Progressiefjes

ONZE RAAD

Het overgrote deel van de Haarense raadsleden leeft in een uiterst overzichtelijke wereld: iedereen is gek behalve zijzelf. Op 19 september had de vergadering nog korter kunnen zijn. Slechts een van de fracties van CDA, Samenwerking, VVD en club WvP had zijn verhaal van een papiertje hoeven voor te lezen want ze waren alle even saai als oninteressant.
Het kwam er op neer dat Haaren financieel kerngezond was en waar de Provincie het gore lef vandaan haalde zich met Haarense zaken te bemoeien.
Dat werd nog eens dunnetjes over gedaan door wethouder Van den Dungen die namens het College waaronder een muisstille burgemeester de Provincie mocht schofferen. Het zijn daar in Den Bosch volgens hem bemoeizuchtige idioten die het niet zo nauw met de waarheid nemen. Hij vervulde daarbij met verve de rol van de muis die brulde, overigens niet zo gek als je er namens een eenmansfractie zit.

Waar ging het dan allemaal over?

De Provincie wil een procesbegeleider aanstellen om Haaren te assisteren bij de opsplitsing van ons dorp bij herindeling. De bedoeling is dat het vrijblijvende gezwatel, bijvoorbeeld of de ons omringende dorpen wel zo ver zijn als Haaren, ophoudt en er garen op de klos komt. Dat laatste is immers ook de wens van het overgrote deel van onze inwoners die zich daarvoor overduidelijk heeft uitgesproken. Daar is geen referendum voor nodig ook al omdat de Raad bij een eerdere poging daartoe er in slaagde er een enorme puinhoop van te maken.
De enige die in 4 zinnen slaagde te verwoorden wat in onze Haarense gemeenschap leeft, was Tiny Assink van P‘96. Hij wees erop dat wij consequent op het standpunt hebben gestaan dat Haaren als zelfstandige gemeente geen bestaanstaansrecht meer heeft om redenen die al tientallen keren onweersproken op tafel lagen. P‘96 aanvaardt dankbaar het aanbod van de Provincie behulpzaam te zijn bij het proces dat tot herindeling leidt, hetgeen om geen enkele reden nog jaren hoeft te duren.

Een applaus van de overvolle publieke tribune was zijn deel. Verdiend!

Jos Barends
Progressief ‘96
15:50 22-10-2016 Heibel in de tent?

01-11-2014

Dat valt nogal mee hoewel het Brabants Dagblad zijn best deed ons te doen geloven dat Haarense commissie -en raadsleden elkaar naar het leven staan. Daar had het twee volle pagina's voor nodig, waarin ook te lezen stond dat de burgemeester de Raad op het matje had geroepen. Inderdaad heeft de Raad gesproken over het eigen functioneren, maar dat de leden daarbij ongenadig zouden zijn toegesproken door de baas komt uit een wel heel erg grote duim.

Is er dan helemaal niks aan de hand? Wij zouden flink liegen als we daar "ja" op zouden zeggen. Wie zich in de dorpspolitiek begeeft moet er tegen kunnen gefopt te worden maar er zijn grenzen en die werden na de verkiezingen vaak en ver overschreden. Zo had formateur Van de Brand slechts één doel voor ogen: verder op het pluche met collega Van den Dungen, de in alle opzichten stevige wethouder die de laatste tijd overigens ook haarscheurtjes blijkt te vertonen. Daarvoor moest winnaar Progressief '96 wel eerst op een zijspoor gezet worden. Nadat wij schuchter ter sprake hadden gebracht dat we gemeentelijke herindeling, ook met eventuele opsplitsing van onze dorpen ter sprake wilden brengen, stonden we per omgaande op de keien. Hoe dat kwam? We moesten in dat geval wel bij het kruisje tekenen dat Eric van den Dungen ook onze wethouder werd. Dat betekende geen eigen kandidaat. Zo zout hadden we het nog nooit gegeten. Af door de zijdeur dus. De stok om de hond te slaan was gevonden. We moesten tevreden zijn met de vrome toezegging dat goed geluisterd zou worden naar de oppositie evenals naar de wensen van onze inwoners. En de VVD? Die zei en die zegt niets. Want ondanks de ferme toon die ze in de raadszaal aanslaan, houden ze zich als het op besluitvorming aankomt gedeisd. Hun functie is de coalitie aan een meerderheid te helpen. Dat weet ook Van den Dungen die dan ook helemaal niets heeft te vrezen van zijn eigen fractie. Blaffende honden bijten niet.

