nog meer bouwen voor leegstand werkt alleen maar verloedering in de hand. Natuurlijk moeten afspraken nagekomen worden maar als de wereld verandert is het logisch dat dat verdisconteerd wordt. In dat kader heeft Copal zelf al bedrijfsruimte omgezet in woningen. Na veel argumentaties over en weer werd besloten de uitspraak van de Raad van State af te wachten. De enige tegemoetkoming van gemeentezijde bleef een uitnodiging voor een gesprek.

Inkoop specialistische hulp WMO: deze wordt met 6 gemeentes ingekocht. Er is een toenemende vraag, want mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. P´96 vond het een prima voorstel, maar Tiny Assink drong er wel op aan om toe te zien dat het geld terecht komt waar het nodig is.
Kadernota WSD: P´96 uitte zijn zorgen over het voortbestaan van de WSD, mede als gevolg van de bezuinigingen door de rijksoverheid. Weliswaar is er voor de komende twee jaar genoeg financiële reserve, maar na 2020 wordt het zorgelijk.

Als laatste werd er nog een motie behandeld. Aanleiding was de ziekmelding van burgemeester Zwijnenburg, twee dagen eerder. De oppositie was het niet eens met de manier waarop de wethouders deze zaak hadden aangepakt, en kwam daarom met een motie van afkeuring. Aangezien de fracties van CDA en Progressief’96 vierkant achter hun wethouders bleven staan, werd deze motie verworpen. Daarmee was de vergadering officieel ten einde.

Misschien had u verwacht dat wij dieper zouden ingaan op de kwestie rondom burgemeester Zwijnenburg. Wij beperken ons echter tot de feiten; we willen niet anders en we kunnen niet anders. De burgemeester heeft zich ziek gemeld en door de Commissaris van de Koning is een waarnemer aangesteld.
Wij wensen Yves de Boer veel succes bij het uitvoeren van zijn taak. Progressief 96 heeft alle vertrouwen in een prettige samenwerking.

Kees Fennis
Progressief ‘96

 Notities uit de Raden van Oisterwijk, Haaren, Vught en Boxtel (dinsdag 18 dec 2018)

 

Er was eens een herindeling ...

 

Het is u vast bekend: Progressief 96 roept al jaren dat de gemeente Haaren te klein is maar kreeg pas in najaar 2017 voet aan de grond. Enkele historische data:
4 okt 2017: in een burgerpeiling spreekt een meerderheid van de bevolking zich uit vóór opsplitsing.
21 dec 2017: de raad van de gemeente Haaren neemt het besluit om op te splitsen.
21 mrt 2018: P’96 wint de verkiezingen met de slogan “Dorpen aan zet”.
In de periode daarna wordt er een plan van aanpak opgesteld. Er komt een procesregisseur en in diverse werkgroepen worden de besluiten voorbereid.
5 juli 2018: de Raad bepaalt de ‘richting’ van elk dorp.
1 nov 2018: de Raad bevestigt dat elk dorp in zijn geheel overgaat naar de ontvangende gemeente.
Dit alles heeft geleid tot een Herindelingsontwerp.

Afgelopen dinsdag 18 december was het dan eindelijk H-Day: de dag waarop in vier gemeenteraden (Boxtel, Haaren, Oisterwijk en Vught) dit Herindelingsontwerp in de raad werd besproken. In Tilburg was dat één dag eerder al als hamerstuk gepasseerd. Progressief’96 had zijn ‘verslaggevers’ strategisch ingezet om nagenoeg simultaan van dichtbij te kunnen optekenen hoe het kroonjuweel ontvangen werd. Het nu volgende is een samenvatting van die vier impressies.

