Verkiezingsprogramma in een oogopslagTIJD OM TE KIEZEN ...voor gemeentelijke herindeling
In de afgelopen vier jaar is heel veel veranderd voor Haaren. Steeds meer rijkstaken werden naar de gemeenten geschoven, zonder dat daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking werden gesteld. We staan als gemeente voor ingrijpende keuzes. De komende periode zal intensief worden gesproken over de vraag of Haaren zelfstandig kan blijven, moet samenwerken met andere gemeenten of moet kiezen voor een bestuurlijke fusie (herindeling). Haaren loopt als zelfstandige gemeente tegen de grenzen aan van wat het volgens P96 voor zijn inwoners moet en kan betekenen. Dit dwingt tot pijnlijke maar noodzakelijke keuzes voor de nabije toekomst.

Basisvoorzieningen

Progressief '96 legt zich niet neer bij afbraak van voorzieningen die onze dorpen leefbaar maken. In ons vorige verkiezingsprogramma was de bibliotheek nog een basisvoorziening. Nu is die geruisloos verdwenen. Waarderings -en prestatiesubsidies zijn in snel tempo afgebouwd en juist de meest kwetsbare mensen in onze dorpen zijn hard geraakt door verregaande bezuinigingen. Omdat die voorzieningen dikwijls opnieuw bevochten moeten worden treft u ze (wederom) aan in dit verkiezingsprogramma.

Herindeling

Haaren kan het niet meer alleen. Onze gemeente slaagt er niet meer in onze inwoners in toereikende mate dienstbaar te zijn voor een aanvaardbaar bedrag aan gemeentelijke lasten. Progressief '96 kiest daarom voor een bestuurlijke fusie zonder daaraan voorafgaande experimenten om slechts op ambtelijk niveau samenwerking te zoeken.
Progressief 96 vindt dat de discussie open gevoerd moet worden, samen met de inwoners. We vinden dat de gemeente Haaren moet gaan fuseren met andere gemeenten, waarbij niet perse de gemeente Haaren als geheel moet fuseren met anderen, maar dat per dorp bekeken moet worden wat de beste partner is om bij aan te sluiten.

Groene dorpen

Voor Progressief '96 is en blijft Haaren een gemeente met groene dorpen waar het goed wonen is, met binnen de dorpen een hechte sociale samenhang, waarin het verenigingsleven een belangrijke rol vervult. Wij zijn er van overtuigd dat die verworvenheden het beste te behouden zijn als de gemeente Haaren haar bestuurlijke zelfstandigheid opgeeft. Daarom blijven wij werken aan een vitale gemeente, waarin mensen graag wonen, werken en recreëren, binnen een snel veranderend politiek landschap. Samen met de inwoners gaan we dat gestalte geven en daarbij hanteren wij enkele belangrijke uitgangspunten.© 2015 Mediaontwerp.nl