Intussen blijft wethouder Van de Brand nagenoeg onzichtbaar. Zeker, hij heeft al veel werk verricht. De subsidies aan het verenigingsleven zijn gekort, er is geen kunstzinnige vorming meer voor de jeugd, en de bibliotheek is al lang verdwenen. Maar wat doet hij nu? Wethouder Van de Brand is verantwoordelijk voor de transities dat wil zeggen, alle Rijkstaken op het sociale vlak die naar de gemeenten worden overgeheveld. Dat doet hij tezamen met 10 of meer gemeenten uit de Meierij met, zoals bij jeugdzorg, Oss en Den Bosch als kartrekkers. Daar wordt hard aan gewerkt, ook door hem, getuige zijn uitgebreide verslaglegging in de Raad.

Gezien het voorgaande weet u nu dat we niet al te optimistisch zijn over de uitkomst van het breed gedragen protest in onze dorpen. Zonder welke financiële onderbouwing dan ook, gaat het College vrolijk verder op de ingeslagen weg. Pas over drie jaar zijn er immers verkiezingen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. We hebben vernomen dat het College binnenkort een brief schrijft aan alle inwoners van ons dorp waarin het nog eens geduldig uitlegt hoe onverstandig die wel zijn. Het College is niet boos, maar wel een beetje verdrietig. Heel droevig allemaal.


Een avondje Haaren

12-10-2014

Donderdag 9 oktober. De publieke tribune zat een keer stampvol met mensen in blije afwachting van wat hun vertegenwoordigers over de toekomst van Haaren gingen beslissen. Daarvoor hadden ze wel wat geduld nodig. Er ging immers een commissievergadering aan vooraf waarin wethouder Van de Brand in ellenlange betogen mocht antwoorden op belangrijke vragen over de WMO en de Jeugdzorg. Op zichzelf niet erg. Vervelend was wel dat hij niets te melden had, vragen omzeilde, en niet helemaal in de gaten had dat de mensen niet echt zaten te wachten op zijn inbreng die overigens wel typerend was voor het niveau van wat zou gaan volgen.

Dat laatste geldt overigens niet voor Boy Scholtze, fractievoorzitter van de VVD en normaliter onze politieke concurrent. In een magistraal betoog gaf hij aan de democratische wens van de dorpen te willen respecteren, op grond daarvan de samenwerking met de Meierijgemeenten waarmee we geen enkele band hebben, op te zeggen en een nieuwe toekomst in te willen gaan omdat het huidige Haaren die in bestuurlijke zin niet heeft. Er volgde een daverend applaus dat door de voorzitter in de kiem gesmoord werd omdat het reglement van orde bijval schijnt te verbieden. En Progressief '96? Hun verhaal sloot naadloos aan bij zijn betoog omdat zij dit al jaren roepen. Kat in het bakkie, zegt u nu. Samenwerking, verreweg de grootste in ons dorp sprak zich immers, maar dat was wel voor de verkiezingen, duidelijk uit voor veranderingsgezindheid door herindeling. Zo leek alleen het gekortwiekte CDA voorstander te zijn de zaak te houden zoals die is.