Met wisselende toonzetting werd in alle raden de loftrompet gestoken over de professionaliteit, de zorgvuldigheid, de transparantie en het strakke schema waarmee het proces verlopen is. Ook was er respect en bewondering voor de voortgang, de kwaliteit van de besluitvorming en voor de zorg voor het personeel. Daarnaast klonk er in diverse bewoordingen een warm welkom aan het toetredende dorp. Er werd daarbij ook gezocht naar concrete invullingen, zoals het betrekken van de Esschenaren bij de benoeming van de nieuwe burgemeester van Boxtel, of het openstellen van de raadscommissies in Oisterwijk voor belangstellenden uit Haaren.

Er waren ook verschillen, vooral als het ging om de grenzen. Niet in Oisterwijk: daar was unanimiteit troef. In Haaren speelde de VVD zich in de kijker door als enige tégen het Herindelingsontwerp te stemmen … om vervolgens vrolijk méé te gaan met een motie die namens alle fractie werd ingediend waarin benadrukt werd dat elk dorp in zijn geheel overgedragen moest worden. Onderwerp van gesprek in diverse raden vormde de huidige gemeentegrens dwars door het landgoed Beukenhorst dat zowel op het grondgebied van Vught als van Esch ligt. Voor Boxtel was dat een uitgemaakte zaak: “Esch blijft Esch”. De lokale partij Inbox was zelfs voorstander van het verwijderen van de hekken en het openstellen van het landgoed voor wandelaars. In dezelfde lijn maar veel krachtiger hield een inspreker van Pep bij de raad in Haaren een warm pleidooi voor het bijeenhouden van het dorp Esch: de geméénte wordt opgesplitst maar niet de dorpen. In feite is dit ook steeds de inzet van de herindeling geweest: sterke dorpen in zijn geheel overdragen. Dit algemeen belang kwam in botsing met een individueel belang, want als tweede inspreker in Haaren tapte eigenaar Van Rijckevorsel uit een heel ander vaatje. Namens de aandeelhouders pleitte hij voor het bijeenhouden van het landgoed door het onder te brengen bij één gemeente, i.c. Vught; dit zou dus betekenen dat grondgebied van Esch naar Vught wordt overgeheveld. Hij werd daarin gesteund door de raad van Vught die unaniem een motie van dezelfde strekking aannam. Toch werd ook daar het Herindelingsontwerp aangenomen.

Van onze verslaggevers ter plekke
Oisterwijk: Antoon van de Ven
Haaren: Henry Molenaar en Tiny Assink
Vught: Sander Wieringa
Boxtel: Kees Fennis

 Notities uit de Raad (donderdag 22 nov 2018)

 

Dit keer een korte agenda, dus ook een korte vergadering: om goed en wel 21:30 uur stond iedereen in principe weer buiten. Daarom een kort verslag.
Belangrijkste punten: Commissie bezwaarschriften, APV, Veiligheidsbeleid.

Commissie bezwaarschriften
In de ingekomen stukken zat het verslag over de jaren 2016 en 2017. Progressief ’96 had eerder dit jaar al eens gevraagd om een overzicht. Het blijkt dat het vorige college eigen regels hanteerde en geen verantwoording aan de raad aflegde over dit falend beleid. Beetje lastig om het huidige college daarop aan te spreken. B&W had zelf al opdracht gegeven om een plan met verbeterpunten op te stellen. Voorstel van P’96: las een extra overleg in met de drie partijen (vergunningaanvragers, bezwaarmakers en commissie) alvorens het definitieve besluit openbaar te maken. Zodra het plan van aanpak klaar is wordt het besproken met de raad.

APV
Het betrof een update van de Algemene Plaatselijke Verordening: een pakket van regels die niet in bestaande wetgeving zijn vastgelegd. Het stelt de gemeente in staat om bv. bij evenementen het geluid aan banden te leggen. Het schenken van alcohol onder de 18 valt daar niet onder: dat is gewoon verboden. Belangrijke aanpassing: een weigeringsgrond op basis van de Bibob-toets is nu wèl opgenomen in de APV. Dat zit zo. De commissie Van Traa had in 1996 al geconstateerd dat de criminele onderwereld bezig was te infiltreren in de legale bovenwereld door o.a. misbruik te maken van vergunningen en subsidies. Daarom is in 2003 de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) ingesteld. Met zo’n integriteitstoets kan de gemeente een vergunning weigeren als blijkt dat er criminele activiteiten in het geding zijn.