Mis. CDA en Samenwerking vonden zich in een tweetal moties om vooral helemaal niets te doen, en het College te verzoeken de zaken nog eens goed uit te leggen omdat onze inwoners het allemaal niet goed begrepen hebben. Het College dan? Dat hield bij monde van VVD wethouder Van den Dungen een verhaal dat de VVD fractie schoffeerde en we gewoon vrolijk verder gaan met de Meierijgemeenten of wat daar nog van over is. Motief? Kostenoverwegingen die overigens op geen enkele wijze werden onderbouwd. Verder onderscheidde het College zich door samen vrolijk grappend de overige bijdragen welwillend aan te horen. Wel moet nog even gezegd worden dat hetzelfde College de Raad gruwelijk gefopt heeft. Die Raad stemde er in 2011 mee in op proef in de Meierij te gaan samenwerken op uitdrukkelijke voorwaarde dat geen onomkeerbare besluiten zouden worden genomen en er spoedig een evaluatie over die samenwerking zou komen. Die evaluatie is er nooit geweest en u weet nu hoe het College er echt over denkt.

De redenen waarom we het als zelfstandige gemeente niet meer redden zijn uitgebreid aan de orde geweest, worden breed gedeeld door de bevolking en behoeven hier dus niet herhaald te worden. De smoes dat we als Haaren armlastig zouden worden door opzegging van een aantal gemeenschappelijke regelingen is nergens op gebaseerd. Wel dreigt Samenwerking, dat geldt in mindere mate ook voor het CDA, zijn machtsbasis in het dorp te verliezen evenals een plaats aan de Collegetafel. Maar als het daarom gaat, zeg dat dan gewoon.

Was dit stukje scherper dan u gewend bent? Misschien. Het was echter wel het gevoel van de mensen op de tribune die ontgoocheld en sommigen met verbijstering de weg naar huis zochten. Om éé:n uur 's nachts, dat wel. Zij hebben een B.enW. in actie gezien dat de mond vol heeft over korte afstand tussen burger en bestuur en dat College heeft zichzelf een brevet van onvermogen opgeplakt. Ontluisterend en beschamend.

Jos Barends


Een probleempje

05-10-2014

Nog maar een half jaar geleden waren er verkiezingen waarbij de toekomst van Haaren centraal stond. De stellingen werden betrokken, de kiezer mocht zich uitspreken. Progressief '96 koos onomwonden voor herindeling waarbij de gemeente Haaren opgesplitst mocht worden, en ook Samenwerking ging vlak voor de verkiezingen door de bocht. Het CDA daarentegen koos wat mompelend voor zelfstandigheid en de VVD sprak zich daar onomwonden voor uit. Zo werd op aandringen van de VVD in de profielschets van onze burgemeester de potsierlijke eis opgenomen dat zij zich tot de laatste snik moest inzetten voor een zelfstandig Haaren. Het heeft geen zin hier nogmaals de argumenten voor en tegen te herhalen maar de uitslag is bekend. De VVD behaalde in ons landelijk gezien toch zeer liberale dorp 2 van de 15 zetels en ook het CDA verloor. Haaren was toe aan een ingrijpende verandering.

Een paar weken terug werden voor de zekerheid nog eens de inwoners van onze dorpen gehoord. In sommige kringen werd vurig gehoopt dat men zich bij de verkiezingen vergist had en de raadpleging in onze dorpen zou leiden tot niet al te grote veranderingen in bestuurlijk Haaren. Er waren er zelfs bij, al was het inmiddels een enkeling, die hoopten op definitieve voortzetting van de huidige ambtelijke samenwerking met de Meierijgemeenten. Die mensen werden gruwelijk teleurgesteld. Onze inwoners lieten luid en duidelijk weten dat ze geen enkele band met de Meierijgemeenten hebben en ze er helemaal niks in zien met die club in zee te gaan. Bovendien bleek een zeer aanzienlijk deel van de aanwezigen de verstandige mening toegedaan dat Haaren de complexe taken van een gemeente niet meer aan kan en herindeling de enige remedie is. Om het beeld compleet te maken: het dorp Haaren koos voor nagenoeg 100% voor samenwerking met Oisterwijk.

En nu is Leiden in last. Ons College heeft zich immers volledig vastgedraaid door samenwerkingsverbanden aan te gaan op allerlei beleidsterreinen met juist die Meierijgemeenten. Want het betrof toch maar een proefperiode, zo werd de Raad keer op keer verzekerd, waarin geen onomkeerbare besluiten zouden worden genomen. Een definitieve beslissing over hoe en met wie zou moeten samengewerkt was, zo werd gezegd, van later orde.