Veiligheidsbeleid.
In feite ging het om twee agendapunten: Regionaal Veiligheidsplan en Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2020. Vaak gaat het bij veiligheid om criminaliteit van alle dag zoals fietsendiefstal of woninginbraak; daar is een daling te zien. Maar op het gebied van ondermijning (lees: de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld) krijgen we steeds vaker te maken met grootstedelijke problematieken; de georganiseerde criminaliteit op b.v. het gebied van de productie van en handel in drugs neemt toe.
Het immer geduldige papier loopt over van ambitie, of in de woorden van de burgemeester als portefeuillehouder: “Wie geen ambitie heeft, heeft geen toekomst”. Maar hoe kun je slagvaardig en zichtbaar optreden als men de norm hanteert van één wijkagent per 5000 inwoners? Voor de gemeente Haaren komt dat neer op drie wijkagenten voor vier dorpen! Voorlopig komt daar geen verandering in, alle inspanningen en protesten van burgemeesters in Brabant ten spijt. En herindeling of niet: de bevoegdheden van een kleine gemeente zijn per definitie beperkt. De – voorlopig nog onveilige - N65 is een rijksweg, en de reorganisatie van de landelijke politie is een overheidsbesluit.

Tot zover. Dit jaar is er in principe nog 1 raadsvergadering en wel op dinsdag 18 december. Op de agenda de herindeling, de gevolgen voor het personeel en de financiële positie van de gemeente. Als in de loop van die dinsdag blijkt dat de agenda ’s avonds niet afgewerkt kan worden kan er voor donderdag 20 december nog een vergadering gepland worden.

Kees Fennis
Progressief ‘96

 Notities uit de Raad (donderdag 1 nov 2018)

 

Het eerste agendapunt betrof een initiatief van Esschenaren ten noordwesten van de Essche Stroom: zij willen liever bij Vught ingedeeld worden. Hoezeer dit burgerinitiatief ook gewaardeerd werd: de raad ging er unaniem voor liggen. Dorpskern en buitengebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en eerder is afgesproken om de dorpen ongedeeld over te dragen.

Dan de begroting. De eerste en de laatste. De eerste van dit nieuwe college en de laatste waar Haaren als zelfstandige gemeente nog wat over te zeggen heeft. Alhoewel, het is maar hoe je het bekijkt: met de ontvangende gemeenten zal er ook financieel een en ander afgekaart moeten worden.
Uiteraard was het ondoenlijk om alle punten uit de begroting te bespreken, en ook in dit verslagje komt slechts een selectie aan bod. Om een en ander te stroomlijnen werd er een procedure gehanteerd. In een eerste ronde konden alle partijen globaal commentaar leveren en vervolgens gedetailleerde bespreekpunten aandragen. Na het antwoord van de verantwoordelijke wethouders werd er gediscussieerd in een tweede ronde.
In de commentaren klonk vooral waardering door voor het vele werk dat is verzet. Complimenten waren er voor het oppakken van wat de Drie Grote Projecten is gaan heten: de gemeenschapshuizen in Haaren en Biezenmortel en de school in Esch. In vorige begrotingen ontbraken die waardoor dit college – aldus Progressief ’96 - feitelijk met een inhaalslag bezig is. Wel miste de oppositie hierbij de vaart in het proces en vooral: een visie. De indruk is ontstaan dat het college afwacht en de andere partijen laat zwemmen. Dit werd ferm tegengesproken door wethouder Vromans: geheel conform de afspraak met de raad wordt er samen met de initiatiefnemers (zoals het bestuur van Den Domp en De Vorselaer) opgetrokken in de zoektocht naar definitieve plannen. Dat vergt veel overleg en dus veel tijd. Als gevolg daarvan zijn ook nog niet alle bedragen bekend. De begroting vertoonde naar de zin van de VVD wel meer hiaten en een motie om een herziene begroting uit te brengen kon ook niet uitblijven. Maar ondanks een lichte aarzeling bij Samenwerking 95 werd die met 13 stemmen tegen verworpen.
Uiteindelijk werd de begroting dus ongewijzigd aangenomen. Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk zorgen werden uitgesproken:

 • het sociaal domein: er moet meer aandacht zijn voor communicatie, voorlichting en mantelzorg;
 • de ondertunneling van de N65: er ontbreekt nog veel informatie; pas tegen het einde van dit jaar komt de minister met meer duidelijkheid;
 • Haarendael: wethouder van Hal zegt toe te streven naar behoud van het erfgoed en de gedenkplaats;
 • lokale lasten: slechts een lichte verhoging (2,4% inflatiecorrectie);
 • Treinstation in Helvoirt: er zijn besprekingen met ProRail op touw gezet om te komen tot een (tijdelijk) station, dat tijdens de werkzaamheden aan de N65 soelaas zou kunnen bieden;
 • de Oude Landmanschool: het gebouw staat er wat verloren bij; mogelijk gaat de huisartsenpraktijk daar zijn intrek nemen maar dat is nog niet zeker.

 

Tot zover. Dit jaar zijn er nog 3 raadsvergaderingen:
donderdag 22 november: o.m. Jeugdhulp en veiligheidsbeleid
dinsdag 18 december: Herindelingsontwerp (extra vergadering)
donderdag 20 december: Agenda nog niet bekend

 

Kees Fennis
Progressief ‘96

 Notities uit de Raad (donderdag 25 okt 2018)

 

Vrijwel centraal in deze extra raadsvergadering stond het agendapunt Inkoopscenario’s specialistische hulp Jeugd en Wmo vanaf 2020. Waar gaat dat over en waarom is dat zo belangrijk?

Zoals u wellicht weet heeft de landelijke overheid in het verleden een aantal taken overgeheveld naar de gemeenten; transitie heet dat. Zo zijn de gemeenten sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en de Wmo. Op hun beurt besteden gemeenten dat uit aan lokale instanties die ter zake deskundig zijn. Dat “inkopen” van zorg gebeurt op contractbasis, en dat luistert nauw. In de landelijke pers verschijnen geregeld berichten waaruit blijkt dat dit lang niet overal vlekkeloos verloopt.
Bij het afsluiten van die contracten opereert Haaren niet in z’n eentje maar werkt samen met 6 (in het geval van de Wmo) of 16 (Jeugdhulp) gemeenten in de regio. De huidige contracten die in die samenwerkingsverbanden zijn gesloten lopen 31-12-2019 af. Simpel verlengen zou een optie zijn, ware het niet dat er nog iets anders meespeelt: jawel, de herindeling. Gevolg: de samenwerkingsverbanden met die gemeenten worden óók opgeschud. Men spreekt dan van de ontvlechting van het Sociale Domein. Bijvoorbeeld: de dorpen Biezenmortel en Haaren zullen na 2021 deel gaan uitmaken van een andere regio. En vanaf 2020 willen Haaren, Boxtel en St. Michielsgestel het liefst met z’n drieën zorg gaan inkopen.
Voor Esch betekent het dat dit dorp vanaf 2020 meegaat in het nieuwe inkoopscenario van Boxtel en St. Michielsgestel. Voor de 3 andere dorpen wordt er - samen met de ontvangende gemeenten - een plan van aanpak gemaakt waarin voor deze dorpen een passende oplossing wordt gecreëerd. Immers: tot aan 2021 blijft de gemeente Haaren voor de inkoop van zorg verantwoordelijk voor alle vier dorpen.
Deze uitzonderingspositie voor Esch viel verkeerd bij de rechtervleugel. In een (iets te) uitvoerig exposé protesteerde de VVD tegen wat de partij zag als rechtsongelijkheid en kwam prompt met een motie. Daar waren ze niet van af te brengen, de uitleg van wethouder Verschuren ten spijt. De discussie die volgde leverde zóveel onduidelijkheid op dat Progressief ’96 een schorsing vroeg. Immers: als dit wettelijk niet is toegestaan moest het van de agenda af. Maar dan zou het probleem blijven bestaan voor een zeer kwetsbare groep waarvoor de zorginkoop afloopt, dus het moest wel opgelost worden.
Tijdens de schorsing werden de raadsleden bijgepraat door de betreffende ambtenaar: er wordt in juridische zin geen verschil gemaakt tussen de dorpen. Zo bleek de hele storm terug te brengen tot een formuleringkwestie, vervat in een amendement uit de koker van Samenwerking 95. En omdat het college toezegde met een plan van aanpak en een bestuursrechtelijk onderzoek te komen trok de VVD wijselijk zijn motie in.