Inmiddels is die ambtelijke Samenwerking in de Meierij als het trekken aan een dood paard, een bezigheid die het College tot op heden met enthousiasme verricht. Maar Vught doet niet meer mee, Schijndel en St. Oedenrode kiezen voor herindeling richting Uden/Veghel, en ook St. Michielsgestel dreigt af te haken. De vraag is dus met wie of wat er nou eigenlijk zaken worden gedaan. Afgesproken is wel dat de hele operatie geen banen mag kosten zodat in iedere individuele gemeente elke ambtenaar zijn eigen werk lijkt te mogen blijven doen.

Aanstaande donderdag komt de hele zaak in de Raad. Wel onder hele speciale condities. Er ligt geen voorstel. Het moet vooral een vrijblijvend debat worden waarbij, weer eens een keer, opinies worden gepeild. Vooral geen besluit .. ...dat komt later. Goed dat er in Haaren mensen buiten de politiek zijn die de hele zaak nauwlettend gaan volgen. Een keer in de vier jaar naar de stembus blijkt immers onvoldoende te zijn.

Jos Barends
En zo is het gekomen ...

09-06-2014

Sinds afgelopen donderdag heeft Haaren een nieuw College. Nou ja, nieuw? Wethouder Van den Dungen (VVD) en Van de Brand (Samenwerking) bleven gewoon zitten. Zo werd de grote wens van verkiezingswinnaar Samenwerking vervuld: hun wethouder mocht nog 4 jaar in de slagschaduw van zijn collega doorhobbelen. Deed de verkiezingsuitslag er nog toe? Welnee. Vanaf het begin was duidelijk dat het veel belangrijker was dat de beide wethouders gewoon bleven zitten. Nu was er wel een probleempje: de VVD was van partij tot partijtje geworden (2 zetels van de 15) zodat in ieder geval voor de vorm met P'96, winnaar met 4 zetels, moest worden gesproken. En omdat wij wel wat van ons programma gerealiseerd wilden zien en het pluche wat minder belangrijk was, accepteerden we in godsnaam dan maar die onbespreekbare wethouders als die tenminste bereid waren slechts enkele van onze wensen in te willigen. Die waren:

Een actief streven naar herindeling waarbij de optie van splitsing van het dorp, Haaren naar Oisterwijk, Biezenmortel richting Tilburg, enz. serieus moest worden genomen. Een gemeentelijke reserve voor de WMO (o.a. Chronisch zieken en gehandicapten), Jeugdzorg en zij die onder de Wet werk en inkomen vallen, als de rijksbijdrage voor deze doelgroepen onvoldoende blijkt.

Duurzaamheid wordt niet alleen met de mond beleden maar de gemeente participeert actief. Een kunstgrasveld voor de Brede School en Nemelaer.

Het resultaat? “Niet bespreekbaar. U hoort nog van ons ....”

Vorige week is het collegeprogramma gepresenteerd: “Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde …, verenigingen kunnen rekenen op onze waardering en ondersteuning...., binnen de landbouw gaan we voor een duurzame ontwikkeling..." enz, enz. 6 Bladzijden vol. We hebben het College bij al die wolligheid en holle frases gevraagd slechts één concreet voorbeeld te noemen. Tot op heden hebben wij tot onze spijt nog niets mogen vernemen. Staat er dan helemaal niets concreets in? Jawel, een verkeersagent voor Esch om vrachtverkeer te regelen en gemeentelijke lastenverhoging.

Wethouder Van de Brand hield een betoog dat tot tranen toe ontroerde. Hij kon het niet alleen, hij had de hele Raad nodig, hij rekende op de Haarense saamhorigheid en hij was tot in het diepst van zijn hart ervan overtuigd dat wij hem in deze barre tijden als wapenbroeders terzijde zullen staan. Datzelfde verwacht hij van de hele Haarense samenleving.

Na alle emoties moet Progressief '96 dat allemaal even laten bezinken. Voorlopig is het contrast met zijn toon tijdens de coalitieonderhandelingen nog wat te groot. We zijn een beetje wantrouwend geworden. Overigens zullen wij elk constructief voorstel steunen. Dat hebben wij immers altijd gedaan.

Jos Barends


Bedankt en tot ziens

23-03-2014

Mevrouw Eggermont De Mast en ik begonnen tegelijkertijd. Zij als eerste vrouwelijke burgemeester en ik als eenling van Progressief Haaren in de Raad. Het was in de tijd dat een voorloper van Samenwerking maar vooral het pas opgerichte CDA de absolute macht in Haaren hadden. De andere partijen werden als democratische randversiering geduld zolang ze zich schikten. Het was in de tijd dat de fractievoorzitter van de grootste fractie, die van het gezin als hoeksteen van de samenleving, in de raad zijn standpunt over peuterspeelzalen definieerde. Daar maakten “tenniswijven die hun jong kwijt moesten” gebruik van. Een tijdsbeeld.

Progressief Haaren, na de herindeling Progressief '96, zou in die tijd in haar toen jeugdig enthousiasme de raadszaal bestormen. In het dorpspolitieke klimaat van toen werk genoeg. Het in onze ogen verkalkte zooitje diende te worden vervangen, zo snel mogelijk. En nu...? Nu behoor ik in ieder geval qua leeftijd tot datzelfde zooitje wat toen de toon zette. Hoogste tijd voor vernieuwing, verjonging, progressieve mensen die het stokje over willen nemen. Vanzelfsprekend is dat overigens niet. Was het heel vroeger, ik kan ver terug kijken, een eer in de Raad plaats te mogen nemen, zo lijk je tegenwoordig tot een merkwaardige sekte te behoren. Op verjaardagen als ik het schoorvoetend toegeef, volgt meestal een meewarige, ja medelijdende blik.

Toch is het fantastisch werk waar ik met enige moeite afscheid van neem. Dorpspolitiek is werken met en voor mensen die je kent en jou kennen. Het is mijn vaste overtuiging dat dit ook na herindeling in een hechte sociale gemeenschap als Haaren niet verdwijnt. Resultaten en teleurstellingen wisselden elkaar daarbij af. Lief en leed werd ook in de Raad gedeeld ongeacht politieke tegenstellingen. Het kwam in al die raadsperiodes zelden voor dat mensen persoonlijk tegenover elkaar kwamen te staan en in die zin mag Haaren zich gelukkig prijzen.

De afsluiting had ik me niet beter kunnen wensen. Vier zetels hebben wij nog nooit gehaald en dat resultaat is te danken aan de opstelling van de fractie en al die Progressieven die zich daarnaast uit de naad hebben gewerkt. Daarvoor beloonde u ze waarvoor mijn hartelijke dank als ook voor uw bereidheid mijn stukjes in uw lijfblad, Het Haarens Klokje, te hebben gelezen.

Jos Barends


Verkiezingsbeloften

13-03-2014

Deze week het verkiezingsdebat in het gemeentehuis bijgewoond. Hoe het was? Wel aardig. Alle lijsttrekkers deden hun best de al bekende standpunten over het voetlicht te brengen. Zoals verwacht was niemand tegen betaalbare woningbouw, levendige dorpen, bloeiende verenigingen en was iedereen tegen verhoging van de OZB. De belangstellenden moeten dan ook zeer tevreden naar huis zijn gegaan. Terecht? Nou, nee.

Zo werd onlangs de subsidiëring op de verenigingen, de ruggengraat van ons dorpsleven, zwaar gekort, hetgeen die verenigingen pas straks echt in de portemonnee gaan voelen. De wethouder, nu lijsttrekker van Samenwerking, bezwoer dat nu de bodem is bereikt en dat niemand het moet wagen nog een vinger naar de verenigingen uit te steken. Dat had hij zich beter eerder kunnen bedenken. Bovendien werd ook 4 jaar geleden van de daken geschreeuwd dat iedereen met zijn handen van de verenigingen af moest blijven en we hebben inmiddels gezien wat daarvan is terechtgekomen.