Meer lezen? Kijk onder agendapunt 8 van de bovenvermelde vergadering, of klik hier

Kees Fennis
Progressief ‘96
Veldwerk (23 okt 2018)

 

Dat een raadslid regelmatig vergaderingen bijwoont en als voorbereiding hierop heel veel documenten moet lezen, zal iedereen bekend zijn.
Ik haal persoonlijk minstens evenveel voldoening uit het bijwonen van informatieavonden voor inwoners, waarbij ik in discussie kan gaan met de inwoners maar vooral kan luisteren naar de mening, de zorgen en de ideeën van inwoners. Want wát het onderwerp van deze avonden ook is, de inwoners die hiervoor worden uitgenodigd zijn altijd betrokken. Ze zijn dus vaak ook ervaringsdeskundigen en vanuit hun praktijksituatie kunnen zij een essentiële bijdrage leveren aan de oplossing van veel problemen.
Daarnaast komt het voor dat inwoners zelf initiatieven ontplooien waarbij ze de gemeente en de raadsleden willen betrekken. Zo heeft onlangs een inwoner van Haaren een excursie verzorgd naar het Brabantse plaatsje Zeeland. Een inwoner van die plaats heeft een voedselbos aangelegd achter zijn huis. Ambtenaren van onze gemeente, raadsleden, wethouders en mensen van de ZLTO en de DEH kregen de gelegenheid dit voedselbos te bezoeken.
Het “ervaren” van dit voedselbos was uniek. Voor velen lijkt dit misschien een ver-van-mijn-bed show, maar wij hebben gezien dat een dergelijk initiatief erg succesvol kan zijn. Waar je op tv dagelijks items ziet over klimaatakkoorden en hoort dat we de opwarming van de aarde moeten terugdringen, hebben wij gezien hóe we daar zelf een kleine start mee kunnen maken. Het zal een kwestie worden van lange adem, dat wel. Maar het uitvoeren van dergelijke plannen is broodnodig om de landbouw toekomstbestendig te maken en om zo goed mogelijk om te gaan met biodiversiteit, grond, water etc. Daarmee moeten we niet wachten tot het te laat is; daarmee moeten we nú aan de slag.
Om in Haaren iets dergelijks te starten, hebben de initiatiefnemers en de Haarense gemeente elkaar hard nodig. Bemoeienis van organisaties als ZLTO en DEH is hierbij zeer gewenst.
Deze excursie was zeer inspirerend. Het is goed als wij de handen ineen slaan en kijken wat voor mogelijkheden er in Haaren liggen voor een dergelijk initiatief. Dus wat ons betreft: wordt vervolgd!!