Nog veel sterker maakt de VVD het. In de laatste begroting, de meerjarenraming, werd voorgesteld de OZB in de komende jaren drastisch te verhogen. Waarom? Anders wordt de zaak voor de toekomst onbetaalbaar. Diezelfde VVD houdt niet op hoog op te geven over de financiële soliditeit van de gemeente Haaren en de enorme prestatie de OZB in de afgelopen jaren niet meer dan trendmatig verhoogd te hebben. Is dat echt een prestatie? Nee! Want Haaren beschikt niet over zwembaden, kunstgrasvelden en allochtonenproblematiek maar behoort desondanks tot de duurste gemeenten van Nederland.

Boy Scholtze, lijsttrekker VVD, werd gevraagd naar de OZB-plannen voor de toekomst. “Die worden niet meer dan trendmatig verhoogd”, was zijn antwoord. Natuurlijk had niemand iets anders verwacht. “Maar meneer Scholtze, u heeft er zelf al mee ingestemd dat de VVD officieel in de begroting heeft laten opnemen de OZB de komende jaren drastisch te verhogen”. Let nu op het in al zijn eenvoud geniale antwoord van de heer Scholtze: “Dan draaien we dat terug.” En nu begrijpen wij waarom de VVD niet ophoudt te roepen dat de Provincie moet worden afgeschaft. Die controleert n.l. gemeentelijke begrotingen zodat niet op een willekeurige verkiezingsavond een gat in de begroting kan worden geschoten door een goed gemutste lijsttrekker.

Programma's en verkiezingsuitspraken? In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Jos Barends


Programma's

22-02-2014

Het ligt er al weer een poosje: het programma van Progressief '96 voor de komende 4 jaar. Ook die van de politieke concurrentie zijn er inmiddels. Het resultaat? Al die programma's lijken op het eerste oog sprekend op elkaar. Iedere club pleit voor het behoud van basisvoorzieningen, allemaal willen ze instandhouding van onze levendige dorpen en er is geen mens die betaalbare woningbouw voor met name de starters zal aanvechten. Niemand pleit voor verhoging van de OZB belasting en het lijkt of allen op de bres staan voor de kwetsbaren in onze gemeenschap.
Het is een beetje gek dat al die programma's alleen in verkiezingstijd belangrijk schijnen te zijn. Niemand lijkt zich er daarna nog druk over te maken. In die zin lijkt Haaren sprekend op Den Haag. Wel loont het de moeite de verhalen van 4 jaar geleden nog eens door te lezen. Wat is er van terechtgekomen? Geen donder. Al na een half jaar sneuvelden de bibliotheekvoorzieningen in de dorpen die wij als Progressief '96 nog een basisvoorziening hadden genoemd. De nightliner, u weet wel, die VVD-bus voor stappende jongelui in het weekend, heeft nooit een meter gereden en het kunstgrasveld dat Samenwerking voor de voetbalverenigingen wilde, heeft de uitslag van de vorige verkiezing nog geen week overleefd. Nog een voorbeeld. Met vette letters staat nu op de affiches van Samenwerking : 'onze dorpen blijvend leefbaar!' Nou is daar uiteraard niemand tegen maar vreemd is het wel dat om dit doel te bereiken de subsidies aan de verenigingen met hun warme instemming inmiddels zijn gehalveerd.

Een beetje makkelijk, zult u zeggen. Voor ons als oppositie is het immers schieten voor open doel. Maar zo is het niet. Het College heeft hard gewerkt om de zaken in goede banen te leiden. Maar het beschikte over steeds minder geld van uit Den Haag om steeds meer taken uit te voeren. Met name de mensen die het moeilijk hebben, langdurig zieken, gehandicapten, inwoners afhankelijk van een uitkering, jongeren die extra zorg behoeven, kregen het zwaar te verduren. Het is niet terecht al die ellende alleen wethouder Van de Brand in z'n schoenen te schuiven. Ook Progressief '96 stond in afgelopen periode voor moeilijke en vooral pijnlijk keuzes maar die waren wel anders dan die van het College.