Marion Das
Raadslid Progressief ’96Notities uit de Raad (donderdag 20 sep 2018)

 

Dankzij het gegeven dat de agenda een groot aantal hamerstukken bevatte is er één punt dat des te meer in het oog sprong: het bestemmingsplan buitengebied. Er lag namelijk een bestuursopdracht om het huidige bestemmingsplan te actualiseren.
Weliswaar werd het compliment van de VVD (de raad erbij betrekken) breed gedeeld maar Progressief ’96 maakte toch een paar kanttekeningen. Het college pleitte namelijk voor een eenvoudig proces en een eenvoudige actualisatie, waardoor het nieuwe plan vóór 2021 onherroepelijk zal worden.
Als er iets is waarmee de gemeente Haaren over zijn grenzen heen regeert is het dat wel. Immers, de buitengebieden maken na de opsplitsing deel uit van de ontvangende gemeenten, en daar zit direct de spanning. Enerzijds is er het streven onze zaken op orde te hebben maar de andere gemeenten hebben ieder óók een structuurvisie; het Haarense bestemmingsplan moet wel daarop worden afgestemd. Bovendien is er sprake van nieuwe ontwikkelingen (o.a. in de Margriet) en maatschappelijke wensen (permanent wonen) en eisen (Natura 2000).
Er is dus uiterste zorgvuldigheid geboden en dat maakt het een hell of a job. Wethouder van Hal erkende dat ook. Daarnaast stelde hij voor om een klankbordgroep op te zetten om mee te praten en vooral om de richtlijnen aan te geven; daarmee haalde hij ook de kou uit de lucht voor de inspreker die namens de bewonersvereniging van het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos (FESB) zijn zorgen had geuit.
De VVD kwam nog met een sympathiek amendement (aanvulling van aandachtspunten) en een even sympathieke motie (onderzoek doen naar permanent wonen in het Fazant-, Eekhoorn- en Spechtbos). De wethouder kon daar wel in mee gaan maar merkte fijntjes op dat de tekst vrijwel letterlijk in het bestuursakkoord was te lezen. Een beetje een motie na de maaltijd dus, maar dat deed geen afbreuk aan de eensgezindheid waarmee beide werden aangenomen.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 23 oktober; dan wordt er in ieder geval tijd ingeruimd voor de Jeugdhulp en de WMO.

De fractie van Progressief ’96 (info@progressief96.nl).
 

24-02-2018 Campagnevideo 1
Onze lijsttrekker, Carine Blom, legt uit waarom wij vinden dat de dorpen van de gemeente Haaren aan zet zijn, zowel nu als na de opsplitsing.23-02-2018 Heusden schrikt van kritiek

Burgemeester Roel Augusteijn van Heusden is blijkbaar geschrokken van de kritiek vanuit Helvoirt. De gemeenteraad van Heusden had deze week zijn voorstel aangenomen om het hele natuurgebied van Helvoirt in te lijven bij Heusden, na de opsplitsing van de gemeente Haaren. Helvoirtenaar Tiny Assink, fractievoorzitter van partij Progressief ’96, had daar scherpe kritiek op. Volgens Assink is dit is een "annexatiepoging". Als het aan Progressief ’96 ligt plaatste Heusden zich met deze opstelling buiten het opsplitsingsgesprek.

Burgemeester Augusteijn zegt nu in het Brabants Dagblad dat hij met zijn Haarense collega wil praten of actie nodig is naar aanleiding van de kritiek. Reacties op de social media getuigen van de wens van veel Helvoirtenaren om niet aan Heusden toe te geven maar om heel Helvoirt bij Vught te voegen. Het natuurgebied beslaat ongeveer een derde van het grondgebied van Helvoirt.21-02-2018 Annexatiewens van Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft gisteren besloten om zich nadrukkelijk in te zetten om het gehele natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen, dat zich nu nog op Haarens grondgebied bevindt, toe te delen aan de gemeente Heusden. Progressief ’96 ziet dat als een ongepaste annexatiewens van Heusden. Het gaat om meer dan een derde van het Helvoirtse grondgebied.

Wethouder Wim van Engeland van Heusden zei tegen de Heusdense gemeenteraad dat er nog van alles bekeken moet worden, maar: "Het gaat slechts om een grenscorrectie. Wij kijken ook naar de wensen van de inwoners maar of daar rekening mee wordt gehouden zal blijken". Progressief ’96 heeft daar met grote verbazing kennis van genomen. De Gemeenteraad van Haaren besloot op 21 december 2017 dat bij de opsplitsing de "historische grenzen van de dorpen" uitgangspunt zijn. En de historisch grens van Helvoirt omvat al 800 jaar ook het natuurgebied. Alle partijen in Haaren, behalve de VVD, hebben uitgesproken dat héél Helvoirt bij Vught moet komen. Uitzondering alleen als inwoners specifieke grenscorrecties willen en daar goede gronden voor zijn. Inwoners en omwonenden van het nationaal park hebben in een breed ondertekende petitie aangestuurd op samenvoeging bij Vught. Heusden gaat nu dus dwars tegen die wens van de Helvoirtenaren in.

De reden die Heusden noemt is: "Hiermee komt de zorg voor de natuur, het onderhoud en de handhaving grotendeels in één hand, wat de slagvaardigheid ten goede komt." Progressief ’96 vindt dat kul. Er is een Overlegorgaan Loonse en Drunense Duinen, waarin vijf gemeenten, twee waterschappen, de Provincie en grondeigenaren meedoen. Als Heusden zijn zin krijgt wordt het één gemeente minder. Hoezo "grotendeels in één hand"? Als het aan Progressief ’96 ligt valt over deze insteek van Heusden straks met het nieuwe gemeentebestuur van Haaren niet te praten. Progressief ’96 wil dat héél Helvoirt straks als groot, mooi en sterk dorp naar Vught gaat en niet in tweeën of drieën wordt gescheurd.14-02-2018 Verkiezingen in aantocht
Door Jos Barends

Wekelijks koopt de gemeente 2 pagina's in de Meierij om u op de hoogte te houden van wat zich op het gemeentehuis afspeelt. Geen mens leest ze behalve misschien de columns van de collegeleden. U heeft in de afgelopen 4 jaar niets gemist wanneer u ook daarvan geen kennis heeft genomen. Altijd gingen ze erover hoe fijn en hoe mooi het in Haaren wel is dankzij de tomeloze inzet van de wethouders en de deskundige leiding van de burgemeester. Afgelopen weken veranderde dat. In niet mis te verstane bewoordingen werd Progressief ’96 de maat genomen. Een minder fijnbesnaarde geest zou zeggen "verrot gescholden".

Waar ging het over? Carine Blom heeft zich als lijsttrekker van Progressief ’96 onomwonden uitgesproken voor een tunnelbak voor doorgaand verkeer in plaats van een fietstunnel tussen Helvoirt en Haaren onder de N65. En dat was woordbreuk alsook volksverlakkerij aldus de heer Van den Dungen. In mei 2016 heeft er kennelijk een vergadering plaatsgevonden waarbij de raad unaniem instemde met een fietstunnel. Dat laatste kan niet bestreden worden maar er hoort wel iets bij. Onze wethouder was N65-gedelegeerde namens de raad. Hij bracht verslag uit over de vele bijeenkomsten die hij bijwoonde met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Rijk. In openbare raadsvergaderingen heeft hij daar inderdaad een aantal keren over gemompeld. Belangrijker echter is zijn inzet bij de onderhandelingen. De argeloze Haarense inwoner leefde in de veronderstelling dat Van den Dungen er met bloed zweet en tranen een fietstunnel uit had gesleept en dat dat de enige keuze in 2016 was: helemaal niks of een fietstunneltje. Een kind kan begrijpen dat daar nu protest tegen wordt aangetekend, niet alleen door de bevolking maar eveneens door de politiek die de bevolking zou moeten vertegenwoordigen. Dat de keuze, nu er echt een keuze lijkt te zijn, een heel andere is dan in 2016 zou ook een wethouder met ondermaats onderhandelingsresultaat niet moeten verbazen. Nog bonter maakt wethouder Van den Brand het. Hij is niet boos maar heel verdrietig over het standpunt van Progressief ’96 met betrekking tot Haarendael. Zij hebben immers alle "voorlichtingsavonden" gemist.