Zo willen wij de gelden vanuit Den Haag voor onze kwetsbare burgers ook echt voor hen bestemmen zodat het niet kan worden besteed aan lantaarnpalen of onderhoud van wegen. In ons programma is weer een bibliotheekvoorziening opgenomen omdat we het nog steeds een basisvoorziening vinden. En hoe onrealistisch het ook lijkt, het kunstgrasveld is bij ons niet verdwenen. Wij geloven er heilig in: voor de Haarense Brede School maar multi-functioneel te gebruiken door ook Nemelaer. Wat in Oisterwijk en Tilburg kan, moet ook hier mogelijk zijn. Bovendien.......maar genoeg. Lees het partijprogramma van Progressief '96. Het is toch wel de moeite waard.

Jos Barends


Een beetje in de war?

03-02-2014

De heer Van de Ven, fractievoorzitter van de plaatselijke VVD, leeft in een uiterst overzichtelijke wereld: iedereen is gek behalve hijzelf. Onlangs schreef hij een stukje in de plaatselijke pers onder de cryptische titel “Vuurwerk ...Haaren rust in vrede”. Voor zover het artikeltje te volgen is, komt het er op neer dat alle heil en zegen voor de Haarense burger afkomstig is van onze liberale vrienden en de andere partijen slechts diepe hoon en grenzeloos wantrouwen verdienen. Zo wordt het CDA onmiskenbaar gekarakteriseerd als “een meelooppartij die zonder ruggengraat haar standpunten aanpast aan de dagkoers” en coalitiegenoot Samenwerking bestaat uit een “gezapige verzameling hobbyisten die door hun vele politieke gezindten een troebel programma uitvoert”. En dat na 4 jaar innige samenwerking met die gezapige hobbyisten. Van je vrienden moet je het hebben! U heeft Progressief '96 gemist? Daar komt-ie. Volgens heer Ven “verkwanselen wij zonder blikken of blozen ons dorp aan de hoogst biedende gemeente”.

Nu hebben we wel even moeite gehad met wat hier precies bedoeld wordt. Ons zijn immers geen gemeenten bekend die nu of in de toekomst een bod zouden willen uitbrengen op onze mooie dorpen. Tot nog toe hebben we ook geen enkele animo bespeurd Haaren in te lijven. Maar misschien is de schrijver wat in de war. Dat moet eigenlijk wel bij zo'n krankzinnige observatie. We raden dus maar naar de bedoeling. Gaat het over herindeling? Progressief '96 is daar op termijn inderdaad voor omdat reeds nu het merendeel van de beslissingen niet meer door alleen onze eigen Raad wordt genomen. Omdat er steeds minder geld naar ons toe komt met wel een steeds groter takenpakket dat door onze kleine gemeente onmogelijk kan worden ingevuld. En omdat de burger recht heeft op een goede dienstverlening en voorzieningen voor zijn dure belastinggeld en Haaren dat niet meer kan garanderen.

Wat moet u nu doen? Ik citeer de laatste keer heer Van de Ven. “U kunt ook liberaal kiezen voor een landelijke partij met veel ervaring en rijke historie (waarschijnlijk Thorbecke) die uitsluitend lokaal opereert”. Voor wat dit laatste betreft hoeft slechts verwezen te worden naar de landelijke financiering van de Haarense VVD, hun logo maar natuurlijk ook inhoudelijke overeenkomsten met landelijke beleid. Toch moeten we, eerlijk is eerlijk, afsluiten met een compliment. Ook de Haarense VVD heeft zich fel verzet tegen de komst van schaliegas. Nu maar afwachten wie het laatste woord heeft: VVD-minister Kamp of de gevreesde heer Van de Ven, fractievoorzitter in Haaren van dezelfde club.

Jos Barends

© 2015 Mediaontwerp.nl