Hoe zat het werkelijk?

Vier jaar geleden, toen het College zijn grip op het proces begon te verliezen en de zaak gierend uit de hand ging lopen, kwamen burgemeester en wethouders met het voorstel uitsluitend en alleen in beslotenheid over Haarendael te vergaderen. Progressief ’96 deed daar niet aan mee. Progressief ’96 vond het namelijk een zaak die in de openbaarheid bediscussieerd moest worden. Zo hebben ze inmiddels inderdaad vele "voorlichtingsavonden" gemist. Nu de chaos compleet is, er 4 ton aan juristen is uitgegeven en de gedenkplaats gesloten is, klaagt de wethouder dat Progressief ’96 zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen. Je moet maar lef hebben. De verkiezingen zijn in aantocht. De collegeleden manen iedereen zich fatsoenlijk te gedragen. Terecht. Daar hoort ook bij dat je als College geen misbruik maakt van door de belastingbetaler gefinancierde redactionele pagina's zonder mogelijkheden tot weerwoord.06-02-2018 Helvoirt aan zet!
Op 21 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad van Haaren kiezen. Voor de laatste keer. Want de gemeente Haaren wordt binnen drie jaar opgesplitst. Progressief ’96 heeft daar jarenlang, als enige partij, voor geknokt. Een grote meerderheid is het daarmee eens, bleek uit de burgerpeiling van vorig jaar. Vooral hier in Helvoirt. Helvoirt wil bij Vught. En dan héél Helvoirt, inclusief de Distelberg, het Nationaal Park en de delen onder de N65. Progressief ’96 staat daar vierkant achter. Andere politici willen dat van Helvoirt een stuk naar Heusden gaat, een stuk bij Haaren naar Oisterwijk en de rest naar Vught. Maar Progressief ’96 ziet daar niks in en vindt dat de historische dorpsgrens van Helvoirt moet blijven zoals die is en zoals die al sinds eeuwen was. Zie de gemeentekaart van 1868. In oppervlakte bijna net zo groot als Vught plus Cromvoirt.

Zo blijft Helvoirt een groot en mooi dorp in het groen. Een dorp waar Vught rekening mee moet houden. Wij willen ervoor zorgen dat Helvoirt nog sterker wordt. Grote bestuurszaken kun je beter in een groter verband aanpakken, maar dorpszaken moet je in je eigen dorp regelen. Dus krijgt Helvoirt wat ons betreft straks een dorpsraad of een ander stevig inwonersplatform. Want dat zei ons de burgerpeiling: de inwoners van Helvoirt willen weer baas in eigen dorp zijn.

Intussen moeten we nog enkele acute problemen opruimen. De reconstructie N65 moet anders: een tunnelbak en goede oversteken. En geen ellendige afsluiting tijdens het werk. De natuur van Helvoirt moet beter beschermd worden. Er moet beter overleg zijn met betrokkenen in plaats van heilloze rechtszaken. Drugshandel en verslaving willen we lokaal en met elkaar aanpakken. Helvoirt moet als groot en sterk dorp naar Vught. Een dorp dat voorop loopt met duurzaamheid, rust, verenigingen, mooi wonen, zorgzame mensen en goede voorzieningen.

Daar maakt Progressief ’96 zich sterk voor.

Uw raadskandidaten voor Helvoirt zijn Carine Blom, Tiny Assink, Brecht Gerritse en Sander Wieringa.

© 2017 Mediaontwerp.nl